Logo kobr.nl

Vertrekkende raadsleden blikken terug

Bodegraven-Reeuwijk - Na de gemeenteraadsverkiezingen keerden vooralsnog 15 raadsleden niet meer terug in de raad. Vijf van hen hadden er meer dan twee volledige zittingsperioden opzitten en met hun vertrek verdwijnt 64 jaar aan raadservaring; hoewel sommigen op de achtergrond nog wel politiek actief zullen blijven. Deze vijf oudgedienden praten over hun drijfveren die ze destijds hadden om zich politiek te manifesteren, hun ervaringen als raadslid en de verbeterpunten die zij voor de toekomst nodig achten. Deze week Lizette Visscher, Gerrit van Eijk en Henk Rijkenhuizen.

Henk Rijkenhuizen had nog graag door willen gaan als raadslid

Voorzichtig had Henk Rijkenhuizen (52), inmiddels oud-raadslid van Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk, erop gerekend dat hij zou terugkomen als volksvertegenwoordiger voor zijn partij. Zijn vijfde plaats op de kandidatenlijst leek daar borg voor te staan, maar het pakte anders uit waardoor Henk, zeer tot zijn spijt, zijn raadswerk vaarwel moet zeggen.

Als commissielid voor Reeuwijks Belang had Henk al de nodige politieke ervaring opgedaan toen hij in september 2009 in de raad van de gemeente Reeuwijk kwam als opvolger van Cor Röling. Na de fusie met Bodegraven verloor hij enige tijd zijn raadszetel om vervolgens weer terug te komen toen Xandra de Groot de raad verliet. De inzet voor de politiek is voor Henk altijd een logische keuze geweest. "Ik wil graag wat betekenen voor onze gemeenschap," vertelt de inwoner van Reeuwijk-Dorp. "Het bestuurlijk bezig zijn past wel bij mij. Ik heb voor de carnavalsvereniging De Reedeurpenarren in de Raad van Elf gezeten en ben al heel lang voorzitter van Scouting Reeuwijk. Politiek leefde binnen de familie. Mijn Tante Janny was mede-grondlegster van Reeuwijks Belang en ook mijn moeder was op de achtergrond politiek actief. Mijn ouderlijk huis stond aanvankelijk net over de grens in Boskoop, maar toen ik ging samenwonen met Nicoline, verhuisden wij naar Reeuwijk-Brug, Daar kwam ik naast Reeuwijks Belang raadslid Mariëlle Koemans te wonen, waardoor de politieke interesse nog verder werd aangewakkerd. Ik heb mijn raadswerk altijd gezien als een bijdrage van mijn kant aan een goede samenleving."

Publieke ruimte

Hoewel het raadswerk erg breed is, voelde Henk zich het meest aangetrokken tot onderwerpen die het beheer van de publieke ruimte raakten. "Bouwprogramma's bepalen in hoge mate hoe je leefomgeving eruit komt te zien en zijn financieel belangrijk voor de gemeente. Het spanningsveld dat daardoor regelmatig ontstaat en het zoeken naar compromissen trok mij altijd erg aan en past ook goed mij mijn technische achtergrond. De laatste vier jaar hadden wij met 7 zetels een grote fractie. Het voordeel daarvan is dat je een goede taakverdeling kunt maken en je je kunt concentreren op de aan jou toebedeelde dossiers".

Duale stelsel

Terugkijkend op zijn raadsperiode stelt Henk vast dat er nogal wat veranderingen zijn geweest in het werk. "Het invoeren van het duale stelsel heb ik niet bewust meegemaakt, maar heeft zeker een verandering van de verhouding tussen raad en college opgeleverd, al constateer ik ook dat de scherpe scheiding die daarmee beoogd wordt niet voor 100% werkt. Na de fusie was het goed merkbaar dat de oppervlakte van de gemeente aanzienlijk groter was geworden. De gemeente Reeuwijk kende ik als mijn broekzak en wist daardoor de historie van veel dossiers. In de nieuwe gemeente moest je opnieuw een netwerk opbouwen en ook veel tijd steken in de oriëntatie bij ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Maar dat gaf het raadswerk ook weer een nieuwe uitdaging. Ook zie je dat de mondigheid en betrokkenheid van de inwoners sterk groeiende is."

Randweg

De realisatie van de Reeuwijkse randweg vindt het ex-raadslid iets waar raad en college trots op kunnen zijn. "Ik heb dat altijd gesteund omdat het voor Reeuwijk-Brug een goede zaak was. Ook een goed gevoel heb ik over de bouw van de MFA en de duurzaamheidsmaatregelen die daarbij toen al toegepast zijn. Het is een toekomstbestendige scholenlocatie en door de verplaatsing zijn er ook een aantal inbreilocaties voor woningbouw vrijgekomen die inmiddels allemaal ingevuld zijn." Henk is wel van mening dat niet alles optimaal is verlopen. "Zo vind ik dat er op het gebied van de afvalverwerking nog wel een slag moet worden gemaakt. Verder ben ik van mening dat de goede ideeën van de raad op het gebied van (woning)bouw te vaak botsen met ideeën van projectontwikkelaars. Zo zie ik dat er nu een horeca-ontwikkeling plaats vindt aan de plas Elfhoeven die, overigens geheel binnen de regels, niet strookt met het kwaliteitsbeleid dat wij voor ogen hebben gehad."

Leerzaam

Tot slot wil Henk nog wel kwijt dat het grote verlies van zijn partij onverwacht en hard aangekomen is. "Het langjarige raadslidmaatschap en het voorzitterschap van de commissie Bestuur en Financiën zijn voor mijzelf erg leerzaam geweest. Ik blijf op de achtergrond de fractie nog wel steunen, maar zal mij voorlopig wat terugtrekken en mij gaan bezighouden met een aantal klussen die thuis naar de achtergrond zijn verdwenen."

Tekst en beeld: Bert Verver

Meer berichten