Logo kobr.nl

Zware politieke verwijten over en weer

Bodegraven-Reeuwijk - Over en weer worden momenteel zware verwijten gemaakt tussen wethouder Laura Leijendekkers, coalitiepartijen, oppositiepartijen en sportbestuurders. Termen als misleiding van de gemeenteraad, liegen, misplaatste verkiezingsretoriek, partijen bestoken elkaar hevig. Een reconstructie hoe vorige week de lont in het kruitvat werd gestoken na een persbericht van Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk en hun wethouder Laura Leijendekkers.

In het beleid over de buiten­sportharmonisatie staan coalitiepartijen Burgerbelangen, CDA, SGP en ChristenUnie inmiddels lijnrecht tegenover de oppositiepartijen VVD, D66, GroenLinks en PvdA. Ook diverse sportverenigingen zijn fel gekant tegen het beleid, dat door steun van de coalitiepartijen in januari vorig jaar in de raad is vastgesteld. Een poging van de oppositie om dat besluit terug te draaien en opnieuw te beginnen, strandde vorige week in de raad (zie het verslag elders in deze krant).

uitgebreide Verklaring

In die vergadering las wethouder Leijendekkers een uitgebreide verklaring voor, waarin zij de motie van de oppositie op punten nuanceerde en onwaar­heden aankaartte. In de vergadering werd dat verder besproken. Het standpunt van wethouder Leijdendekkers in het kort(*): "Ik stel vast dat er geen nieuwe feiten zijn, die grondslag zouden kunnen zijn om terug te komen op de oorspronkelijke kaders. Er zijn geen nieuwe feiten. Het terugdraaien van grotere gelden die naar Reeuwijkse clubs gaan, is voor hen vervelend, maar voor andere clubs noodzakelijk. En wie iets vervelend vindt probeert er onder uit te komen, dat is wellicht niet eens zo raar. Maar van een gemeenteraad verwachten inwoners bestuurlijk juiste besluiten over belastinggelden. En ik weet dat zij ook een broertje dood hebben aan goedkope verkiezingsstunts, dus laten we met elkaar vaststellen dat het wellicht goed was om het één en ander even te bepraten, maar dat er nu doorgezet moet worden door het nieuwe college op een robuuste, vooral gelijkwaardige toekomst voor alle sportverenigingen in onze gefuseerde gemeente."

Venijn

Het venijn zat in het rondsturen van die verklaring aan de pers vanuit haar partij Burgerbelangen, waarbij na de opgelezen verklaring een extra alinea was opgenomen: "Deze oppositiepartijen hebben een jaar lang niets gedaan of gezegd, komen nu 4 weken voor de verkiezingen met een voorstel om het besluit van januari 2017 helemaal terug te draaien, terwijl zij nimmer enige poging hebben gedaan om de opdracht die aan het college is gegeven, ook door hen, ook maar enigszins aan te passen. Het lijkt toch wel erg op misplaatste verkiezings­retoriek."

Reactie op beschuldiging

We hebben een reactie (*) gevraagd aan VVD, D66, GroenLinks en PvdA op de beschuldiging van verkiezingsretoriek: "B-BR, de partij van wethouder Leijendekkers, vond het nodig de tirade die zij hield in de raad te publiceren. Een tirade die al in haar tasje zat, en geen reactie was op ons gesprek in de raad en onze vragen. BB-R vindt het ook nodig dit stuk aan te vullen met een quote waarin de oppositie wordt weggezet als nietsnutten en jokkebrokken. Hiermee is aangetoond dat er geen gesprek kan plaatsvinden met deze wethouder. Dit geldt trouwens ook voor de buitensportclubs."

Om te vervolgen: "BB-R heeft het al 8 jaar voor het zeggen in dit dossier, eerst wethouder Verkley en nu wethouder Leijendekkers, maar doet er zelf niets aan. De werkelijkheid is: in de aanloop naar dit besluit hebben de oppositiepartijen VVD, D66, GL en PvdA een uitgebreide poging gedaan een ordentelijk proces in te richten met alle clubs samen, dit is genegeerd door de BB-R-wethouder. We zijn zelfs weggelopen uit de raadsvergadering toen BB-R ons monddood maakte door het ons onmogelijk te maken hier in het openbaar over te spreken. Door ons is voortdurend gewezen op de noodzaak van gesprek met alle partijen samen als je de onkostenvergoedingen aan alle partijen wilt harmoniseren. Al eind 2016 waren alle, Reeuwijkse én Bodegraafse, clubs erg boos en zij hebben zelf een debatavond georganiseerd en raadsleden daarvoor uitgenodigd. Uitkomst was de vraag aan de politiek om het besluit op te schorten en de clubs gezamenlijk de kans te geven met een oplossing te komen. Toen dit weer achteloos door BB-R-wethouder en de coalitiepartijen werd genegeerd, heeft elke club een boze brief geschreven." De oppositiepartijen verwijten de wethouder dat het proces is ontspoord, met bovendien een slechte relatie van de wethouder met de buitensportclubs. Terwijl de oppositie alles heeft gedaan wat in haar vermogen lag om dit proces op de rails te krijgen.

Misleiding

Ook verschillende sportbestuurders roerden zich na de raadsvergadering en verspreiding van het persbericht. Leo Hopman, sportbestuurder Groene Zoom heeft een open brief (*) verspreid, waarin het volgende citaat is gehaald: "In de gemeenteraadsvergadering van woensdag 21 februari gaf wethouder Leijendekkers over sport een verklaring af die ongehoord veel halve werkelijk­heden en hele onwaarheden (in de volksmond ook wel leugens genoemd) bevat. Met deze verklaring wordt de gemeenteraad doelbewust misleid."

Reactie op commotie

Wethouder Leijendekkers is gevraagd om te reageren op de commotie. Zij legt uit: "In de raadsvergadering heb ik de feiten zoals ik die heb waargenomen weergegeven. De gemeenteraad heeft mij met het harmonisatiebesluit een opdracht gegeven die nu wordt uitgevoerd. In de kwalificatie al zou ik een tirade hebben afgestoken tijdens het raadsdebat herken ik mijn bijdrage niet. In de raadsvergadering heeft de oppositie ervoor gekozen om in de tweede termijn niet te reageren op mijn woorden." Zij maakt duidelijk dat het verspreiden van de verklaring met extra alinea door Burgerbelangen is gedaan en zegt over die alinea: "Als lid van het college heb ik geen standpunt over deze toevoeging. Ik verwijs naar mijn woorden tijdens de raadsvergadering. Daar heb ik gezegd wat ik wilde zeggen." Op de vraag of zij overweegt dit complexe dossier over te dragen aan een collega-wethouder is zij stellig: Nee."

De oppositiepartijen denken inmiddels aan een extra raadsvergadering over dit onderwerp en de ontstane commotie. Daarin kunnen in elk geval de zaken die nu via de pers worden uitgesproken in een open discussie aan bod komen.

Tekst: Paul Engels

(*) Op de website politiek.inbr.nl staan alle verklaringen, brieven en reacties volledig vermeld.

Meer berichten