Logo kobr.nl

Raadsvergadering Emotionele reacties tijdens inspraak

Bodegraven - De inspraak voorafgaande aan de raadsvergadering vorige week woensdag zette de plannen voor de Polenhotels meteen op scherp. Met de camera van Hart van Nederland nog in de zaal, was op de roltekst van de videoschermen te lezen dat de besluitvorming over de plannen, gepland in november, wordt uitgesteld. Met inmiddels de aankondiging dat er nieuwe plannen komen.

Twee weken geleden maakte de gemeente bekend dat er voornemens zijn om mee te werken aan de plannen van enkele investeerders om een tweetal zogenoemde Polenhotels te vestigen op de bedrijventerreinen Groote Wetering (640 logiesplaatsen) en Broekvelden (Duitslandweg, 300 logiesplaatsen). De vestiging van beide complexen dient mede om een einde te maken aan de soms erbarmelijk slechte kamerverhuur in en rond het centrum van Bodegraven. Hierdoor ontstaat bovendien de mogelijkheid om op die plekken appartementen te vestigen voor starters en spoedzoekers. De berichtgeving over de bouw van de complexen sloeg in als een bom, met name bij de huidige bewoners van de naastgelegen wijk Weideveld en de bouwlocatie Vrijeveld. Zij waren dan ook massaal naar het gemeentehuis gekomen om in het inspraakgedeelte van de raadsvergadering hun ongenoegen te uiten en enkele insprekers steun te verlenen.

Initiatiefnemers

Burgemeester Christiaan van der Kamp gaf in eerste instantie het woord aan de initiatiefnemers. Sjoerd Pijpers van het bedrijf Stay Solutions, met 40.000 overnachtingen per etmaal een grote speler op het gebied van tijdelijke huisvesting, is van mening dat ook grote locaties voor tijdelijke huisvesting goed kunnen worden beheerd en beheersbaar zijn. Als voorbeeld noemde hij een locatie voor 440 personen in het centrum van Lelystad, een complex dat onlangs ook door de raadsleden is bezocht. In de richting van de inwoners zei hij dat hij graag zijn kennis en ervaring wil delen en de input van hen wil meenemen bij de verdere planvorming.

Edward Windhorst, van het bedrijf Groenland Kip, is samen met initiatiefnemer Martijn Verwoerd erg afhankelijk van arbeidsmigranten voor zijn bedrijfsvoering. Hij had begrip voor de onrust die is ontstaan en vertelde dat hij op het idee voor een goede centrale huisvesting was gekomen nadat hij zich, na een vraag van een ouder, had georiënteerd op de huisvestingsmogelijkheden voor diens kinderen. Bij deze oriëntatie was hij geschrokken van de situatie die hij in Bodegraven aantrof. Hij was gaan nadenken over een wijze waarop arbeidsmigranten wél verantwoord gehuisvest kunnen worden. Martijn benadrukte dat er onder de arbeidsmigranten maar een heel gering percentage is dat voor overlast zorgt. Hij is van mening dat dit door een centrale huisvesting nog verder ingedamd kan worden. Zij moeten zich immers ook bij de gemeente laten inschrijven en zijn dan beter traceerbaar als er problemen zijn. Beide ondernemers spraken overigens de wens uit om samen met de omwonenden een plan te ontwikkelen dat tegemoet komt aan de bedenkingen die er zijn tegen de bouw van de complexen.

Ernstige bedenkingen

Een drietal inwoners maakte gebruik van het spreekrecht. Duidelijk werd dat zij zich zeer overvallen voelden door de plannen voor de logiesgebouwen. Dave Gerritsen, koper in het nog te realiseren wijkje Vrijeveld zo'n 100 meter vanaf het geplande grootste complex, hield een stevig en vaak behoorlijk emotioneel betoog. Hierin veegde hij de vloer aan over de wijze waarop over de planvorming was gecommuniceerd. Hij vroeg zich af waarom de belangen van de ondernemers zwaarder wegen dan die van 71 gezinnen. Hij constateerde dat er veel hiaten zitten in het voorstel en de effecten die dat zou opleveren voor een positieve ontwikkeling van het centrum van Bodegraven. Ook gaf hij een aantal tips mee om de vertrouwensschade die inmiddels is ontstaan, beperkt te houden. Dave Gerritsen riep de raadsleden tot slot op energie te steken in een gezamenlijke aanpak van de problematiek om juridisch getouwtrek te voorkomen.

Levi Hoogendoorn koos het bestemmingsplan Weideveld als invalshoek om zijn bezwaren kenbaar te maken. Hij hekelde de wijze waarop de gemeente bij herhaling dat plan had aangepast, waardoor er uiteindelijk 13,5% meer bebouwing heeft kunnen plaatsvinden. Hij signaleerde dat het commercieel belang daardoor voorrang heeft gekregen op het belang van de bewoners. Hij constateert ook dat op Groote Wetering en Broekvelden het bestemmingsplan ineens gewijzigd moet worden. Hierdoor wordt huisvesting en de vestiging van een supermarkt mogelijk gemaakt op een plaats waar dat nu verboden is. Voor Levi Hoogendoorn is de gang van zaken reden om onverbloemd zijn wantrouwen uit te spreken in de richting van het gemeentebestuur.

Ook Karel de Vos vindt dat het vertrouwen in de gemeentepolitiek was geschaad. De Vos, zowel bewoner van Weideveld als ondernemer aan de Duitslandweg, begon zijn betoog met het aangeven dat hij voor een betere huisvesting van arbeidsmigranten is, maar wel tegen deze plannen. Hij is van mening dat de gemeente onvoldoende zicht heeft op het huidige aantal arbeidsmigranten en heeft sterke twijfels over het beoogde positieve effect op de ontwikkelingen in het centrum. Naar zijn mening is het aantal arbeidsmigranten dat op de industrieterreinen gevestigd zou worden bijna net zo groot als in de naastgelegen woonwijk. Karel de Vos vreest voor een grote negatieve impact op het woongenot. Ook sprak hij het vermoeden uit dat er bedrijven gaan vertrekken, omdat zij de overlast beu zullen worden.

Ongemak

Hoewel het college bewust voor de gevolgde procedure heeft gekozen omdat geheimhouding nodig was om speculatie te voorkomen over locaties, met mogelijke prijsopdrijving, bleek dit voor ongemak te zorgen bij de raadsleden. Het leidde tot uitstel van de besluitvorming om het planproces meer ruimte te geven. In zijn slotwoord stelde burgemeester Van der Kamp vast dat de rode draad in de betogen van de insprekers gaat over de zorgen over de plaats en omvang van de nieuwbouwlocaties, het beheer, de effecten op het centrum en het gebrek aan vertrouwen in het gemeentebestuur. Hij beloofde dat er op korte termijn een inspraakavond komt en dat er een klankbordgroep wordt ingesteld. De raad wordt daarbij nauw betrokken.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten