Logo kobr.nl

Visies Recreatie&Toerisme en Kunst en Cultuur nog geen hamerstuk

  Politiek

Het Groene Hart wordt op het gebied van toerisme steeds belangrijker. In 2017 overnachtten ca. 1,2 miljoen bezoekers in deze regio waarvan meer dan een derde afkomstig uit het buitenland. Ook binnen onze gemeente levert de sector Recreatie en Toerisme een substantiële bijdrage aan het economisch klimaat. Grootste aanjager daarbij is Landal De Reeuwijkse Plassen. Dit park verwacht in 2019 240.000 overnachtingen is daardoor, hoewel nog niet afgebouwd, goed voor € 500.000,- . Om de gemeente, die zich presenteert via de slogan Hart van het Groene Hart, aantrekkelijker te maken is er een visie opgesteld voor deze sector met daaraan gekoppeld een actieplan. Daardoor ontstaat er een integrale aanpak van zaken als promotie en productontwikkeling waarbij de ambitie wordt uitgesproken om het aantal overnachtingen de komende 5 jaar te verhogen naar 400.000.

Mooi doel

In de commissie Samenleving noemde Martijn van Wensveen (PvdA) het streven naar 400.000 overnachtingen een mooi doel maar hij riep op om de inwoners niet uit het oog te verliezen. Deze oproep werd oa. door John Kempeneers (BBR), die stelde dat de groei niet ten koste mocht gaan van de leefbaarheid in de dorpen, overgenomen maar wethouder Inge Nieuwenhuizen zag geen knelpunten omdat eventueel te treffen voorzieningen zoals een verbetering van de infrastructuur van b.v. wandel- en fietspaden en het bestrijden van blauwalg in de surfplas, ook ten goede zouden komen aan de eigen inwoners. Annemiek Oskam (VVD) vroeg zich af of het geld uit de toeristenbelasting ook aan de sector ten goede komt maar zij kreeg van de wethouder te horen dat het geen doelbelasting is en dus aan de algemene middelen moet worden toegevoegd.

Zowel Ton Klein (D66) als Els Oliwkiewicz (ChristenUnie) vroegen zich af of er bij de investeringen zoals in de bewegwijzering, geen overlap was met de Groenalliantie. Hoewel dat laatste ontkend werd hield Els twijfels over de financiering van het programma omdat er bij de begroting nog keuzes gemaakt moeten worden om tot een sluitend geheel te komen. Gerrit Weerheim (SGP) meende dat de groei in de toeristische sector kansen oplevert. Hij stelde voor het kaasmuseum meer te verbinden met de producerende bedrijven maar vroeg ook aan de inwoners om zich wat vriendelijker op te stellen tegenover de gasten in de gemeente.

Reinoud Doeschot zag nog veel onvolkomenheden in de visie. Hij vond dat de verschillende vormen van recreatie onvoldoende waren uitgesplitst en dat ook de nadelige effecten onderbelicht waren. Als laatste in de rij sprekers was Reinder van Meijeren namens het CDA kritisch over de financiering van het investeringsprogramma. Daarbij gaat het om € 85.000,- voor productontwikkeling en ongeveer € 40.000,- onderhoud van bestaande voorzieningen.

Kaasmuseum

Wethouder Inge Nieuwenhuizen hield de commissie voor dat de visie een uitgebreid participatietraject had doorlopen waarbij ingezoomd is op de pijlers Ambacht, Cultuur, Water en Natuur. Zij stelde vast dat de potentiele groei van het aantal overnachtingen voor 80-85% bij Landal lag en dat de rest bereikt wordt door o.a. het Q8 hotel, de ca. 20 B&B's en Airbnb's.

Volgens haar wil het kaasmuseum graag door ontwikkelen waarbij er aansluiting gezocht moet worden bij de kaashandel maar waarbij ook een VVV functie vervuld kan worden. Daarmee kan Bodegraven-Reeuwijk zich onderscheiden van Woerden en Gouda. Zij sprak overigens wel de hoop uit dat ook de bedrijven uit die bedrijfstak een financiële rol gaan spelen. De gemeente zal vooral een faciliterende en stimulerende rol vervullen.

De commissieleden willen het stuk nog ter verdere bespreking in de raad brengen, inhoudelijk zal die discussie waarschijnlijk niet meer gevoerd worden, maar een aantal fracties wil zich nog beraden over de financiële inpassing van de gevraagde investeringen in de begroting.

Een zelfde standpunt werd ingenomen ten aanzien van de visie en het actieplan Kunst&Cultuur. Budgettair was de investering daarvoor al wat meer uitgesmeerd over de komende jaren o.a. door het project 'Kunst in de Dorpen' door te schuiven naar 2021. Inhoudelijk was er weinig kritiek op de visie hoewel wel werd aangegeven dat er meer sprake was van een beschrijving van wat er al is. Vanuit het CDA werd nog wel de suggestie gedaan zaken als leescultuur en volkscultuur aan het stuk toe te voegen.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten