Logo kobr.nl

Nieuws uit dorp en wijk

Eenmaal per maand plaatst Kijk op Bodegraven-Reeuwijk het nieuws van de dorpsoverleggen in onze gemeente. De dorpsoverleggen kunnen hun nieuws mailen naar redactie@kobr.nl.

Wijk- en dorpsteams denken mee! Zoals in Driebruggen, waar we onlangs nieuwe straatnamen hebben goedgekeurd voor de nieuwe wijk De Groendijck-Oost. Op initiatief van het dorpsteam is de Groene Kruisstraat vastgesteld. Een passende straatnaam die verwijst naar de lokale geschiedenis: in Driebruggen stond het eerste Groene Kruisgebouw van Nederland, de thuisbasis van de plaatselijke vereniging voor wijkverpleging.

Lokale zorg blijft actueel. In 2019 gaan we met alle wijk- en dorpsteams in gesprek over de dorpsvisies. Daarin combineren we de wensen van de gemeenschap met de opgaven die we als gemeente en samenleving hebben als het gaat om bijvoorbeeld woningbouw, openbare ruimte én zorg in onze dorpen.

Over zorg gesproken: 10 november is de Dag van de Mantelzorg. Mantelzorgers in Bodegraven-Reeuwijk ontvangen deze dag een attentie van de gemeente. Als welgemeende blijk van waardering voor de vrijwillige Groene Kruis-verplegers van nu.

Wethouder Kees Oskam, portefeuille Dorpsoverleggen

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied

 • We hadden weer een avond met interessante onderwerpen en een grote opkomst tijdens onze jaarlijkse openbare vergadering in Amicitia op donderdag 4 oktober. Tijdens de avond kon men zich bij Stichting Het GroenePlatform aanmelden voor een gratis energie-advies. Was u niet aanwezig maar heeft u wel interesse, mail dan uw naam en mailadres naar info@shgp.nl.
 • De werkgroep verkeerscirculatie heeft een aantal maal met de gemeente overlegd over het verbeteren van de verkeersveiligheid en over het tegengaan van het vrachtverkeer op plaatsen waar het niet thuishoort. Naar aanleiding daarvan is samen met de werkgroep een plan ontwikkeld om de bebouwde kom van Tempel duidelijker herkenbaar te maken en om de snelheid van het verkeer te remmen. Op 18 oktober heeft de gemeente hierover een inloopvond gehouden waarop bewoners konden reageren op de plannen. Daarnaast is de gemeente gestart met aanpassingen in de bewegwijzering, met name voor vrachtwagens. Men wil, indien mogelijk, nog dit jaar beginnen met enkele aanpassingen binnen de bebouwde kom.
 • Er is vanuit het dorpsteam meegedacht over de nieuwe dienstregeling van de buurtbus. Informatie over deze nieuwe dienstregeling die in december ingaat en verbeteringen voor Reeuwijk-Dorp bevat, krijgt u binnenkort via de Vereniging Buurtbus Reeuwijk.
 • Enige tijd geleden hebben we via de website bewoners gevraagd om input te geven voor het besteden van het zogenaamde 'motie 4' budget. De meeste mensen stemden voor een AED-cursus voor alle (geïnteresseerde) bewoners. Wij gaan dit organiseren en u ontvangt hier later meer informatie over.

Wijkteam Reeuwijk-Brug west

 • Zoals u allen vast gemerkt heeft, is de start van de herinrichting van onze wijk een feit. Dinsdag 30 oktober zijn in aanwezigheid van het voltallige college en het wijkteam de eerste stenen in de Dorus Rijkerstraat verwijderd. Als wijkteam zijn we trots dat we dit hebben bereikt. Het is tenslotte hard nodig dat de wijk een metamorfose ondergaat. Wij hopen natuurlijk ook op uw begrip, het zal eerst even een rommeltje zijn voor uw straat er weer netjes bij komt te liggen.
 • Aannemer Bunnik zet de komende vier jaar de wijk op zijn kop. Zij doen ook zeer hun best om alles zo veel en goed mogelijk te communiceren met u als inwoner van Reeuwijk-Brug West. Zo is er een bouwapp die u kunt downloaden waar u uw vragen kunt stellen of gewoon om op de hoogte te blijven over de werkzaamheden die gaande zijn. Ook hebben zij iedere woensdagmiddag een inloop in de keet aan de Kennedysingel van 15.00 tot 16.00 uur. Wanneer uw straat aan de beurt is, krijgt u een uitnodiging van Bunnik om de tekening van uw straat te komen bekijken.
 • Natuurlijk kunt u ook uw vragen aan het wijkteam stellen. Via onze website, facebook of persoonlijk. Ook hebben wij iedere veertien dagen een spreekuur in het Huis van Alles van 14.00 tot 15.30 uur.

Bewonersplatform Sluipwijk/Plassengebied

 • Moeiteloos kreeg het dorpsteam 75 steunbetuigingen bijeen voor het zichtbaar verbeteren van de bermen en het bevorderen van onze biodiversiteit. Ons doel, een pilot voor bermbeheer en bescherming van de wilde bijen en overige insecten in het plassengebied op de Hortenmansdijk, is in theorie gehonoreerd. We hopen in het voorjaar van 2019 de resultaten te kunnen laten zien.
 • U kunt ook in de eigen tuin aan de slag om insecten, honingbij en wilde bij te laten voortbestaan. Het dorpsteam biedt een lijstje met planten en bloemen waar mensen en bijen blij van worden.
 • Tijdens de Herfstmarkt van het Sluipwijkse kerkje stonden het dorpsteam en de Sluipwijkse watereigenaren gezellig naast elkaar om vragen te beantwoorden. Er blijken veel overlappende onderwerpen te zijn waar beide clubs voor staan. En samen ben je sterker dan alleen. Ook de daar aanwezige jachtclub wil aansluiten. Een mooie verbinding kan dan ontstaan tussen watereigenaren, landeigenaren en bewoners van dit gebied.

Wijkteam Bodegraven Noord

 • Het wijkteam Noord is door de wijkteam wethouder Dirk Jan Knol gevraagd om een visie op te stellen van hoe de bewoners de wijk zien over 20 tot 50 jaar. Wat moet er blijven, wat mag er weg, wat mag en moet er komen. Wij vragen onze wijkbewoners om hierin mee te denken. Kom eens langs op een vergadering of pak de pen, tablet of PC en schrijf ons er iets over.
 • Het centrumplan met zijn vele onderwerpen blijft op de agenda. De gemeente is goed bezig met het proces van wat wij met zijn allen vinden en hoe zij het vorm moeten geven. Het is de bedoeling dat de straten en buurten waar iets moet gaan gebeuren betrokken zijn bij de veranderingen.
 • Woensdag 7 november is er een wijkteamvergadering, aanvang 20.00 uur, in het gemeentehuis. U bent van harte welkom.

Meer informatie: www.dorpenwijk.nl

Meer berichten