Logo kobr.nl
Donkere wolken boven het uitzicht als links op het weiland een bouwblok zou komen
Donkere wolken boven het uitzicht als links op het weiland een bouwblok zou komen (Foto: Bert Verver)

"Onvoldoende betrokken bij gemeentelijke plannen"

Bodegraven-Reeuwijk - De onvrede van inwoners over de wijze waarop zij bij de gemeentelijke planvorming worden betrokken, liep als een rode draad door de inspraakraad van woensdag 6 maart in een volgepakte theaterzaal van het Evertshuis.

Ondanks de meerdere malen uitgesproken intentie om 'Van buiten naar binnen' te werken, slaagt het college van burgemeester en wethouders er kennelijk slecht in de inwoners te betrekken bij de planvorming van projecten die een grote impact hebben op de leefomgeving. Dit kan in elk geval worden vastgesteld na het aanhoren van de inbreng van 13 insprekers, waarbij het gevoel van onvoldoende betrokkenheid zeer duidelijk werd verwoord. Het kan bijna niet anders dat die gevoelens hun weerslag hebben op de wijze waarop in de toekomst nieuwe projecten worden aangepakt.

Er was vanuit de insprekers kritiek op de warmte-koude-opslag in Weideveld, de plannen voor de huisvesting van arbeidsmigranten, de nieuwe plannen voor een restaurant en woningen bij Elfhoeven en het toestaan van woningbouw naast begraafplaats Tempel. De meeste insprekers en aanwezigen in het publiek waren er voor het onderwerp huisvesting arbeidsmigranten. In de gemeenteraad van 14 november 2018 nam de gemeenteraad unaniem een motie aan met de oproep aan het college om met een nieuw voorstel te komen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De raad besloot daartoe omdat er te veel onzekerheden waren over nut en noodzaak voor de huisvesting van bijna 1000 arbeidsmigranten op het bedrijventerrein Groote Wetering ll en de Duitslandweg. Het feit dat zowel ondernemers als de bewoners van het nieuwe wijkje Vrijeveld zich volkomen overvallen voelden door de projecten en dat tijdens de inspraak klip en klaar duidelijk hadden gemaakt, was voor de raad eveneens een belangrijke factor om de motie aan te nemen.

Ongenoegen en zorgen

Een nieuw procesvoorstel over de huisvesting van arbeidsmigranten, dat eind van deze maand in de raad wordt behandeld, was voor een aantal betrokkenen aanleiding om zich opnieuw tot de raad te wenden tijdens deze inspraakraad. Als eerste sprak makelaar Ad Lugthart in. Hij uitte zijn ongenoegen over het feit dat in het nieuwe procesvoorstel de makelaars naar zijn mening als boeven werden weggezet door de volgende passage in het voorstel: 'Makelaars verkopen woningen aan uitzendbureaus voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Soms ook terwijl makelaars weten dat dit in strijd is met een bestemmingsplan'. Een later aangebrachte nuancering was voor hem niet voldoende en hij riep de gemeente op in soortgelijke gevallen beter samen te werken met de makelaars die de huisvestingswereld immers als geen ander kennen.

Yvonne van Oost-van Kippersluis sprak voor de eerste keer in. Zij sprak haar zorgen uit over het gebrek aan burgerparticipatie en zette vraagtekens bij de geschetste positieve effecten die de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten zou hebben op de woonproblematiek in het centrum. Zij noemde deze huisvesting een regionale kwestie en vroeg zich af of het nu ging over een betere huisvesting voor arbeidsmigranten uit Bodegraven of om een oplossing voor problemen in andere gemeenten. Zij riep de raad op kritisch te blijven en ervoor te zorgen dat de ongerustheid bij de burgers wordt weggenomen.

Karel de Vos, die zich al eerder over de kwestie had uitgelaten, riep de gemeente op te stoppen met de plannen, die volgens hem drie topics bevatten: (1) het aantal arbeidsmigranten is niet bekend, (2) er wordt niet gehandhaafd of er wordt eerst gebeld dat ze komen en (3) de bewoners van het centrum wordt een sprookje vertelt. In zijn ogen is het bovendien een tijdelijk probleem, omdat veel werk dat de arbeidsmigranten doen over 5 tot 10 jaar zal zijn overgenomen door robots. In zijn betoog wees hij er de raadsleden fijntjes op dat geen enkele partij de grootschalige huisvesting in haar programma had staan, maar wel de inzet voor jongerenhuisvesting.

Locaties van tafel halen

Dave Gerritsen constateerde dat er na zijn inspraak 4 maanden geleden feitelijk nog weinig was veranderd. In de tussenliggende tijd was hij, samen met een groep betrokken inwoners, de dialoog aangegaan met alle raadsfracties. Hij zag nu een procesvoorstel waar met gemengde gevoelens naar gekeken kon worden. Hij ziet er kansen in om het proces te doorlopen zoals het oorspronkelijk had gemoeten. Maar hij gaf ook aan dat hij vanuit verschillende hoeken wordt gewaarschuwd dat "de gemeente de locaties er toch wel doorheen drukt." Hij riep op de locaties definitief van tafel te halen om daarmee het wantrouwen en de onduidelijkheid over de intenties en de onzekerheid over de locaties weg te halen. "Als deze locaties van de baan zijn, is de weg pas echt vrij voor burgerparticipatie. Laten we dit dossier gebruiken om gezamenlijk te werken aan het herstel van vertrouwen van de burger in de gemeente," aldus Dave, die de handreiking deed om in het proces mee te denken.

In soortgelijke bewoordingen liet ook Levi Hogendoorn zich uit. Hij gaf in een videofilmpje, wegens verblijf in het buitenland, een historisch overzicht van het gelopen traject en sprak zijn verbazing uit over het projectvoorstel dat volgens hem als een 'duveltje uit een doosje' tevoorschijn kwam, terwijl de gedachte was dat met een schone lei zou worden begonnen. "Bij mij is het gevoel dat de inwoners weer op 1-0 achterstand staan weer springlevend," aldus Levi. Hij vroeg zich af hoe het vertrouwen weer kan worden hersteld. Een voorwaarde daarvoor is volgens hem het compleet van tafel halen van de locatie Groote Wetering.

De raadsleden beperkten zich tot het stellen van enkele informatieve vragen. Het protocol van de inspraakraad liet een verdere discussie namelijk niet toe. Het onderwerp wordt verder besproken in de gemeenteraadsvergadering op woensdag 27 maart.

Ontwikkeling locatie Elfhoeven

Voor de komende commissie Ruimte op woensdag 13 maart staat de ontwikkeling van de locatie Elfhoeven, beter bekend door het voornemen om het biefstukrestaurant Loetje daar te vestigen, op de agenda. Tijdens de inspraakraad lichtte ontwikkelaar Jan de Jong aan de hand van een kaartbeeld een herzien plan toe. Daarnaast waren er insprekers die zich kritisch uitlieten.

Eén van de zaken waarover in de commissie Ruimte een besluit moet worden genomen, is het vaststellen van de kaders voor de ontwikkeling. Over deze ontwikkeling is veel te doen geweest, met name omdat de bewoners van mening zijn dat het geldende bestemmingsplan niet wordt nageleefd en dat het restaurant een onaanvaardbare verkeersdruk zal opleveren in het dorp en op de smalle Notaris d'Aumerielaan die als toevoerweg moet dienen.

Gewijzigd plan

Ontwikkelaar Jan de Jong wees in zijn toelichting op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van eerdere plannen. Zo is er uit concurrentieoverwegingen gekozen voor 8 bouwkavels voor villa's in plaats van 20 vakantiewoningen en is de beheerderswoning, die eerst los stond, geïntegreerd in de bovenverdieping van het restaurant.

De heer Eikelboom sprak zijn teleurstelling uit over de gang van zaken. Hij dacht na de door hem aangespannen rechtszaak in gesprek te kunnen gaan met de gemeente. Dat gesprek, met de wethouders Nieuwenhuizen en Van der Heuvel is geweest, maar Eikelboom vond dat er alleen 'gezonden' was. Hij zag in de kaderstelling eigenlijk slechts die zaken terug waartegen eerder was geageerd. Hij riep de raad op de plannen kritisch te beoordelen ook al omdat de bouw tot langdurige overlast op de Notaris d'Aumerielaan zal leiden.

"Mens wil altijd meer"

Chris Stoffer, voorzitter van de Roei- en Zeilvereniging, die ook sprak namens de meeste omwonenden, vond dat het feitenoverzicht geen fraai beeld opleverde. "De mens wil altijd meer. Al twintig jaar worden er door de gemeente nieuwe afspraken gemaakt met de ontwikkelaar. Steeds worden wijzigingen toegestaan in het voordeel van de ontwikkelaar," aldus de voorzitter, die de raadsleden voorhield dat zij in 2015 nog een conserverend bestemmingsplan voor de Elfhoevenlocatie had vastgesteld. Volgens hem voldoet het nu voorliggende plan daar op geen enkele manier meer aan. Ook hij sprak zijn vrees uit over de verkeersoverlast en de risico's die fietsers, waaronder zo'n 200 jeugdleden van zijn vereniging, zullen gaan lopen.

De raadsleden lieten het bij een enkele vraag en krijgen in de komende commissie- en raadsvergadering de schone taak om de gevoelens van de bewoners mee te nemen in hun besluitvorming.

Verzet tegen compensatiewoning aan Schinkeldijk

In het kader van de renovatie van de begraafplaats Tempel is het gewenst op het naastgelegen weiland een parkeerplaats aan te leggen. In gesprekken met de eigenaar van het perceel is de afspraak gemaakt dat er op het grasland, pal naast de centrale wetering, bij de wijziging van het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid voor een zogeheten compensatiewoning wordt opgenomen. Verwacht mag worden dat van zo'n wijzigingsbevoegdheid op enig moment gebruik zal worden gemaakt.

Ook bij dit project voelen de bewoners zich volstrekt onvoldoende gehoord bij de planvorming. Over de aanleg van de parkeerplaats zouden sommigen nog wel kunnen heenstappen, al ziet inspreker Nederend eigenlijk geen problemen als het parkeren bij begrafenissen langs de weg ook in de toekomst plaatsvindt. Grote problemen hebben de omwonenden echter wel met de mogelijke bouw van de compensatiewoning. Volgens de insprekers Van den Born namens enkele omwonenden, Kuijf en Vermeulen is er totaal geen begrip voor de bouw van een woning op grond van de ruimte-voor-ruimte regeling, omdat het huis een ernstige inbreuk zal betekenen op het fraaie uitzicht van bewoners en recreanten over het weidse polderlandschap. Bovendien wezen de insprekers de raadsleden erop dat in de regeling staat dat herbouw op een andere plaats mogelijk is, mits omliggende woningen of bedrijven niet onevenredig in hun woongenot worden belemmerd. Aan dit criterium wordt in hun ogen niet voldaan. De sprekers riepen de raad daarom op niet akkoord te gaan met de wijzigingsbevoegdheid en te kiezen voor het belang van de acht omwonenden en de waarde van het open slagenlandschap.

WKO-systeem Weideveld

Niet voor de eerste keer trok Arjan van Beijnum aan de bel over de zorgen die er zijn over het warmte-koude-opslag-systeem in 140 woningen in Weideveld 1 en 2. Dit systeem werd destijds als een 'proeftuin' aangelegd als een 'zorgeloos comfortabel klimaatsysteem'. Met het systeem, dat inmiddels een andere leverancier (Eteck) kent dan in het begin, is echter van alles mis. Volgens Van Beijnum schiet het bedrijf op vele fronten tekort bij het nakomen van zijn verplichtingen en is een aantal bewoners in de problemen gekomen door hogere rekeningen dan waren voorzien. Uit een gehouden enquête bleek dat de bewoners zich grote zorgen maken over zaken als leveringszekerheid, betaalbaarheid en service. Uit documenten die de inspreker na een WOB-verzoek (openbaar maken van overheidsinformatie) had gekregen, bleek volgens de inspreker dat de gemeente bij het tot stand komen van het systeem een veel dominantere rol had gespeeld dan aanvankelijk was gedacht. Van Beijnum riep de gemeente dan ook op het probleem niet af te doen als een privaatrechtelijke kwestie, maar gezien haar betrokkenheid samen op te trekken bij het oplossen van de problemen.

Burgemeester Christiaan van der Kamp trok zich die oproep aan en zegde toe een memo of raadsinformatiebrief over het onderwerp op te stellen en aan de hand daarvan een gesprek met de bewoners aan te gaan.

Tekst en beeld: Bert Verver

Meer berichten