Afbeelding

Groene Hart aan de slag met bodemdaling

Algemeen

Zuid-Holland - De rijksoverheid accepteert het voorstel van acht overheden uit het Groene Hart om samen te werken aan de aanpak van bodemdaling. Het Rijk investeert hierin 10 miljoen euro.

Het Groene Hart heeft een veenbodem en kampt daardoor met een zakkende bodem. Complexe materie die vraagt om gezamenlijke en lange-termijninzet van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere partijen. Het vormde de aanzet tot de zogeheten regiodeal. Hilde Niezen, wethouder in Gouda en bestuurlijk trekker van deze regiodeal: "Bodemdaling is één van de grootste uitdagingen in de regio. In het Groene Hart willen en kunnen we veel, maar de rijksoverheid is een essentiële partner. Niet alleen vanwege de financiële ondersteuning, maar ook om het onderwerp landelijk en internationaal te agenderen en om belemmerende wet- en regelgeving aan te passen."

Volgens Niezen: "Wij staan in de startblokken om aan de slag te gaan en zien kansen voor nieuwe projecten, bijvoorbeeld rondom innovatieve methoden voor nieuwbouw of het aanleggen van wegen, het opzetten van een kenniscentrum rondom bodemdaling, onderwaterdrainage in de landbouwsector of het experimenteren met nieuwe teelten."

Aanpak bodemdaling noodzaak

Op sommige plekken in deze regio zakt de bodem zelfs met enkele centimeters per jaar. Dit heeft grote negatieve gevolgen voor onder meer de funderingen van woningen en bedrijfspanden, voor het cultuurhistorisch erfgoed, voor het onderhoud van wegen en rioleringen, voor het niveau van de CO2-uitstoot en voor het gebruik van landbouwgronden. De kosten van bodemdaling zijn door het Planbureau voor de Leefomgeving becijferd op miljarden euro's. Gesprekken met het rijk over de concrete invulling van de regiodeal gaan nu plaatsvinden. De ondertekening van de concrete deal wordt verwacht in het voorjaar van 2019.

!