Nieuws uit dorp en wijk

Nieuws uit dorp en wijk juli 2021

Werkgroep Meijebelangen
• Meijebelangen maakt zich grote zorgen over de verkeersveiligheid in de Meije. Er wordt door veel verschillende soorten verkeersdeelnemers gebruik gemaakt van de weg. Als men zich aan de snelheid houdt en vooral elkaar ook ruimte gunt op de weg, gaat het meestal (net) goed. Afgelopen weekend zijn er helaas twee grote ongelukken gebeurd. Meijebelangen blijft dit onderwerp onder de aandacht brengen van onze wijkwethouder. Ook is er een brief naar de gemeente gestuurd waarin verschillende veiligheidsbevorderende maatregelen worden voorgesteld. We houden u hiervan op de hoogte.

• Dit motorenseizoen wordt er een proef gehouden met betrekking tot een eventuele geslotenverklaring voor motoren. De verbodsborden (in weekend verboden voor motoren) zijn weer opgehangen en er worden metingen verricht. In het najaar zullen de resultaten bekend zijn en er zal dan besloten worden welke maatregelen van kracht worden.

• Ervaart u overlast in de Meije van motoren of andere gevaarlijke situaties vragen wij u dit te melden bij de gemeente via info@bodegraven-reeuwijk.nl en bij Meijebelangen via meijebelangen@gmail.com. Op deze manier kan beter in kaart gebracht worden hoeveel en hoe vaak overlast wordt ervaren. Deze informatie is voor ons belangrijk om goed met de gemeente te kunnen overleggen. Is uw melding spoedeisend en buiten kantooruren (na 17.00 uur of in het weekend)? Neem dan contact op met de politie: 0900-8844. Dat dit effect heeft, is gebleken nadat een grote groep ‘raceauto’s’ veel te hard door de Meije reden. Uiteindelijk heeft de politie toen een aantal bestuurders kunnen bekeuren.

• Afgelopen week is de blikvanger voor zwerfafval geplaatst aan de kerkweg. We hopen dat hier gebruik van gemaakt gaat worden en er minder zwerfafval elders in de Meije belandt.

• Alle Meijenaren hebben in het voorjaar een brief ontvangen met daarin het verzoek om heggen en begroeiing te snoeien en te dicht op de weg gelegen bermobstakels te verwijderen in verband met de veiligheid van het verkeer en met name fietsers. Bent u hier nog niet aan toegekomen, zou u dit dan alsnog willen doen? Op veel plaatsen is het al gedaan, bedankt hiervoor.

• Het is Meijebelangen opgevallen dat dit jaar de bermen wel heel laat gemaaid worden. Overhangend groen over de witte strepen zorgt voor onveilige situaties en fietsers kunnen niet goed aan de kant rijden in verband met overhangend groen waaronder ook veel brandnetels. Ook is het zicht voor alle verkeersdeelnemers een stuk minder. Meijebelangen gaat hierover met de gemeente in gesprek, zodat dit volgend jaar beter geregeld kan worden.

• Half oktober staat de volgende vergadering voor Meijebelangen gepland. Heeft u vragen of onderwerpen die u daarin graag besproken ziet worden, laat het ons weten via meijebelangen@gmail.com. Informatie en notulen van voorgaande vergaderingen zijn te vinden op onze website www.meijebelangen.nl.

Dorpsteam Reeuwijk-Brug
Ondanks alle warme dagen in juni zijn we als dorpsteam best druk geweest met allemaal ideeën. Als eerste willen we het project ‘graffiti A12 viaducten’ noemen. We hebben ons lang geërgerd aan de graffiti op het viaduct bij de Oud Reeuwijkseweg. Dat is per slot de binnenkomst van Reeuwijk-Brug en het is niet fraai. De gemeente haalt zo snel mogelijk alle aanstootgevende leuzen weg, maar toch… Op basis van een voorbeeld dat we in Woerden onder de spoorbrug zagen, hebben we actie ondernomen.

Nu zijn we in overleg met SAM en een ‘street-art’ kunstenares. Met elkaar zijn we bezig met een ontwerp voor een mooie graffiti beschildering. SAM zoekt op ons verzoek jongeren uit Bodegraven en Reeuwijk die hier aan mee willen werken. We hebben er als dorpsteam wat geld voor over, maar de culturele commissie omarmt het project ook. Er heeft zich zelfs al een bedrijf als sponsor gemeld! Het duurt nog even voordat we aan de slag kunnen want Rijkswaterstaat als eigenaar van het viaduct moet toestemming geven. Daarom maken we eerst een ontwerp met z’n allen.

Net zoals de andere dorpen binnen onze gemeente zijn wij als dorpsteam bezig met de visie voor ons dorp. Wel 600 inwoners hebben onze enquête ingevuld begin dit jaar en met die resultaten zijn we een visie aan het opstellen. We zullen, zodra we iets moois hebben om een goede presentatie te geven, u uitnodigen voor een bijeenkomst om u te vertellen wat er onder u leeft en gewenst is als het gaat om de toekomst van Reeuwijk-Brug.

We denken er over om op 25 september iets leuks en eventueel sportiefs te organiseren. Dan is het namelijk burendag. Wij willen u namelijk als buren leren kennen, zodat u ons ook kent en weet waar u terecht kunt met vragen en wensen als het gaat om uw woon- en leefomgeving. Houd dus deze rubriek elke maand in de gaten voor meer informatie. We willen namelijk graag voor u maar zeker ook met u werken aan Reeuwijk-Brug.

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied 
• In het verleden hebben we meegedacht over het veiliger maken van de kruising bij de Overtoom. Veel schoolgaande kinderen steken daar over. Het dorpsteam vindt de situatie momenteel onveilig. Zo is onder andere het zebrapad slecht zichtbaar zodat automobilisten niet stoppen. Het plan is nog niet helemaal uitgevoerd en schijnt inmiddels ook gewijzigd te zijn. We hebben de gemeente gevraagd om informatie en overleg over de verdere invulling.

• Zodra we als dorpsteam hoorden dat er plannen waren om een Action-vestiging in Reeuwijk-Dorp te openen, hebben we contact gezocht met de gemeente om te kijken of er mogelijkheden waren om dit tegen te gaan. Dat bleek helaas niet het geval. We hebben nogmaals bij de gemeente onze zorgen geuit over de verwachte verkeerstoename en aangegeven dat we ons afvragen of het reclamebord wel aan de eisen voldoet. De gemeente zal dit nagaan en indien nodig stappen ondernemen. 

• Het dorpsteam heeft de gemeente gevraagd wat de status is van de W24-optie. De gemeente heeft een convenant met Waddinxveen getekend om de problematiek in kaart te brengen en hiervoor gezamenlijk een oplossing te zoeken. Gemeente Gouda wordt hierin betrokken omdat het ook effect heeft op de Bloemendaalseweg. We hebben de gemeente gevraagd om de omgeving van de Brugweg te betrekken bij het onderzoek.

• Het dorpsteam heeft de gemeente gevraagd wat de status is van St. Catharina. Het monumentale pand takelt verder af, wat we erg ongewenst vinden. De gemeente is met de ontwikkelaar in gesprek over de bestemming, ook over de eventuele ontsluiting via St. Catharina naar het project ‘achter de boerderij’. Daarnaast loopt er een procedure ‘handhaving monument’ bij de ODMH, wat in de fase ‘last onder dwangsom’ is. Dit is vaak een langdurige procedure.

• Er wordt in ons gebied vaak te hard gereden, maar we hebben geen objectief inzicht in de problematiek. De gemeente heeft de mogelijkheid om snelheidsgegevens van bepaalde wegen op te vragen en zal die gegevens op verzoek van het dorpsteam (in eerste instantie) voor de Dorpsweg, de Zijdeweg, Kaagjesland en de Reewal doorgeven.

• Totaal onverwachts werd de Kalverstraat geasfalteerd. De aanwonenden wisten van niets en konden hun huis niet goed in of uit. Daarnaast leidde de deels onverharde weg maar naar één woning, dus de vraag is of dit niet erg verkwistend was. De gemeente gaf aan dat dit meegenomen is bij het regulier onderhoud, maar in dit geval misschien niet nodig was. Ze gaan kijken hoe dit in de toekomst beter kan.

• Gezien allerlei milieu- en klimaatontwikkelingen, waarbij de CO2-uitstoot teruggedrongen moet worden, heeft het Dorpsteam de gemeente gevraagd hoe de gemeente omgaat met vergunningaanvragen voor uitbreiding van boerenbedrijven. Men is met allerlei organisaties bezig om hiervoor een visie voor de toekomst te ontwikkelen. Tot die tijd hanteert de gemeente de regels die hiervoor gelden. Er worden dan allerlei zaken getoetst. Zo wordt onder andere gekeken of uitbreiding economisch gezien wel echt nodig is. Bij de Tempeldijk is over een groot deel van de weg herstelwerk uitgevoerd, terwijl die weg aan het einde van het jaar op de schop gaat. Het Dorpsteam heeft aan de gemeente gevraagd wat hiervoor de reden was, aangezien dit zonde van het geld lijkt. De gemeente gaf aan dat besloten is dit vanwege klachten uit de omgeving toch te gaan herstellen.

• Tot verbazing van het Dorpsteam is onlangs, zonder dat we daar bericht van hadden gekregen, weer een deel vrij hoge beschoeiing bij de Kerkweg aangebracht. Volgens de gemeente is de hoogte afhankelijk van de hoogte van de Kerkweg na herinrichting. We hebben de gemeente gevraagd om ons mee te nemen in de communicatie en gevraagd wanneer we de beloofde eendentrappetjes kunnen verwachten. Daar krijgen we nog bericht van.

www.dorpenwijk.nl

Meer berichten