Logo kobr.nl
Foto:

Het huishoudboekje van de gemeente

Het huishoudboekje van gemeente Bodegraven-Reeuwijk is niet op orde. De laatste zwarte cijfers dateren uit het jaar 2017, met een positief resultaat van € 2,4 miljoen. Sindsdien is de lijn neerwaarts ingezet. Over het jaar 2018 bedroeg het resultaat € 2,4 miljoen nadelig en op basis van de huidige inzichten wordt het verwachte resultaat voor het jaar 2019 ook circa € 2,1 miljoen negatief. Voor het jaar 2020 wordt het verwachte negatieve resultaat nog groter, namelijk circa € 3,1 miljoen. De miljoenentekorten blijken structureel te zijn.

Volgens het College worden de tekorten veroorzaakt door de stijgende kosten op het gebied van het sociaal domein. De kosten van het sociaal domein stijgen ook inderdaad sterk, maar ook zonder het sociaal domein slaagt het College er niet in de normale exploitatie sluitend te krijgen. Conclusie is dat, in tijden van economische groei, er te veel geld wordt uitgegeven. De voorbeelden van de pieken in de uitgaven/investeringen van de afgelopen periode hoef ik u niet te noemen, die kent u zelf wel.

De miljoenentekorten worden opgevangen door het aanspreken van de algemene reserve van de gemeente. Het 'weerstandsvermogen' daalt daardoor naar een niveau dat aan het eind van 2019 als 'onvoldoende' moet worden gekwalificeerd. Om de exploitatie sluitend te krijgen stelt het College in de kadernota 2020 voor om de 'financiële norm' van € 1 miljoen, die is afgesproken in 2018, te laten vervallen. Deze financiële norm (het creëren van een jaarlijks overschot in de exploitatie) was bedoeld om daarmee de reservepositie van de gemeente te verbeteren. U begrijpt dat met dit voorstel het risico groter wordt dat toekomstige financiële tegenvallers niet meer door de gemeente zelf kunnen worden opgevangen en er geld moet worden geleend. Het punt is dat de gemeente echter al kampt met een schuld van € 133 miljoen.

De ChristenUnie vindt het voorstel om de financiële norm na 1 jaar alweer los te laten te gemakkelijk. Ook met de extra verhoging van de OZB van 5% gaat de ChristenUnie niet akkoord, dit omdat de lastendruk voor de inwoners van deze gemeente al erg hoog is. De ChristenUnie heeft bij de algemene beschouwingen van de kadernota voorgesteld om een keuzemenu samen te stellen waarop de keuzes staan voor de extra inkomsten en bezuinigen. De ChristenUnie zal zelf ook met voorstellen en ideeën komen om de begroting van 2020 op een andere manier sluitend te krijgen.

Robin Borg, commissielid ChristenUnie

Meer berichten