Logo kobr.nl
Foto:

Nieuws uit dorp en wijk

Eenmaal per maand plaatst Kijk op Bodegraven-Reeuwijk het nieuws van de dorpsoverleggen in onze gemeente. De dorpsoverleggen kunnen hun nieuws mailen naar redactie@kobr.nl.

Het nieuwe jaar is begonnen. Het is de tijd van goede voornemens maken, nieuwe plannen bedenken en dromen over mooie ontwikkelingen in onze dorpen. Mijn goede voornemen is om in 2019 nog beter te luisteren. Ik hoop dat we dat goede voornemen samen in de praktijk kunnen brengen. In elk gesprek hebben we ieder ons eigen belang. We kunnen we niet allen krijgen wat we wensen. Niet alle dromen kunnen uitkomen, maar we kunnen belangen wel bij elkaar brengen. Dat is mijn droom.

Ik wens u een inspirerend 2019 toe.

Wethouder Kees Oskam, portefeuille Dorpsoverleggen

Dorpsteam Driebruggen

 • De dorpsteamleden zijn zoals bekend teruggetreden. In de afgelopen zeven jaar zijn er verschillende successen behaald, mede dankzij inbreng van de dorpsbewoners. Helaas zijn er ook onderwerpen waar geen resultaat is geboekt, zoals zwaar verkeer en verkeersveiligheid. Slechte communicatie is hier mede de oorzaak van. Dit heeft de leden van het Dorpsteam doen besluiten te stoppen. De aftredende dorpsteamleden bedanken alle bewoners van Driebruggen voor hun inbreng.

Dorpsteam Waarder

 • Het dorpsteam wenst alle inwoners van de dorpskern en buitengebieden een gelukkig, gezond en gezegend 2019 toe.
 • De vergaderdata van het dorpsteam voor dit jaar staan op de website onder agenda. Komend jaar staan er zeven vergaderdata gepland en schuiven wij daar waar nodig aan bij de gemeente. De eerstvolgende vergadering is op maandag 14 januari.
 • Binnen het dorpsteam zijn wij nog steeds op zoek naar versterking, en dan met name vanuit het Hof van Waarder/Berghoeve en eventueel Jenneke Bijlhof. U kunt uw interesse vrij eenvoudig kenbaar maken via mail waarder@dorpenwijk.nl.
 • Voor het komend jaar heeft de inrichting van de rotonde aan het begin van het dorp nabij de A12, voor ons bekend staand als de Poort van Waarder, onze aandacht. Een voorstel tot het realiseren van een kunstwerk aldaar is als Motie 4 voorstel aan de gemeente gezonden.
 • Verder blijft de verkeersveiligheid een punt van aandacht. We zullen wederom de verfraaiing van de dorpskern, door middel van bloembakken aan de lantaarnpalen, trachten te realiseren. Tenslotte gaan we de ingebrachte aandachtspunten tijdens de informatieavond Wie, Wat, Waar(der) ter hand nemen en uitwerken.

Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug

 • Ruim honderd belangstellenden zijn op 6 december vorig jaar naar het Wierickehuis gekomen voor de presentatie van het Basisplan Nieuwerbrug. De reacties waren in het algemeen positief. Wel zijn er nog zorgen over de 14 extra parkeerplaatsen in het plan, over het terugdringen van sluip­verkeer en hard rijden, de kans op trillingen en schade door vracht­auto's. Alle opmerkingen worden zoals gebruikelijk meegewogen in de verdere keuzes voor de uitwerking, met in ieder geval speciale aandacht voor trillingen. De gemeente verwacht in 2020 met de realisatie te kunnen beginnen.
 • De vertraging van de aanpassing Korte Waarder is uitgelegd, waarin een belangrijke KPN-leiding nu als grote boosdoener is aangemerkt. KPN weet niet precies waar deze loopt. Vooralsnog is de start van de werkzaamheden uitgesteld tot in het derde kwartaal 2019.

Wijkteam Bodegraven Zuid

 • Ons wijkteam is bezorgd over de manier waarop de gemeente terughoudend is met inspraak van bewoners, zoals onlangs weer eens is gebleken bij de plannen van de gemeente voor hotels voor arbeidsmigranten. Wij staan voor het vroegtijdig betrekken van bewoners bij plannen die van invloed zijn op hun leefomgeving. Dat heet burgerparticipatie en is in veel verkiezingsprogramma's gepropageerd.

 • Naar aanleiding van de plannen van de gemeente om in 2035 klimaatneutraal te willen zijn, heeft wijkteam Bodegraven Zuid aan de gemeente verzocht om een infrarood warmtebeeldcamera aan te schaffen. Deze is inmiddels aangeschaft en kan door bewoners via bemiddeling van wijkteams worden gebruikt om in woningen warmtelekken te ontdekken. De gemaakte beelden kunnen behulpzaam zijn bij mogelijke investeringen om een woning energiezuinig te maken. Er zijn inmiddels al 47 verzoeken ingediend tot het gebruik van de camera, waarvan 30 in Bodegraven Zuid. En 17 verzoeken vallen in de gebieden van andere wijkteams. Na afhandeling van deze verzoeken wordt de camera overgedragen aan één van de andere wijkteams.

Wijkteam Bodegraven Noord

 • De gemeente dat zijn wij, niet alleen de inwoners van de wijk Bodegraven Noord, maar ook de inwoners van de rest van gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De gemeente voert taken uit die direct van belang zijn voor haar inwoners. College en raad besluiten soms in het licht van het 'algemeen belang'. Dit wordt meestal niet goed gebruikt. Beter is het om dan aan alle burgers te vragen of het besluit is wat wordt gevraagd en gewenst. Een dorpsreferendum. Het wordt niet veel gebruikt, maar het zou een aanwinst zijn voor de lokale democratie.
 • Het moet ook niet voor elk onderwerp worden gebruikt, maar voor sommige moeilijke onderwerpen kan het een uitkomst zijn. De raadsleden kunnen niet overal verstand van hebben en zijn niet altijd goed geïnformeerd. Onderwerpen kunnen zijn: een extra brug over de Oude Rijn, het wel of niet gaan instellen van parkeervergunningen, het bepalen of wijzigen van bestemmingsplannen voor een gebied in de gemeente en het doen van grote investeringen op gebied van energiebesparing, zoals een warmtenet in onze wijk. Het lijkt het wijkteam Noord mooie onderwerpen om het nieuwe jaar mee te beginnen.

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied

 • Door feestdagen en vakanties stonden de activiteiten van het Dorpsteam de afgelopen maand op een wat lager pitje. Het nieuwe jaar is inmiddels begonnen, waarin het nodige gaat gebeuren zoals het herinrichten van wegen, uitvoer van diverse bouwplannen, het opvolgen van acties die nog lopen en nog veel meer. Wij gaan er weer met goede moed tegenaan en wensen iedereen een heel fijn en constructief jaar toe!
 • In december zijn de graafwerkzaamheden voor glasvezel in Berkenbroek gestart, deze worden in januari voortgezet in het gebied Nieuweweg en Randenburg en daarna is de Middelburgseweg aan de beurt. De werkzaamheden in het gebied Tempel en Oud Reeuwijkseweg zijn voorzien voor maart en april. We hopen dat in de loop van het tweede kwartaal het hele buitengebied van Reeuwijk-Dorp en Tempel over een glasvezelaansluiting kan beschikken.
 • Voor de resterende werkzaamheden op de Reewal was tijdens de bestuursvergadering op 20 november 2018 afgesproken dat de projectleider contact op zou nemen met de werkgroep van het Dorpsteam. Op 10 december heeft er overleg plaatsgevonden tussen leden van de werkgroep en de projectleiders van de gemeente. Er is toen toegezegd dat het Dorpsteam en de bewoners van de Reewal een brief ontvangen over de voortgang en de planning. We zijn nog in afwachting van deze brief.
 • Op onze website www.dorpenwijk.nl/reeuwijk-dorp staat meer informatie dan we op deze plaats kwijt kunnen. Wanneer u zich abonneert op onze website krijgt u een mailtje wanneer er iets nieuws op de site is geplaatst.

Dorpsteam Sluipwijk/Plassengebied

 • Het Dorpsteam richt zich dit jaar wederom op de herinrichting van de wegen in het plassengebied. Waar komen passeerplekken en hoe zijn ze zijn ze herkenbaar voor iedereen? Verder krijgen de biodiversiteit en 'BIJzondere' bermen en oevers veel aandacht. Welke openbare plekken kan de gemeente aantrekkelijk maken voor de wilde bijen en insecten, om zodoende een echte groene gemeente te worden. Een pilot aan de Hortemansdijk staat op het programma. Samenwerking over deze onderwerpen met andere organisaties in het plassengebied is gestart.
 • Een vogelinformatiebord, dat geplaatst gaat worden aan de Lecksdijk, is in een ver gevorderd stadium.
 • Er is ook bij ons een vraag binnen gekomen of er een toegankelijke AED beschikbaar kan komen in het plassengebied. De gemeente wil de buitenkast verzorgen, maar de kast moet via bijeengehaald geld worden aangeschaft. Wij zijn benieuwd of er donateurs zijn voor dit algemeen maatschappelijk doel. Reacties kunnen via de mail Sluipwijk@dorpenwijk.nl.

Informatie: www.dorpenwijk.nl

Meer berichten