Logo kobr.nl
Raadhuisweg/Zoutmansweg

Uitleg over herinrichting Raadhuisweg-Zoutmansweg

Reeuwijk - Ondanks het feit dat de informatieavond over de herinrichting van de Raadhuisweg-Zoutmansweg vrij laat was aangekondigd, waren zo'n 125 geïnteresseerde bewoners naar Zalencentrum De Brug gekomen om kennis te nemen van de plannen die de gemeente, na jaren van voorbereiding, tot uitvoering wil gaan brengen. Voorafgaand aan de definitieve besluitvorming wil het college toch nog de gevoelens peilen over het voorgestelde plan. Daarbij worden suggesties die een verbetering kunnen inhouden en nog niet eerder zijn meegenomen alsnog serieus bekeken.

De bezoekers bogen zich over de tekeningen van het formaat 'beddenlaken' en gingen met elkaar en met de talrijke gemeentelijke vertegenwoordigers in gesprek. De avond was, in tegenstelling tot voorgaande bijeenkomsten, niet bedoeld voor een openbaar debat over de aanpak. Vragen en suggesties konden wel schriftelijk worden ingeleverd. In haar openingswoord maakte wethouder Inge Nieuwenhuizen duidelijk dat het college nog geen definitief besluit heeft genomen, maar dat het wel noodzakelijk is dat er binnenkort knopen worden doorgehakt. Voor de onderbouwing verwees zij naar de onderzoeken die hebben plaatsgevonden en naar de rol die de klankbordgroep heeft gespeeld.

Te veel vrachtverkeer

Een aantal kernpunten uit het plan werd kort toegelicht. Zo blijkt dat steeds meer automobilisten de randweg weten te vinden. Het aantal verkeersbewegingen stijgt nog steeds en bedraagt momenteel zo'n 15.000 voertuigen per etmaal. Op de dorpsroute (Raadhuisweg-Zoutmansweg) blijkt de verkeersintensiteit nogal wisselend te zijn. Op de Raadhuisweg-noord zijn er 6600 verkeersbewegingen per dag (in het middendeel van de dag 4500) en op de Raadhuisweg-zuid 5200. Op de Zoutmansweg zijn dat er 7100. Het totaal van de verkeersbewegingen is dus aanzienlijk hoger dan de 17.000 die er op de dorpsroute waren op het moment dat de randweg werd aangelegd. Dat wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de toename van het economische verkeer en de aanzuigende werking van de randweg. Zorgen zijn er over de 500 vrachtauto's die er per etmaal over de dorpsroute gaan. De helft daarvan is doorgaand verkeer en daarvoor moeten maatregelen worden genomen om die vrachtwagens te dwingen via de randweg te rijden.

Levendige discussie

Het feit dat het aanzien van de dorpsroute totaal zal veranderen ten opzichte van de huidige situatie was aanleiding tot een levendige discussie tussen de huizenbezitters langs de route en geïnteresseerde dorpsgenoten. Evenals bij voorgaande bijeenkomsten bleken ook nu de meningen nogal verdeeld te zijn. Zo zijn er mensen die de combinatie fietsverkeer-autoverkeer op één rijbaan onzinnig blijven vinden en een warm voorstander zijn van het behoud van het fietspad langs de Breevaart, waar anderen er mee kunnen instemmen. Er is wel de vrees dat het handhaven van de 30 km snelheid erg lastig zal blijken te zijn. Een aantal aanwezigen maakte zich ook zorgen over het aantal parkeerplaatsen en de plaats waar de wegversmallingen zullen komen in verband met hun persoonlijke woonsituatie.

Grote betrokkenheid

Wethouder Nieuwenhuizen verklaarde na afloop blij te zijn met het feit dat de avond nog voor de besluitvorming georganiseerd was. "Ik zie een grote betrokkenheid en je weet nooit welke verrassende suggesties zich aandienen. Ik merk ook dat mensen een definitieve oplossing willen in plaats van de huidige proefopstelling." Op 3 oktober is er nog een inspraakmogelijkheid bij de raad, op 10 oktober zal het plan in de raadscommissie worden behandeld. Het uiteindelijke besluit zal naar verwachting op 17 oktober in de raad worden genomen. Het is de bedoeling dat de uitvoering van de werkzaamheden in het voorjaar 2019 begint.

Metamorfose

Reeuwijk - Het aanzien van de dorpsroute Raadhuisweg-Zoutmansweg zal ten opzichte van de huidige situatie een aanzienlijke metamorfose ondergaan. De inrichting is gebaseerd op een maximum snelheid van 30 km per uur.
De meest in het oog springende veranderingen zijn:

Voor het vrachtverkeer:

- inrijverbod vrachtauto's Zoutmansweg op kruising met
de Reeuwijkse randweg

- inrijverbod Einsteinstraat vanaf de aansluiting Zoutmansweg

- verplichte rijrichting (rechtsaf) voor vrachtauto's vanaf Einsteinstraat naar Zoutmansweg (kortste route naar randweg).

Voor het overige verkeer:

- de huidige rijbaan wordt voorzien van twee fietsstroken in de kleur van het huidige asfalt

- het pad langs de Breevaart wordt wandelpad met uitzondering van het gedeelte schoolroute

- er komen parkeerstroken tussen de rijbaan en het toekomstige wandelpad, deels op de huidige groenstrook. Op de rijbaan en de fietsstroken mag niet worden geparkeerd

- de schoolroute blijft, evenals zebrapaden en verkeerslichten ten behoeve van een veilige oversteek door fietsers

- op de rijbaan komen versmallingen met de mogelijkheid voor fietsers om er achter door te rijden

- wegmeubilair en groenvoorziening worden aangepast om dorpse structuur te versterken.

Tekst en beeld: Bert Verver

Meer berichten