Foto:

Voortaan overleg met inwoners over migrantenhuisvesting

  Human Interest

Bodegraven - Het feitenrelaas rond het rond proces 'Huisvesting arbeidsmigranten' en de daarbij behorende conclusies is gisteren door middel van een raadsinformatiebrief aan de raad aangeboden. Het college heeft uit het feitenrelaas een aantal lessen getrokken. De belangrijkste les voor het college is om in gesprek te blijven met de inwoners tijdens alle fasen van het proces. Geconcludeerd wordt dat dit overleg met inwoners lopende het traject naar de achtergrond is geraakt.

Hoewel de ergste storm over de plannen voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten inmiddels is geluwd omdat de plannen van tafel zijn gehaald, is de discussie daarover nog niet geheel afgesloten. De gemeente had een jaar geleden al haar excuses aangeboden over de gang van zaken, maar de toezeggingen van maart om een feitenrelaas te laten opstellen, moest nog worden afgerond. Dit is inmiddels opgesteld door onafhankelijk onderzoeker Jan de Vries uit Medemblik. Uit de tijdlijn bij het onderzoek blijkt dat drie trajecten (de huisvesting van arbeidsmigranten, de woningbouwontwikkeling op Vrijeveld en grondverkopen op Groote Wetering II) elkaar hebben geraakt.

Richting de raad wordt nu aangegeven dat bij toekomstige vraagstukken en activiteiten ingezet zal worden op betere vormen van contact met de inwoners. Ook blijkt dat door het vroegtijdig genomen principebesluit de raad onvoldoende in positie is gebracht om met elkaar en de inwoners in gesprek te gaan en dat er te snel naar besluitvorming is toegewerkt. Het college vraagt daarbij aan de raad om een dialoog om een verbetering van de samenwerking vorm te geven.

Geheimhouding

Op onderdelen heeft de geheimhouding die op een aantal stukken rustte onnodig lang geduurd. Dit heeft tot veel ruis heeft geleid. Rond deze geheimhouding zijn nogal wat vragen gerezen omdat deze stukken wel waren gedeeld met derde partijen. Naar de rechtmatigheid van deze geheimhouding en het delen daarvan is een onderzoek ingesteld door mr. C. Norde van La Gro Geelkerken Advocaten. In de rapportage daarover wordt gesteld dat 'geheime informatie mag worden gedeeld met partijen waarmee de gemeente in onderhandeling is' en dat dat geldt voor zowel raad als college. Op basis daarvan kan de conclusie getrokken worden dat er geen schending van de opgelegde geheimhouding heeft plaatsgevonden. Overigens zal er voor de procedure rond het aspect 'geheimhouding' wel een nieuwe procesbeschrijving worden opgesteld.

De problematiek van de huisvesting van arbeidsmigranten zal overigens de komende tijd nog wel een aantal keren op de politieke agenda verschijnen, omdat de problemen zeker niet zijn opgelost. Een onafhankelijk procesbegeleider onderzoekt momenteel de mogelijkheden om verdere stappen te zetten in dit dossier.

Meer berichten