Logo kobr.nl
Foto: Elly de Knikker
Locatie Elfhoeven

Commissie bezwaarschriften valt over horeca-omvang Loetje

Reeuwijk - De commissie bezwaarschriften heeft gekeken naar de verleende omgevingsvergunning voor de realisatie van restaurant, hotel, bedrijfswoning en facilitaire ruimten voor de locatie Elfhoeven. Er was bezwaar aangetekend door omwonenden en betrokken partijen. Op twee van de drie punten, de verkeerssituatie op de notaris d'Amerielaan inclusief uitrit van het complex en het ingediende bouwplan dat aan de bepalingen voldoet, kreeg de gemeente het gelijk aan zijn zijde. Maar op het punt van het gebruik als horecagelegenheid die groter wordt dan 400 m2 stelde de commissie de reclamanten in het gelijk. Dit betekent dat het voorziene restaurant en hotel niet passen binnen het bij de planvoorschriften toegestane gebruik. Het college had al laten weten dat er samen met de partijen wordt gewerkt aan één nieuw totaalplan.

Het college heeft een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een hotel en een restaurant met elk een gebruiksvloeroppervlakte van bijna 400 m² aan de Burgemeester Lucasselaan 1, 3 en 5 in Reeuwijk. In dat woordje 'elk' zit het probleem. Want de commissie bezwaarschriften ziet het plan voor restaurant en hotel als één bedrijf, als één horeca-activiteit en als één horecagelegenheid. Op deze locatie is in de zogeheten categorie 1b van de Staat van Horeca-activiteiten de 400 m2 een grenswaarde. Het restaurant met 346,6 m2 en hotel met 359 m2 zitten daar samen boven.

Op het punt van bebouwingsoppervlakte past het plan keurig binnen de 506 m2 footprint, de goothoogte van 4,75 en de bouwhoogte van 8,5 meter, zo gaf de commissie aan. De verkeersaanzuigende werking op de Notaris d'Aumerielaan is volgens de commissie goed door de gemeentelijke verkeerskundigen beoordeeld en de uitweg van het complex voldoet ook aan de voorwaarden van de APV. Maar omdat de commissie restaurant en hotel als een gezamenlijke activiteit ziet, geldt de maximum gebruiksvloeroppervlakte van 400 m2. De commissie adviseert het college daarom de uitgebreide voorbereidingsprocedure te doorlopen, omdat het bouwplan, dat naar de mening van de commissie afwijkt van het geldende bestemmingsplan, door het college moet worden gezien als een verzoek om van het geldende bestemmingsplan af te wijken. De uitgebreide voorbereidingsprocedure is mede van toepassing omdat de locatie van het bouwplan in het buitengebied is gelegen.

Het college heeft besloten om het advies van de bezwaarcommissie over te nemen, waaruit niet zonder meer kan worden afgeleid dat het college het met alle onderdelen van de motivering eens is. Door het advies te volgen en de beslistermijn uit te stellen, kunnen de bouwplannen aan plas Elfhoeven van Exploitatiemaatschappij Elfhoeven worden samengebracht in één plan. Dit, zo breed mogelijk gedragen plan, kan dan in zijn geheel in één keer worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college heeft daarom besloten de beslistermijn uit te stellen, omdat dit nodig is in verband met de naleving van wettelijke procedurevoorschriften.

Meer berichten