Logo kobr.nl

Vertrekkende raadsleden blikken terug

Bodegraven-Reeuwijk - Na de gemeenteraadsverkiezingen keerden vooralsnog 15 raadsleden niet meer terug in de raad. Vijf van hen hadden er meer dan twee volledige zittingsperioden opzitten en met hun vertrek verdwijnt 64 jaar aan raadservaring; hoewel sommigen op de achtergrond nog wel politiek actief zullen blijven. Deze vijf oudgedienden praten over hun drijfveren die ze destijds hadden om zich politiek te manifesteren, hun ervaringen als raadslid en de verbeterpunten die zij voor de toekomst nodig achten. Deze week Lizette Visscher, Gerrit van Eijk en Henk Rijkenhuizen.

Lizette Visscher en Gerrit van Eijk, samen 22 jaar ervaring in raadswerk

Door het vertrek van Lizette Visscher en Gerrit van Eijk verliest de fractie van de VVD 22 jaar ervaring in raadswerk. Lizette kwam in 2005 in de raad van Reeuwijk toen Jan Rupke wethouder werd. Gerrit nam zijn raadszetel in 2009 in toen Jan Christiaan Goudbeek in Bodegraven in het college zitting nam, maar Gerrit had zich al sinds 1983 op verschillende fronten voor zijn partij ingezet.

Lizette vertelt dat haar bestuurswerk in de sport (Reflex Reeuwijk en Sportraad) haar in contact bracht met zowel college als raadsleden. "Op die wijze kreeg ik affiniteit met het politieke werk. De keuze voor de VVD heb ik niet van huis uit meegekregen, maar na enkele jaren van oriëntatie hebben zowel mijn man Nelis als ikzelf ons aangesloten bij de VVD."

Ook Gerrit van Eijk heeft het oranje VVD gevoel niet van thuis meegekregen. "Voor mijn gevoel paste ik het beste bij de VVD, omdat ik daar vrijheid vond en ik er van nature slecht tegen kan dat anderen mij vertellen wat ik moet doen. Mijn buurvrouw was de toenmalige wethouder Elise Neurderburg. Haar man was voorzitter van De Kuil en daar moest een warmtekrachtcentrale worden geplaatst. Hij vroeg mij, vanuit mijn ervaring op dat gebied, om advies en daaruit ontstonden contacten die uiteindelijk hebben geleid tot mijn raadslidmaatschap."

Menselijk en zakelijk

Lizette vertelt dat haar drijfveer vooral was om een stem te zijn voor mensen die zichzelf niet zo gemakkelijk laten horen. Gerrit vult dat direct aan met de woorden: "Jij bent een echt mensenmens, terwijl mijn belangstelling vooral lag aan de zakelijk/bestuurlijke kant. Ik voelde mij thuis in projecten en financiën en dat had ook te maken met mijn werk als directievoerder bij enkele grote bedrijven." Dat Lizette een mensenmens is zullen velen in haar herkennen. Zelf zegt zij daar nog over: "Voor mij is het contact met mensen een groot goed. Daarom ging ik overal naar toe om mij te laten informeren en met de inwoners in gesprek te gaan. In het verlengde daarvan heb ik mij altijd nauw betrokken gevoeld bij de invulling van de openbare ruimte, woningbouw en het verenigingsleven, zaken die van groot belang zijn voor een goed leefklimaat."

Sociaal domein

Terugkijkend op de ontwikkelingen in het raadswerk stellen beiden vast dat het arsenaal aan taken erg is uitgebreid. "De transitie van het sociale domein was en is een enorme kluif. De valkuil daarbij is dat je je als raadslid teveel met de uitvoering gaat bezighouden, omdat je dingen ziet gebeuren die niet goed dreigen te gaan. Daarbij komt dat het voor de raadsleden met een volledige baan bijna onmogelijk is alle dossiers in hun volle omvang te beheersen." Lizette en Gerrit geven daarbij aan dat zij de laatste jaren in de raad een 'politisering' hebben zien ontstaan door het grote getalsmatige overwicht van de coalitie, waardoor het duale stelsel verwatert omdat de eigen wet­houders door dik en dun worden gesteund. "Wij willen de nieuwe raad meegeven dat ze meer kaderstellend moeten werken en dat zij beter in staat worden gesteld om hun controlerende taak uit te voeren. Dat hebben wij in de afgelopen periode gemist; er zijn uitgaven gedaan waar we onvoldoende grip op hadden."

Memorabel

Op de vraag naar memorabele zaken uit hun raadsperiode noemt Gerrit meteen het tot stand komen van de Reeuwijkse randweg. "Wij hebben ons als VVD daar sterk voor gemaakt, ook toen het project na de gemeentelijke fusie omstreden was geworden. Wel vinden we het nog steeds jammer dat er niet direct een aansluiting op de Goudse wijk Bloemendaal is gekomen. Voor mij is de recente discussie over de sportharmonisatie een dieptepunt geweest. Het is een moeilijk dossier dat in de basis verkeerd is opgepakt, waardoor er veel heisa is ontstaan." Lizette blikt nog wat verder terug. "In Reeuwijk hadden wij eind 2010 een visie ontwikkeld over de uitgaansgelegenheid CityLife en een burgerloket. Deze besluiten werden na de fusie meteen teruggedraaid en deze valse start sijpelt helaas nog steeds door. Waar ik erg blij mee ben, is dat we ruimte hebben kunnen bieden aan waardevolle burgerinitiatieven zoals de strijd voor het behoud van De Fuut en de Rijnkadehaven en dat wij stappen hebben gezet op het gebied van de leefbaarheid van onze dorpen."

Verrijkt

De scheidende raadsleden hebben hun werkzaamheden ook persoonlijk als een verrijking ervaren. Lizette: "Ik was al op verschillende fronten actief, maar de grote diversiteit in het raadswerk heeft mij veel gebracht en dat voel ik als een verrijking." Gerrit beaamt dat ten volle. "Meer nog dan in het bedrijfsleven moet je bij zakelijke beslissingen rekening houden met de emotionele kanten van de beslissingen en ik heb geleerd om vanuit grotere structuren te kijken naar die dingen waar de mensen echt iets aan hebben."

Tot slot van het gesprek willen zij vanuit hun ervaring jongeren oproepen zich in de politiek te gaan interesseren, omdat ze daarmee een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van een dynamische leefgemeenschap.

Meer berichten