Logo kobr.nl
Locatie Elfhoeven

'Praatprent' Notaris d'Aumerielaan moet pad voor Elfhoeven effenen

Reeuwijk - Op woensdag 22 mei wordt in de Commissie Ruimte het plan voor de bouw van restaurant, woningen en bedrijfswoning op het terrein van Elfhoeven opnieuw besproken. Eén van de belangrijkste voorwaarden die het college daarbij stelt is dat het aantal zitplaatsen in het restaurant wordt beperkt tot 160. Dat zou het aantal bezoekers en daarmee het extra verkeer op de Notaris d'Aumerielaan beperken. Tevens is er een 'praatprent' gemaakt hoe de reconstructie van deze weg zou kunnen uitpakken, eveneens erop gericht om het verkeer te beperken en veilig te doen verlopen.

Wethouder Jan Leendert van den Heuvel: "We willen via een aantal instrumenten het verkeer reguleren. Door deze praatprent lopen wij ver voor de muziek uit, want de reconstructie van de weg vindt pas na de eventuele bouw plaats. Maar nu heeft iedereen, ook de aanwonenden en roei- en zeilvereniging, wel inzicht dat een veilige Notaris d'Aumerielaan mogelijk is. We zullen aan de hand van de praatprent in overleg gaan met raad en betrokken partijen en goed luisteren."

Parkeersignalering

Om het aantal bezoekers aan het restaurant te beperken, wordt het maximumaantal zitplaatsen van het restaurant vastgelegd op 160. Volgens de exploitant wordt de begane grond gebruikt voor het restaurant. Op de begane grond wordt circa 150 m2 gebruikt voor de grote keuken behorend bij een à la carte restaurant en circa 350 m2 voor 160 zitplaatsen. Op de eerste verdieping komt een bedrijfswoning van 600 m3 en overige ruimten worden niet gebruikt voor zitplaatsen van het restaurant. Het terras zal ook 160 zitplaatsen hebben. Het maximeren van 160 zitplaatsen kan worden geregeld in een bestemmingsplan of omgevingsvergunning. In de winter zal iedereen binnen zitten, in de zomer op het terras, maar een deel zal in de zomer ook de schaduw/koelte zoeken binnen in het restaurant. Om deze reden wordt voorgesteld met exploitant een overeenkomst aan te gaan dat voor de parkeerplaatsen op eigen terrein een toegangscontrolesysteem komt waarbij - bij een situatie waarin alle parkeerplaatsen op eigen terrein zijn bezet - een vol-signalering plaatsvindt aan het begin van de Notaris d'Aumerielaan. Wethouder Van den Heuvel: "Daardoor zal het verkeer op de Notaris d'Aumerielaan worden beperkt, want de automobilist ziet dat er geen parkeerplekken verderop zijn."

Maximaal 1000 verkeersbewegingen

De bestaande situatie van de Notaris d'Aumerielaan is technisch beoordeeld door de adviseur Verkeer. De technische aard van de weg laat een maximale belastbaarheid toe van 2500 motorvoertuigen per etmaal. Dit hoge aantal verkeersbewegingen is naar oordeel van het college niet wenselijk en niet noodzakelijk. Naar aanleiding van verkeerstellingen ligt het huidig aantal bewegingen op 570 motorvoertuigen per etmaal. In dit raadsvoorstel wordt voorgesteld om als kader maximaal 1000 verkeersbewegingen per etmaal toe te staan.

Passeerstroken

De bestaande wegbreedte is op de meeste plaatsen onvoldoende voor het passeren van personenauto's. Met het realiseren van 3 à 4 passeerstroken van voldoende breedte, waarbij personenauto's en de incidentele vrachtauto elkaar kunnen passeren, kan het verkeer zonder veel hinder worden afgewikkeld.

Parkeersituatie

Uitgangspunt is dat de bestaande parkeersituatie niet mag verslechteren. Hiervoor zullen 18 openbare parkeerplaatsen aan de Burgemeester Lucassenlaan worden gerealiseerd en worden flankerende parkeermaatregelen getroffen (conform overeenkomst met initiatiefnemer). Daarnaast moet in de parkeerbehoefte van de ontwikkeling voor zowel auto's als fietsen worden voorzien op eigen terrein.

Geen laad- en loswal

Het idee voor een laad- en loswal is uit de plannen gehaald. Om die reden ontstaat geen extra verkeersdruk op de Notaris d'Aumerielaan.

Kritiek van belanghebbenden:

Konijn uit hoge hoed

De Roei en Zeil geeft aan dat er snel een reactie volgt op het lanceren van de 'praatprent' die het college heeft laten opstellen voor de eventuele herinrichting van de Notaris d'Aumerielaan. Ook wordt dan een reactie gegeven over de voorwaarden die nu door het college worden voorgesteld aan het aantal zitplaatsen en de parkeer- en verkeersproblematiek. Deze voorwaarden worden besproken in de Commissie Ruimte van 22 mei en vervolgens – afhankelijk van de uitkomsten van de commissievergadering – in de gemeenteraad.

Recent hebben de belanghebbenden aan de leden van de gemeenteraad een brief gestuurd, met in de bijlagen het verslag van de belanghebbenden met het college en een feitenrelaas over de ontwikkelingen van Loetje de afgelopen jaren. Op 4 april hebben de belanghebbenden overleg gehad met onder andere de wethouders Van den Heuvel en Nieuwenhuizen. Naar het inzicht van de belanghebbenden zijn er in dat gesprek wel standpunten uitgewisseld, maar zijn partijen niet echt verder gekomen, "omdat het college vooral wil vasthouden aan de huidige plannen van de ontwikkelaar," aldus de belanghebbenden.

De praatprent is door het college gemaakt omdat de Commissie Ruimte de bal terugkaatste naar het college en vroeg om met kaders c.q. voorwaarden voor de bouwplannen en verkeersproblematiek te komen, alvorens de commissie kan ingaan op het eventueel afwijken van het bestemmingsplan. De praatprent is volgens wethouder Van den Heuvel een openbaar stuk, dat laat zien dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om een adequate oplossing te realiseren voor de doorstroming, de veiligheid en het parkeren. Maar de belanghebbenden zeggen dat het college ondanks herhaald aandringen van hen niet bereid is haar bevindingen met de belanghebbenden te delen. Belanghebbenden geven aan dat dit geen goed gevoel geeft over de intenties van het college en beschouwen de praatprent als een soort konijn uit de hoge hoed, daarbij verwijzend naar een reactie op Facebook.

Duidelijk is dat de belanghebbenden vasthouden aan het bestemmingsplan dat in de raadsvergadering van 3 maart 2008 in Reeuwijk is vastgesteld en ruimte biedt voor: een hotel van 230 m2 en een restaurant van 230 m2. Hun reactie in de brief aan de raadsleden: "Natuurlijk mag een ontwikkelaar zijn plannen aanpassen. Het kan echter niet zo zijn dat een college, kennelijk lopend aan de leidband van de ontwikkelaar, meewerkt aan plannen die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Met het streven om meer te kunnen verdienen door de exploitant is niets mis, behalve als dat ten koste gaat van de andere belanghebbenden, de natuur en de leefomgeving en de bewoners opdraaien voor zowel de overlast als de kosten."

De discussie hierover wordt op 22 mei in de Commissie Ruimte vervolgd.

Meer berichten