Logo kobr.nl
Modern versus traditioneel
Modern versus traditioneel (Foto: Haasnoot Bruggen)
Ontwikkeling centrum Bodegraven

Voetgangersbrug over Oude Rijn lijkt haalbare kaart

Bodegraven - Eind 2016 werd door de gemeenteraad de Visie Bodegraven Centrum vastgesteld. In deze visie werd de ambitie vastgelegd om het centrum compacter en aantrekkelijker te maken. Eén van de ideeën die toen werden gelanceerd was de bouw van een extra voetgangersbrug over de Oude Rijn, ongeveer in het verlengde van de Oud Bodegraafseweg. Deze brug zou een rondje centrum mogelijk maken en daardoor de (economische) leefbaarheid ten goede komen.

In opdracht van de gemeente heeft het ingenieursbureau van Haasnoot Bruggen een onderzoek gedaan naar de civieltechnische haalbaarheid, de eisen die vanuit de provincie en waterschap worden gesteld en de globale kosten die met de bouw gemoeid zullen zijn. Woensdag 10 april werden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd aan de raad.

Onafhankelijk

De directeur van het bedrijf, Hyuk Brands, gaf op voorhand aan dat zijn bedrijf geen standpunt inneemt over nut en noodzaak van de brug en dat het zich strikt heeft gehouden aan de opdracht. Dat bleek ook wel tijdens de presentatie, want een aantal vragen van de raadsleden zoals over de kosten van de bemensing van de bediening, kon nog niet worden beantwoord. Brands stelde wel vast dat de bouw van een brug op die locatie geen complexe opgave is.

Het zou gaan om een brug met een lengte van circa 18 meter en een breedte van zo'n 2,5 meter. In zijn presentatie liet hij indicatief een tweetal bruggen zien die voor bouw in aanmerking komen. Daarbij gaat het met name om de impact die de bruggen hebben op de omgeving. Die impact lijkt bijvoorbeeld bij de gepresenteerde traditionele ophaalbrug groter dan bij de moderne vlakke brug zonder opbouw.

Investerings- en exploitatiekosten

Uit de gevoerde gesprekken kan worden vastgesteld dat de provincie en de hoogheemraadschappen op voorhand geen belemmering zien, al zullen er wel eisen worden gesteld aan de constructie om de doorstroming zo min mogelijk te belemmeren. Een globale budgetraming laat zien dat de brug tussen de 550.000 en 600.000 euro zou moeten kosten. Gerekend over een investeringsperiode van 30 jaar lijkt dit een te overzien bedrag, maar de jaarlijkse exploitatiekosten kunnen nog flink oplopen. Zo wordt er alleen voor cameratoezicht en dataverbindingen een bedrag van 20.000 tot 25.000 euro opgevoerd (zonder personele kosten).

De raadsleden lieten het in deze fase bij een aantal informatieve vragen. Daarbij ging het onder andere over de vraag of de afstand tot de sluis groot genoeg is, over de doorvaartbreedte voor de beroepsvaart en de doorvaarthoogte voor sloepen en de frequentie waarmee de brug zou moeten worden geopend. Allemaal zaken die in de komende tijd nog moeten worden beantwoord, voordat het plan ter verdere bespreking aan de commissie en de raad wordt voorgelegd.

Tekst: Bert Verver

Beeld: Haasnoot Bruggen

Meer berichten