Logo kobr.nl

Informatieavond nieuw peilbesluit Lange Weide

Driebruggen - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat het peilbesluit voor het (afvoer)gebied de Lange Weide nabij Driebruggen herzien. Het gaat om alle percelen in de peilgebieden de Weijpoortse polder, polder Lange Weide en de Negenviertel, tussen de Enkele en Dubbele Wiericke. Per peilgebied gaat het waterschap overleggen met de landeigenaren. Voor de polder Lange Weide wil het waterschap is er een informatieavond op woensdagavond 18 april (aanvang 20.00 uur) in Custwijc. Als u hier grond in bezit heeft, bent u van harte welkom.

De avond is vooral bedoeld om gezamenlijk de aandachtspunten in het gebied in kaart te brengen. Na een presentatie over het hoe en waarom van het peilbesluit is er volop gelegenheid om met mensen van het waterschap in gesprek te gaan. Ook geeft het agrarisch collectief een toelichting op het project Toekomst­bestendige veenweide­polder Lange Weide. Informatie via projectleider Chris van Naarden, telefoon 030-6345737 of e-mail chris.van.naarden@hdsr.nl.

Het waterschap herziet de peilbesluiten regelmatig, omdat er veel kan veranderen in een gebied. Het waterschap houdt hierbij rekening met alle gebruiksfuncties, zoals landbouw, natuur en bebouwing.

Toekomstbestendig

Het agrarisch collectief, ANV Lange Ruige Weide,
is een initiatief gestart om in het peilgebied de veenbodemdaling te verminderen en de biodiversiteit te vergroten. Het verminderen van de bodemdaling kan met behulp van onderwaterdrainage, ook wel infiltratiebuizen genoemd.

Met behulp van onder­waterdrainage wordt water in een droge periode in de ondergrond geïnfiltreerd. Hierdoor neemt de oxidatie van het veen af. In totaal doen er 28 landeigenaren mee met het project en wordt er op ruim 300 ha onderwaterdrainage aangelegd. Hiermee is het een uniek project in Nederland. Onderwaterdrainage kan gestimuleerd worden met een bepaald type peil­beheer.

Recent is tussen het agrarisch collectief Lange Ruige Weide en Barth Drainage een contract gesloten voor de aanleg van deze onderwaterdrainage. Burgermeester Christiaan van der Kamp begeleidde de feestelijke ondertekening op het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk. Hij is blij met het project: "Met onderwaterdrainage kunnen we de bodemdaling remmen en de traditie van ruim 800 tot 900 jaar van boeren op veen voortzetten. Ik vind het bijzonder dat de agrariërs en particulieren rondom Driebruggen als eerste in Nederland onderwaterdrainage op zo'n
grote schaal gaan toe­passen."

Subsidie voor aanleg

ANV Lange Ruige Weide, onderdeel van Stichting Rijn & Gouwe Wierike, kreeg in november 2017 de toezegging van ruim 1,1 miljoen euro POP3 subsidie om het project te kunnen financieren. Met onderwaterdrainage wordt de bodemdaling vertraagd tot 50 procent, de waterkwaliteit verbeterd en worden de waterbeheerkosten in de toekomst verlaagd. Kees Vroege, voorzitter van het agrarisch collectief, is blij met de ondertekening van het contract. "Wij kijken uit om met de aanleg te beginnen." Aannemer Henk Barth deelde dit enthou­siasme: "Als het weer beter wordt, gaan we meteen aan de slag. Helaas is het nu nog te nat." In juni organiseert het agrarisch collectief, samen met de gemeente en het waterschap, een feestelijke opening. Dan wordt de spreekwoordelijke 'eerste drain' aangelegd.

www.destichtserijnlanden.nl

Meer berichten