Logo kobr.nl
Foto:

"Fantastisch begin voor burgerpanel met ruim 1250 deelnemers"

Bodegraven-Reeuwijk - Robin Koster van onderzoeksbureau Moventem noemde het een fantastisch begin voor het burgerpanel in deze gemeente. Sinds de oproep enkele weken geleden hebben zich al ruim 1250 inwoners aangemeld. Dat is veel in vergelijking met andere gemeenten waar iets soortgelijks wordt opgestart. Koster verwacht dat het aantal deelnemers kan doorgroeien naar 1500 à 2000. "Nu al is sprake van een representatief en betrouwbaar aantal deelnemers, zodat dit instrument kan bijdragen aan een duurzame relatie tussen gemeente en inwoners."

Afgelopen woensdag kon Koster de resultaten van de eerste enquête onder de deelnemers van het burgerpanel bekendmaken aan de raadsleden. Circa 81% van de panelleden had de vragen over het thema communicatie en participatie ingevuld. De bedoeling is dat jaarlijks zo'n vier enquêtes plaatsvinden over uiteenlopende onderwerpen. Op de agenda staan onderwerpen als veiligheid, verkeer/mobiliteit, recreatie/toerisme, inclusieve samenleving, klimaatadaptatie/duurzaamheid en leefbaarheid. Vanuit de raad, commissies en werkgroep democratic challenge kunnen andere onderwerpen naar voren worden geschoven. Zo werden meteen al het voorzieningenniveau en sport/gezondheid geopperd.

Nuttig instrument

Volgens Koster helpt het burgerpanel in de dialoog tussen inwoners en gemeente. "Je kunt de inwoners actief betrekken bij beleid en besluitvorming. Niet alleen bij een evaluatie, juist ook vroegtijdig in processen. Het mooie is dat je samen beleid kunt ontwikkelen. Het is een nuttig instrument binnen de democratic challenge in uw gemeente. Er zit veel potentie in voor het raadplegen en informeren van uw inwoners."

Uitkomsten eerste enquête

Van de deelnemers tot nu toe komt 57% uit Bodegraven, 31% uit Reeuwijk, 5% uit Nieuwerbrug, 4% uit Waarder en 3% uit Driebruggen. Iets meer mannen dan vrouwen en relatief veel deelnemers tussen de 55 en 74 jaar. De categorie jonger dan 35 jaar is ondervertegenwoordigd. Toch is de groep voldoende groot en gespreid om de resultaten van de eerste enquête goed te kunnen gebruiken. Zoals de top 5 van aandachtsgebieden waar de inwoners over willen meepraten: (1) wonen en woonomgeving, (2) openbare ruimte, (3) verkeer en mobiliteit, (4) veiligheid, handhaving, toezicht en (5) natuur, milieu en duurzaamheid. Andere uitkomst is dat 34% van de inwoners op dit moment ontevreden is over hoe zij bij de plannen van de gemeente worden betrokken en slechts 17% tevreden; een grote groep van 45% staat er neutraal in. Wanneer inwoners betrokken worden, dan het liefst bij plannen voor hun eigen straat (80%) en hun eigen dorp (73%). Alle uitkomsten zijn in een rapport opgenomen en een factsheet van de resultaten wordt op de gemeentepagina in onder andere Kijk op Bodegraven-Reeuwijk gepubliceerd.

Traject van samenwerking

Robin Koster waarschuwde de raadsleden wel dat het burgerpanel niet 'even een peiling' moet zijn, maar een traject om als gemeente samen met de inwoners op te trekken in die gewenste dialoog. "Deelnemers aan het panel verwachten dat ook. Zij willen de resultaten zien." De raadsleden onderschreven dat ook. Wethouder Dirk-Jan Knol wees nog wel op het 'verwachtingsmanagement' bij dit burgerpanel. "Je moet teleurstellingen voorkomen. We moeten als gemeente soms breder en verder kijken. Van belang is een goede terugkoppeling en uitleggen hoe het politieke proces verloopt en welke afwegingen worden gemaakt; juist ook als we afwijken van de antwoorden uit een enquête. Het burgerpanel is in elk geval voortvarend en enthousiast gestart. We gaan er graag mee verder." En zoals Robin Koster in zijn slotwoord tot de raadsleden zei: "Het is uw panel, ga er als ambassadeurs verder mee aan de slag."

Tekst: Paul Engels

Meer berichten