Logo kobr.nl
Foto:

BFB's: zegen of obstakel? Botsende visies over bescherming bermen

Reeuwijk - De bestuursrechter in Den Haag boog zich op woensdag 3 april over de voorgenomen plaatsing van de BFB's, de poortjes die de vrije toegang tot het Reeuwijkse Plassengebied verhinderen voor voertuigen breder dan 2,2 meter.

Al vanaf de oprichting spreekt dorpsteam Sluipwijk zijn zorgen uit over de bermen, oevers en wegen in het plassengebied. Deze hebben te leiden onder de verkeersdruk en vooral het zware verkeer dat het gebied in- en uitrijdt. Namens het dorpsteam Sluipwijk zegt Sietse de Haan: "Het weren van zwaar verkeer is beter voor de bermen en de portemonnee. Er zijn enorme bedragen gemoeid met het repareren van de schade aan bermen en wegdek."

Handhaving bestaande regels

Op de noodkreet van het dorpsteam ontwikkelde de gemeente, samen met het technische bedrijf HIG, de BFB's (Beweegbare Fysieke Breedtebeperking). Uitgangspunt bij die ontwikkeling was dat het handhaving van de bestaande regels mogelijk moest maken. Er geldt immers al jaren een verbod op zwaar en breed verkeer in het plassengebied. Door op vier toegangswegen tot het gebied poortjes te plaatsen, is het niet meer mogelijk om überhaupt het gebied in te komen met een voertuig breder dan 2,2 meter. Moet een breder voertuig toch écht het gebied in, dan kunnen de poortjes (tegen betaling) worden opengeklapt en is de weg vrij. Wethouder Kees Oskam: "De BFB's zijn er boven alles om de veiligheid in het plassengebied te verbeteren. Zwaar verkeer dat de bermen platrijdt, maakt de wegen gevaarlijk voor fietsers. Ook zwaar verkeer dat zich vastrijdt op de zogenaamde C-wegen zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties. We willen situaties als deze zoveel mogelijk voorkomen."

Dat maatregelen noodzakelijk zijn om de kwetsbare wegen in het plassengebied te beschermen, daar is iedereen het over eens. De veertien bezwaarmakers zien de BFB echter niet als de gedroomde oplossing. Zij maken zich vooral zorgen over de veiligheid bij de BFB-locaties en de toegang van 20-tonners voor het gehele plassengebied. Namens hen sprak Paul de Waal de bezwaren uit: "De BFB's maken dat alle wegen belast mogen worden als C-wegen, dus tot 20 ton. Het grootste deel van de wegen (65%) kan echter maar een belasting aan van 4 à 5 ton. Daarnaast leveren de BFB's grote hinder, opstoppingen en gevaarlijke situaties op, vooral op de locaties Treebord en Platteweg."

Overslagplaatsen

Om zwaardere ladingen toch het gebied in te kunnen krijgen, zijn overslagplaatsen en een losplaats voorzien. De overslagplaats aan de Negenviertel (bij Oukoopsedijk) is inmiddels gerealiseerd. De overslagplaats op bedrijventerrein Zoutman is er na lange tijd van overleg nog niet. Het vinden van een geschikte plaats lijkt hier een probleem. De losplaats waar materialen kunnen worden overgeslagen van vrachtwagen naar boot was voorzien aan de Notaris d'Aumerielaan. Deze locatie lijkt inmiddels losgelaten te moeten worden. Waar dan wel materialen van rijdend naar varend transport kunnen worden overgeheveld is nog niet bekend. Dit gegeven maakt de bezwaarmakers huiverig. Zij vrezen dat dit allemaal vlak voor de BFB's gaat plaatsvinden. Het verweer van de gemeente is dat dit op de Treebordlocatie momenteel het geval is, maar dat het plaatsen van de BFB hier juist een eind aan maakt.

Handhaving door BOA's

Het stoort de bezwaarmakers dat de gemeente niet ontvankelijk lijkt voor hun argumenten en suggesties voor alternatieven. Paul de Waal: "Wethouder Kees Oskam stelt regelmatig dat de BOA's (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) in de gemeente, anders dan het geval is bij andere gemeenten, niet bevoegd zijn om overtreders te bekeuren. De suggestie om de BOA's de noodzakelijke bevoegdheid te geven wordt stelselmatig genegeerd." Van negeren is geen sprake volgens de wethouder. "De suggestie van bezwaarmakers om weegmatten in te zetten wordt door ons serieus onderzocht. En in februari van dit jaar is nogmaals nagevraagd wat de bevoegdheden van de BOA's zijn. Het OM heeft toen opnieuw laten weten dat de BOA's niet bevoegd zijn om door middel van mobiele handhavingsapparatuur te handhaven op zwaar verkeer." Volgens de bezwaarmakers wordt het wetsartikel foutief geïnterpreteerd. "Een BOA mag een wagen die zwaarder beladen is dan toegestaan volgens kentekenbewijs, niet verbaliseren. Een BOA mag wel optreden tegen verkeer dat zwaarder beladen is dan de wegen toestaan."

Luisteren

De gemeente heeft met de in het gebied gevestigde ondernemers gesproken over de nadelen die zij kunnen ondervinden van de BFB's. Sietse de Haan heeft dit, namens dorpsteam Sluipwijk, als constructief ervaren: "Iedereen heeft zijn zorgen mogen uiten en de nadelen van het systeem zijn aan bod gekomen. De gemeente is aan bijna alle vragen tegemoet gekomen." De omwonenden van Treebord en Platteweg zijn echter pas betrokken toen de gemeente de BFB's al had besteld. De Waal: "Talrijk zijn de overleggen met de gemeente geweest, maar deze bleek niet ontvankelijk voor de bezwaren en suggesties voor verbetering. Het besluit was immers al genomen. Nadat een bezwaar bij de bezwarencommissie van de gemeente was afgewezen, was een gang naar de rechter onvermijdelijk." Wethouder Kees Oskam: "Dhr. De Waal is uitgenodigd om zitting te nemen in de klankbordgroep over de BFB's. We gaan graag in gesprek met alle belanghebbenden om tot een oplossing te komen die recht doet aan zoveel mogelijk belangen. Het laatste wat we als gemeente willen, is tegenover inwoners komen te staan in de rechtszaal." De bestuursrechter heeft zes weken nodig om tot een uitspraak in deze zaak te komen.

Tekst: Elly de Knikker

Meer berichten