Afbeelding
Foto: Bert Verver

Hospice Bodegraven-Reeuwijk kan van start gaan

Algemeen

Bodegraven-Reeuwijk - Met de aankoop van een pand aan de Boesem­singel in Bodegraven heeft de 'Stichting Hospice Bodegraven-Reeuwijk' een belang­rijke stap gezet in de daadwerkelijke realisatie van een woonvoorziening waar gasten met hun naasten op een respectvolle manier afscheid van het leven kunnen nemen.

Stichtingsvoorzitter Gert Nap en bestuurssecretaris Nelleke Mouthaan zijn blij dat het na een voorbereidingstijd van vijf jaar zover is, al benadrukken zij dat er nog een fors bedrag nodig zal zijn alvorens de deuren kunnen worden geopend.

Nelleke Mouthaan is zelf één van de initiatiefnemers van de stichting. Als professionele zorgverlener in de wijkverpleging ziet ze dat veel mensen alleen zijn en dat eenzaamheid in terminale situaties steeds schrijnender wordt. Volgens Nelleke kan in die situaties een hospice uitkomst brengen, omdat juist dan iemand er kan zijn om je hand vast te houden en een praatje te maken. "Ik ben mij gaan oriënteren op de werkwijze bij andere hospices en via gesprekken met gemeenten en het intramurale netwerk in Gouda. Ondanks het feit dat in de ons omringende gemeenten al een hospice aanwezig is, kwam ik tot de conclusie dat zo'n voorziening in een kleinschalige vorm een welkome aanvulling op het zorgpakket in Bodegraven-Reeuwijk kan zijn. Samen met Jan Bouwens hebben we toen de stichting vormgegeven en gezorgd voor een goede invulling van het bestuur."

Bedrijfsplan

Een instelling als een hospice krijgt met veel regelgeving te maken. "Er is daarom een bedrijfsplan opgesteld," vertelt Gert Nap. "Eerst is samen met het Groene Hart Ziekenhuis nog gekeken of het mogelijk was een hospice+ op te zetten, waar ook mensen die uit het ziekenhuis zijn ontslagen maar nog een tijdje extra zorg nodig zouden hebben, een plaats zouden kunnen krijgen. Maar dat spoor hebben we uiteindelijk moeten verlaten. Daarmee verviel ook de grote locatie aan de Zuidzijde. Met architect Ben Kraan zijn we toen op zoek gegaan naar een ander pand en via Mozaïek Wonen hebben we dat uiteindelijk gevonden in de voormalige huisartsenpraktijk aan de Boezemsingel. Het pand heeft een opknapbeurt nodig en moet toegankelijk worden gemaakt voor bedlegerige patiënten, maar er is voldoende ruimte voor drie gastenkamers, een logeerkamer en een centrale huiskamer." Nelleke voegt er aan toe dat drie gastenkamers voldoende zijn om voor een rendabele exploitatie van het hospice, dat een investering van zo'n 750.000 euro zal vergen.

Subsidie

De gemeente is van het begin af aan nauw betrokken geweest bij de realisatie van het hospice, vertelt wethouder Martien Kromwijk. "We hebben veel waardering voor het initiatief. We hebben daarom meegekeken met het bedrijfsplan en beoordeeld waar gemeentelijke ondersteuning nodig is. In het subsidieprogramma van volgend jaar hebben we een structurele exploitatiesubsidie opgenomen en een eenmalige bijdrage in de opleiding van medewerkers. Uiteraard zullen wij de resultaten met belangstelling blijven volgen.'

Thuisgevoel

Nelleke Mouthaan vindt het erg belangrijk dat de gasten een 'thuisgevoel' hebben. "Daarom zal het voor de gasten mogelijk zijn om eigen spulletjes mee te nemen, zodat de kamer vertrouwd overkomt. Dat gevoel is erg belangrijk voor zowel de gasten als hun naasten. Op de kamer zal een overnachtingsgelegenheid zijn voor familie. Zo nodig is er een aparte logeerkamer beschikbaar. Een gemeenschappelijke huiskamer zal het centrale punt vormen maar op mooie dagen kan ook gebruik worden gemaakt van de tuin, die lekker besloten ligt."

De structuur van de personele bezetting is inmiddels vastgesteld. Er zullen twee professionele coördinatoren worden benoemd die in dienst zijn van de stichting. Zij zullen als tussenpersoon tussen gasten, familie en zorgverleners gaan fungeren en de intakegesprekken doen. De zorg wordt in principe verleend door de thuiszorgorganisaties van de gasten zelf, maar het is de bedoeling dat één organisatie dat gaat coördineren. Een grote groep vrijwilligers staat inmiddels al klaar om bij te springen. Ook zij zullen scholing ontvangen op gebied van processen en protocollen, maar ook over de emotionele impact van het werk. Sommige vrijwilligers zullen aan het bed werken, anderen zullen vooral ondersteunend werk verrichten en als gastvrouw/heer optreden.

Koopakte

De koopakte van het pand wordt nog dit jaar getekend. Architect Ben Kraan en het bouwbedrijf Goudriaan-Jongerius uit Waarder zijn inmiddels druk bezig om de voorbereidingen voor de verbouwing te treffen, waarbij het uitgangspunt 'sober maar doelmatig' is. Als alles naar wens verloopt, hoopt de stichting rond de zomer het pand daadwerkelijk in gebruik te kunnen nemen.

Financieel moet er dan nog wel een slag gemaakt worden. Om alle plannen te realiseren is nog een bedrag van circa 350.000 euro nodig. Gert en Nelleke hopen erop dat dit bedrag door middel van giften, donateurschap of sponsoring bijeen kan worden gebracht. Nadere informatie daarover kunt u vinden op www.hospicebodegraven-reeuwijk.nl.

Tekst en beeld: Bert Verver