Afbeelding

“Pijnlijk en beschamend”

Algemeen Anders bekeken

In de zoektocht naar geld om de armlastige gemeentekas aan te vullen zijn de booteigenaren aan de beurt. Of meer specifiek, degenen die een ligplaats van de gemeente huren. Dat zijn er nogal wat, jaarlijks komt ongeveer 60.000 euro binnen aan liggelden en leges afmeervergunningen. Dergelijke ligplaatsen vind je vooral langs de Rijn in Bodegraven en langs de sloten en de Breevaart in Reeuwijk-Brug.

In de notitie lokale heffingen op overheid.nl staat dat ‘zowel heffingen als rechten maximaal kostendekkend mogen zijn.’ Dan zou die 60.000 euro niet genoeg zijn. Ambtenaren rekenden uit dat een stijging van 85 procent van de tarieven 50.000 euro extra oplevert. Maar ‘zelfs’ dat percentage acht het college van BenW te gortig. Dus is voorgesteld aan de gemeenteraad dit te ‘beperken’ tot 50 procent, waarmee de kosten voor bijna 60 procent zouden zijn gedekt. Overigens wordt ook 4 procent inflatie doorberekend. Gokje? Nieuwe forse verhogingen liggen in het verschiet, er is nog 40 procent ruimte. In een brief aan de houders van de ligplaatsen meldt de gemeente het maaibeleid te hebben aangepast. Dat zou tot een flinke kostenverhoging hebben geleid. Ook de kosten van nummerbordjes, afmeerpalen en onderhoud van de kade zouden zijn gestegen. Dat de verhoging veel tongen in beweging heeft gezet valt te begrijpen. De bezwaren stromen binnen. De argumentatie van de gemeente wordt daarbij “als zeer summier en onvoldoende onderbouwd met feiten en cijfers” beschreven. 

Een van de bezwaarden verwijt de gemeente dat “u er geen blijk van geeft de consequenties van uw besluit voor de belanghebbenden volledig te hebben overzien. Het is pijnlijk en beschamend te lezen dat het enige wat de gemeente aan mensen met een krappe beurs weet te bieden de mogelijkheid is de ligplaats kosteloos op te zeggen.” De huurders van een ligplaats aan de Rijn bestrijden het recht van de gemeente geld te heffen, omdat aan de provincie wordt betaald. Aan het college de bezwaarmakers tevreden te stellen. Het laatste woord is dus nog niet gezegd.

Advertentie

Categorieën