Logo kobr.nl

Wethouders bakenen grenzen af

Bodegraven-Reeuwijk - In reactie op de inbreng van de acht fracties mochten de wethouders reageren op de kritieken en wensen, elk binnen hun eigen portefeuilles. De belangrijkste punten per wethouder:

- Dirk-Jan Knol heeft als portefeuilles Financiën, ICT, Evenementen, Sport in ruime zin, Agrarische zaken, inclusief Jacht en Visserij, Wonen, Volkshuisvesting in ruime zin, Dienstverlening en Communicatie.

- Knol denkt met de stuurmaatregelen, de stroppen≠pot van het rijk en de aangenomen motie op het VNG-congres meer financiële armslag te krijgen binnen het Sociaal Domein.

- Voor het verlagen van de lokale lasten ziet hij geen ruimte, gelet op de financiële positie van de gemeente.

- Voor de buitensport komt er een plan waarin alle velden worden betrokken.

- Knol constateert dat zwembad de Fuut geld overhoudt op de begroting, dat maakt verlaging van de bijdrage verantwoord.
Wel kijkt hij mee naar benodigde investeringen voor verhoging van het buitenterrein, aanpassing van de ligweide en maat≠regelen qua duurzaamheid.

- Kees Oskam heeft de portefeuilles Sociaal domein, WMO, Mantelzorg en ouderen, Inrichting en onderhoud openbare ruimte, Vastgoed, Doelgroepenvervoer en Dorps- en wijkgericht werken.

- Oskam wijst op het feit dat de vraag naar zorg landelijk met 11% groeit en de uitkering uit het gemeente≠fonds daalt. Het gat tussen kosten en opbrengsten wordt groter.

- In het doelgroepenvervoer worden de verschillende stromen als leerlingenvervoer, AutoMaatje, Van deur tot deur etc. bij elkaar gebracht. Dit moet voor efficiency zorgen.

- Voor Bewust Afval Scheiden komt er in oktober dit jaar een bijeenkomst over grondstoffenbeleid en de effecten op de tarieven.

- De startnotitie over de Dorpsvisies voor alle dorpen komt dit jaar.

- Inge Nieuwenhuis heeft de portefeuilles Economische Zaken in ruime zin, Verkeer en vervoer, Recrea≠tie en toerisme, Citymarke≠ting, Werk en inkomen, zoals Participatiewet en armoede≠beleid.

- Nieuwenhuizen wil een integraal voorstel voor het centrum van Bodegraven presenteren in het najaar. Het is volgens haar vijf voor twaalf en er moet echt iets gebeuren om een sterk en compact winkelgebied te creëren waarbij ondernemers van buiten de kern moeten worden verleid om zich daar te vestigen. Daarvoor dient de benoemde investering van ÈÈn miljoen euro met onderdelen als verhuispremie en gevelsubsidie om de beeldkwaliteit te verhogen.

- Bij de gemeentelijke rotondes wordt nog dit jaar begonnen met voorrang voor fietsers.

- Het college wil aanhaken op (vergevorderde) plannen voor een fietssnelweg tussen Woerden en Gouda.

- In september wordt een convenant ondertekend waarin partijen als regiogemeenten, werkgevers en provincie Zuid-Holland gaan samenwerken in de lobby voor de Bodegravenboog.

- Robèrt Smits heeft de portefeuilles Duurzaamheid, Sociaal domein, Jeugd, Cultuur, Natuur, Dierenwelzijn.

- Smits benoemde een groot aantal stuurmaatregelen die moeten bijdragen om de kosten voor het Sociaal Domein te beteugelen.

- Hij wil samen met de raad kijken aan welke knoppen de gemeente kan draaien om grote stappen te kunnen zetten op het gebied van duurzaamheid, waaronder zonnepanelen, zonneweides en aardgasloze woningen. Hij wees erop dat er al veel kleinere stappen worden gezet.

- Voor de cultuur wil hij inzetten op een breed aanbod, niet alleen in het Evertshuis maar ook in cultuurhuizen als De Brug, Custwijc en Wierickehuis.

- Jan Leendert van den Heuvel heeft de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Implementatie Omgevingswet, Cultureel erfgoed, Handhaving BWT en milieu, Onderwijs in ruime zin, Bibliotheek, Schiphol, Grondbedrijf.

- Van den Heuvel gaf aan dat bij de grondverkoop ook wordt gekeken naar het lokale maatschappelijke belang. Zo wilde het college graag huurwoningen in de zogeheten middelhuur in Weideveld en dat kostte de gemeente geld.

- Het college wil de strate≠gische gronden zoals Reesveld 3, Dronenhoek, bepaalde delen van Weideveld en Kromme Kamp snel laten ontwikkelen.

- Renovatie van CBS De Brug heeft als voordeel dat de overmaat in lokalen behouden blijft, maar de wethouder wil de afweging sloop/nieuwbouw of renovatie nog nader bekijken.

Tekst: Paul Engels

Meer berichten