Logo kobr.nl
Wethouder Martien Kromwijk
Wethouder Martien Kromwijk

Nieuws uit dorp en wijk

Eenmaal per maand plaatst Kijk op Bodegraven-Reeuwijk het nieuws van de dorpsoverleggen in onze gemeente. De dorpsoverleggen kunnen hun nieuws mailen naar redactie@kobr.nl.

Deze maand zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Alle partijen hebben een programma gemaakt voor de komende 4 jaar. Vrijwel alle partijen leggen een groot accent op de afzonderlijke dorpen. En dat vind ik de grote winst van de voorbije periode. Ik zeg steeds dat ik niet geïnteresseerd ben in de gemeente, maar in de gemeenschappen. Dat is waar mensen samenleven in dorpen. Laten we ons daar alleen mee bemoeien als het nodig is, en verder de kracht van de dorpen in ere houden. Daarom ben ik blij met de dorpsoverleggen. En daarom is pas weer aan de dorpen gevraagd om dit jaar met een idee te komen wat er versterkt kan worden in het dorp. Dat idee hoeft niet per se van het dorpsoverleg te komen, maar mag door iedereen naar voren worden gebracht. Ik ben benieuwd. Actie, doen! (Wethouder Martien Kromwijk, portefeuille Dorpsoverleggen)

Wijkteam Bodegraven-Zuid

• Er komen verkiezingen aan. Dan worden er ineens voor allerlei onderwerpen vanuit de gemeente bijeenkomsten georganiseerd waarbij u als inwoner c.q. wijkbewoner en wij als wijkteam mogen meepraten en meedenken. We worden ineens als inwoners een stuk serieuzer genomen; onze mening is ineens een stuk belangrijker geworden. Er waait een nieuwe wind...er wordt tegenwoordig van buiten naar binnen gewerkt oftewel u vraagt en wij (de gemeente dus) draaien. Burgerproof heet dat. Uw mening telt en we moeten vooral allemaal gelukkig worden in ons dorp.

• Maar of dat nu echt zo werkt is maar de vraag. Wijkteam Zuid is al jaren druk doende om de werkwijze van onze gemeente te veranderen; ervoor te zorgen dat uw mening en vooral uw klachten serieus genomen worden en ervoor te zorgen dat die ook daadwerkelijk worden afgehandeld. Wij hebben succes geboekt. Er gaat nu vanaf deze week echt daadwerkelijk iets veranderen en wij hopen dat u daar als inwoner in al onze kernen de vruchten van gaat plukken. Wijkteam Zuid Werkt! Maar al die interesse in uw en onze mening in de periode voor de verkiezingen nemen wij toch maar met een (on)gezond korreltje zout.

Wijkteam Bodegraven Noord

• Stel dat u de teamchef politie en burgemeester in ÈÈn persoon bent, laten we zeggen voor een halve dag. Stel dat u dan mag bepalen waar de lokale politie en boa's voor ingezet worden, maar ook waar de openbare ruimte moet worden aangepast. Wat zou u dan doen? Laat u ze dan in ?w wijk snelheid meten? Of laat u ze de hondenbezitters aanspreken op hun gedrag? Of gaat u samen met hen een preventieronde lopen? Zou u de fietser meer ruimte geven? Een drempel aanleggen? Automobilisten persoonlijk aanspreken? Of ...?

• Wij begrijpen dat veiligheid u bezig houdt. Dit thema bestaat uit diverse aandachtsvelden. Bijvoorbeeld naast de snelheid van weggebruikers ook zaken als overlast van hondenpoep, parkeeroverlast in centra, parkeeroverlast bij scholen, woninginbraken, hard varen, criminaliteit.

• Op welke plekken en thema's ligt volgens u de veiligheidsprioriteit in onze wijk? Maandag 12 maart komen de wijkteams bij elkaar om hierover te praten en wij horen graag uw mening en tips via e-mail wijkteam-noord@hotmail.com.

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied

• We hebben in januari onze zorgen geuit over de slechte staat van de Middelburgseweg en Middelweg. De gemeente gaf daarop aan dat voor de Middelweg voor 2020 een budget is geraamd voor groot onderhoud van de weg. Er volgt een inspectie over wat er in de tussentijd moet gebeuren om het veilig te houden. Tempeldijk: er wordt al in overleg met de direct aanwonenden gekeken naar de problemen op de Tempeldijk in combinatie met de Zijdeweg en Schinkeldijk. Ook hier staat voor 2020 een budget geraamd voor aanpassingen en asfalt. De bewegwijzering vanaf de Tempeldijk is op zich duidelijk, maar een deel blijft toch de oude route volgen. Er wordt gekeken naar verdere maatregelen. Bovenstaande zaken nemen we mee in het verkeerscirculatie-overleg.

• Op 1 februari is samen met de gemeente een uitgebreide 'schouw' van de Reewal uitgevoerd. Diverse punten die we hebben aangekaart, gaan aangepakt worden. Zie voor meer informatie onze website. Tevens is de, naar onze mening, onveilige ontsluiting van Dorpsweg 38a bekeken. Volgens de verkeersdeskundige is de ontsluiting via de woningen aan de Dorpsweg aanvaardbaar. De ontsluiting zal in het kader van de plannen voor de Kalverstraat nogmaals worden bekeken.

• De bouw van Reesvelt II volgt na de bouw van 'plan Verburg'. Dit plan omvat zo'n 16 -18 woningen met ontsluiting via Sint Catharina. Als alles volgens planning verloopt, verwacht men dat de bouw van de eerste fase van Reesvelt II (meest oostelijke plandeel, ongeveer 16 woningen) in het vierde kwartaal van 2019 zal starten. De ontsluiting van Reesvelt II zal aansluiten op de weg Reesveld.

• Vooraankondiging: zaterdag 24 maart landelijke opschoondag, u helpt toch ook mee? Meer informatie volgt.

Dorpsteam Waarder

• Binnen het dorpsteam zijn in de afgelopen periode weer diverse onderwerpen de revue gepasseerd. Bij een onlangs gehouden nachtelijke inspectie bleek dat met name in de Prinses Irenestraat de vrije doorgang voor bijvoorbeeld hulpdiensten zeer beperkt is door de wijze waarop auto's staan geparkeerd. Het behoeft uiteraard geen uitleg, dat het in ieders belang en de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf is om hier terdege rekening mee te houden.

• Door vandalen zijn de ruiten van het bushokje aan de Molendijk wederom vernield. Getuigen worden opgeroepen hier melding van te maken.

• Door de provincie Utrecht is aan een beperkt deel van de inwoners informatie verschaft betreffende de afsluitingen van de rotonde bij de A12 in de maanden april en mei. Voor informatie verwijzen wij u naar de social media van het dorpsteam.

• Het zware bouwverkeer naar Driebruggen nu en in de toekomst, blijft onze aandacht behouden. Dorpsteam Waarder houdt u op de hoogte.

Dorpsteam Driebruggen

• Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Op zaterdag 10 maart kun je ook helpen in Driebruggen bij het Huis van Alles. Aanmelden kan via: www.nldoet.nl.

• Steeds meer brievenbussen verdwijnen in dorpen en kernen. Zo ook in Waarder en Driebruggen, waar de brievenbussen van PostNL de 'binnenkort opgeheven' sticker hadden gekregen. Dit tot grote teleurstelling van de inwoners. In oktober 2017 ontvingen de inwoners nog een brief van PostNL waarin stond dat de brievenbussen aan de Kerkweg in Driebruggen en aan Dorp in Waarder zouden blijven. Na contact te hebben opgenomen met PostNL bleek het te gaan om een vergissing. De brievenbussen blijven gewoon bestaan. Dit uiteraard tot grote opluchting van de inwoners.

• We ontvangen als dorpsteam regelmatig vragen en meldingen over (kapotte) straatverlichting, beschadigde stoepen of wegen, problemen met (zwerf)afval of verkeerd geparkeerde auto's. Dank voor deze vorm van oplettendheid en waakzaamheid. De snelste manier om melding te maken van dit soort zaken is via de website van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Zij hebben deze site speciaal voor dit doel in het leven geroepen en proberen zo snel mogelijk actie te ondernemen: https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/melding-doen

• Als dorpsteam kunnen we daarna samen met de gemeente bij veelvuldige meldingen de focus creëren en zorgen dat een onderwerp hoger op de gemeente-agenda komt te staan om verholpen te worden.

Wijkteam Reeuwijk-Brug West

• De klankbordgroep is bezig om uit de probleeminventarisatie van de Zoutmansweg/Raadhuisweg enkele oplossingen in kaart te brengen. Alle suggesties die u als inwoner heeft gegeven aan de gemeente worden beoordeeld. Er zijn al proeven in uitvoering zoals het knipperend stoplicht bij de randweg en de rood-witte blokken die geplaatst zijn. Deze laatste proef is op basis van een suggestie van inwoners om vaste parkeerplaatsen te maken. Wanneer deze proef slaagt, worden de parkeerplaatsen gemaakt met plantenbakken op de aanrijkant van de weg.

• Zoals u kunt zien, schiet de herinrichting van de Koningin Wilhelminastraat al goed op. Als gevolg van de vorst is het werk nu wel even stilgelegd. Helaas heeft de gemeente geen invloed op de nutsbedrijven die aan het werk zijn in de trottoirs. Het zou mooi zijn wanneer alles in ÈÈn keer opgeleverd kan worden.

• Elke twee weken op vrijdag, in de even weken, houden wij spreekuur. Vrijdag 9 maart zullen wij van 14.00 tot 15.30 uur in het Huis van Alles aanwezig zijn. Heeft u vragen en kunnen wij u verder helpen? Kom gerust eens langs voor een praatje!

• Wij willen u ook nog wijzen op de vergaderdata van 2018. Dit zijn 9 april (was eerst 19 maart), 4 juni, 3 september en 19 november. De vergaderingen worden gehouden in het Huis van Alles aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Informatie over de dorps- en wijkteams: www.dorpenwijk.nl

Meer berichten