Logo kobr.nl

Commissie Bestuur en Financiën Begrotingsbehandeling komt niet van de grond

Bodegraven-Reeuwijk - De behandeling van de gemeentebegroting is vorige week woensdag niet van de grond gekomen. Remco Tijssen (Burgerbelangen) deed het voorstel om op 31 oktober een aparte begrotingsraad te houden. Hoewel Nico de Heij namens het CDA aangaf daar geen behoefte aan te hebben, had Remco de indruk van de andere fracties gekregen dat er voor zijn voorstel voldoende steun zou zijn. De behandeling in de commissie werd daardoor beperkt tot een informatiebijeenkomst waarbij nog een aantal detailvragen over begrotingsposten werden gesteld.

Zo stelde Robin Borg (ChristenUnie) de vraag wat het werkelijke percentage van de lastenverhoging was en waren er vragen over de afvalstoffenheffing, de inkomsten uit de grondexploitatie en het sociale domein. In zijn beantwoording maakt wethouder Dirk-Jan Knol duidelijk dat standaard de inflatiecorrectie op alle gemeentelijke lasten wordt toegepast. Voor de komende begroting is dat 1,35%, maar daarbovenop komen de kostenstijgingen die worden veroorzaakt door de hogere kosten voor de rioolheffing en de afvalstoffenverwerking. Daardoor komt de totale lastenstijging op 2,8% uit.

Bezuinigingen op Sociaal Domein

De tekorten op het Sociaal Domein worden in de hand gehouden, maar omdat de financiële middelen van de rijksoverheid worden verlaagd, zal er ook gestreefd moeten worden naar bezuinigingen. Voor de dekking van de tekorten is een post in de reserves opgenomen, maar mogelijk komt er wat terug uit de stroppenpot van het rijk. Knol onderkende dat er op het gebied van grondexploitatie voor de komende jaren een forse ambitie ligt. Maar hij schetste dat als reëel, gelet op de marktsituatie op dit moment.

Goed afvalgedrag wordt beloond

Wethouder Kees Oskam gaf nog een toelichting op de afvalstoffenheffing. Hij meende dat de in onze gemeente toegepaste tariefstelling ervoor zorgt dat goed gedrag wordt beloond. Uitgangspunt is dat de afvalstoffenheffing kostendekkend moet zijn. Als dat niet zo is, moet het tekort elders in de begroting worden opgevangen. Hij beloofde overigens wel een toelichting over de wijze waarop de tarieven zijn opgebouwd. Eventuele politieke consequenties van de begroting zullen naar verwachting op de extra raadsvergadering aan de orde komen.

De commissie besloot het voorstel voor de aanpassing van de toeristenbelasting na een korte discussie als hamerstuk naar de raad te sturen. De belangrijkste aanpassing in die verordening is de invoering van een tarief van € 3,00 voor arbeidsmigranten die wel in de gemeente verblijven, maar niet staan ingeschreven. Dit tarief wordt ingevoerd om de arbeidsmigranten te bewegen zich als inwoner te laten inschrijven. Eén en ander kan niet los worden gezien van de aanpassingen die ook in de huisvestingsverordening worden aangebracht. Ook de aanpassing van de APV, waardoor de gemeente meer mogelijkheden krijgt om zogenoemde weesfietsen te verwijderen, zal als hamerstuk in de raad worden behandeld.

Nagedachtenis

Aan het begin van de commissie vergadering sprak Reinoud Doeschot namens GroenLinks enkele passende woorden ter nagedachtenis aan zijn onlangs overleden partijgenoot en commissielid Ronald Fredriksz. Er werden daarbij door de commissie enkele ogenblikken stilte in acht genomen.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten