Logo kobr.nl

Raad unaniem akkoord met programmabegroting 2019-2022

Bodegraven-Reeuwijk - De gemeenteraad boog zich vorige week over de begroting 'De weg naar samen Duurzaam en Gezond' voor de periode 2019-2022. Na een discussie die ruim twee uur duurde, besloot de gemeente unaniem akkoord te gaan met deze begroting.

Zorgen zijn er overigens nog wel. De tekorten op het Sociaal Domein blijven een punt van aandacht, evenals de stijging van de afvalstoffenheffing. Ook wordt door enkele fracties opgeroepen op korte termijn meer aandacht te besteden aan het grondbeleid, gezien het grote belang daarvan voor de inkomsten en het woningbouwprogramma. Enkele fractie wilden meer geld voor extra inzet op het gebied van veiligheid en de implementatie van duurzaamheidsmaatregelen. Via een drietal moties en een viertal amendementen werd geprobeerd nog een aantal, relatief bescheiden, wijzigingen in de begroting aan te brengen.

Afvalstoffenheffing
De verhoging van de afvalstoffenheffing van ruim 5% leidt ertoe dat de stijging van de totale lasten voor de inwoners op 2,8% uitkomt in plaats van het inflatiepercentage van 1,5 %. Burgerbelangen stelde in een amendement voor het tarief met 1,5% te laten stijgen en het tekort dat zo ontstaat op te vangen vanuit de zogeheten egalisatievoorziening. Dit potje is onder andere gevoed via een dividenduitkering van Cyclus, groot 205.000 euro. De betrokken wethouders Knol en Oskam zijn geen voorstander van het voorstel. In principe moet de afvalstoffenheffing kostendekkend zijn. In onze gemeente is dat met 95,6% niet helemaal het geval. Bovendien verwachten de bestuurders de komende jaren op kostengebied een stijgende lijn, omdat de afzet van reststoffen duurder wordt. Wethouder Oskam herhaalde zijn in de commissie gedane toezegging om via een notitie meer inzicht te geven in de opbouw van de heffing. Het amendement kon na enige discussie niet op een meerderheid rekenen en werd, met alleen de stemmen van BBR, D66 en PvdA vóór het voorstel, verworpen.

Duurzaamheid
GroenLinks wilde via een amendement bereiken dat voordelige resultaten op de gemeentebegroting worden toegevoegd aan het Klimaatfonds, waardoor er voortvarender kan worden gewerkt aan een klimaatneutrale gemeente in 2035. Het voorstel kon echter op weinig steun rekenen, waarop woordvoerder Reinoud Doeschot besloot het amendement niet meer in stemming te brengen. In het verlengde van het amendement had GroenLinks ook een motie ingediend om vanuit gemeentegeld voor elk lid dat zich aanmeldt bij de Energiecoöperatie een bedrag gelijk aan het lidmaatschapsgeld te doneren. Deze motie werd wel in stemming gebracht, maar werd met een meerderheid van stemmen verworpen. Ook een motie van GroenLinks en de PvdA om duurzame bedrijvigheid te bevorderen door er een apart aandachtspunt van te maken bij het aantrekken en faciliteren van bedrijven, kon de meerderheid van de raad niet bekoren.

Veiligheid en betrokkenheid van de jeugd
In de begroting is een extra bedrag van 5.000 euro opgenomen (bovenop het min of meer vaste budget van zo'n 350.000 euro) voor wat extra preventiemaatregelen bij bijvoorbeeld inbraakgevoelige woningen. Gezamenlijk probeerden CDA, VVD en ChristenUnie door het verschuiven van enkele begrotingsposten dat budget op 65.000 euro (voor 2019) en 45.000 euro (voor de jaren daarna) te brengen. Dat zou ten koste gaan van gelden die zijn bestemd voor het aanstellen van de kinderburgemeester, de sector recreatie en toerisme en voor een deel van de implementatie van de nieuwe omgevingswet. Het feit dat het amendement van een financiële dekking was voorzien, werd door het college gewaardeerd, maar de wijze waarop kon niet worden omarmd. Portefeuillehouder burgemeester Van der Kamp vroeg aan de indieners de tijd om te kijken hoe de financiële dekking van het voorstel wél kan worden gerealiseerd. De fracties gingen daarmee akkoord en trokken het amendement daarop in. Ook Monique Jonker (PvdA) trok een amendement over het overhevelen van het budget voor een jeugdburgemeester voor het ontwikkelen van een grotere betrokkenheid van de jeugd bij gemeentelijke besluitvorming in. Zij deed dit nadat de burgemeester had toegezegd met een startnotitie te komen.

Mee-eten
De stichting 'Kom mee eten' verzorgt momenteel dagelijks veertig maaltijden voor ouderen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van eenzaamheid. Mede in verband met substantiële huurlasten moeten er dagelijks zestig maaltijden worden geproduceerd om kostendekkend te zijn. De stichting hoopt dat binnen twee jaar te kunnen bereiken. In een motie riepen VVD, ChristenUnie, Burgerbelangen en het CDA het college op om randvoorwaarden te creëren waardoor de stichting de komende twee jaar operationeel kan blijven. Deze motie werd met een grote meerderheid, met alleen de stemmen van D66 en de PvdA tegen, aangenomen.

Naar aanleiding van vragen van het CDA over fietsveiligheid wist wethouder Inge Nieuwenhuizen te melden dat dit vraagstuk met name voor een aantal rotondes nader wordt onderzocht. Uit contact met de provincie is gebleken dat ook de oplossing bij de oversteek van de op- en afritten van de N11 weer op de agenda wordt gezet.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten