Logo kobr.nl

Nog geen groen licht voor extra subsidie Evertshuis

  Politiek

Bodegraven - Afgelopen weken hebben wij in de krant al enkele malen uitleg gegeven over de precaire financiële positie van het Evertshuis. Het cultureel centrum heeft in de laatste vijf jaar een schuldenlast opgebouwd, die, zoals wethouder Dirk-Jan Knol het noemde, uiteindelijk zou leiden tot een technisch faillissement. Het college heeft daarom besloten de achterstallige huurpenningen van bijna 4 ton, kwijt te schelden en heeft een raadsvoorstel geformuleerd om de financiële balans van het Evertshuis te herstellen. Het voorstel werd vorige week woensdag aan de commissie Samenleving voor een eerste behandeling voorgelegd.

Vraagtekens

Aan de waarde die het Evertshuis vervult voor de gemeenschap werd door de commissieleden niet getwijfeld maar, zoals te verwachten was in een gemeente die financieel in zwaar weer verkeert, waren de commissieleden nogal kritisch over de voorgestelde sanering. Aan het kwijtschelden van de bijna € 400.000,- achterstallige huurpenningen konden zij niet veel meer doen. Dat bedrag was, wat verstopt onder de post 'oninbare vorderingen', in de begrotingen van de laatste jaren opgenomen, maar speelde wel degelijk een rol bij het sentiment in de verdere behandeling. Hoewel niet helemaal van harte leken de meeste fracties ook nog wel akkoord te kunnen gaan met het eenmalig dekken van het te verwachten tekort over 2019 van € 165.000 (door meevallende opbrengsten inmiddels teruggebracht tot € 147.000,-).

Meer problemen waren er met het voorstel van het college om bovenop de cultuursubsidie van € 375.000,- ook nog een jaarlijkse huurbetaling te verstrekken van € 77.000,- voor de beheerkosten van onverhuurbare ruimten (lees de centrale hal/foyer); deze kosten zouden volgens sommige commissieleden, onderdeel uit moeten maken van de huurprijzen die gehanteerd moeten worden.

Alle fracties hadden wel een mening over het voorstel maar het was vooral Robin Borg (ChristenUnie) die de knuppel in het hoenderhok gooide door een overzicht te geven van alle kosten die met het Evertshuis de laatste jaren gemoeid waren geweest.

Hij constateerde dat er de laatste zes jaar 2,6 miljoen is uitgegeven aan het Evertshuis zonder rentelasten en noemde dat veel in relatie tot het aantal van 25.000 bezoekers. Hij stelde vast dat er nu een besluit genomen moest worden over ca. 450.000,- subsidie per jaar en vroeg zich of dat een verantwoord bedrag was gezien de keuzes die nog gemaakt moeten worden bij de nog vast te stellen begroting. Zijn betoog sloeg aan bij de andere fracties en brachten Willem Zuijderduijn (VVD) ertoe om het voorstel te doen de € 77.000,- maar voor één jaar toe te kennen en het daarna opnieuw te bekijken en dat idee werd o.a. ondersteund door Reinoud Doeschot (Groen Links) en Gerrit Weerheim (SGP). Voor het CDA ging het voorstel allemaal wat te snel volgens woordvoerder Nico de Heij. "Je haalt de pijn er wel uit, maar het signaal dat je afgeeft is niet goed en je raakt de regie kwijt."

Exploitatie

Het feit dat het bestuur van het Evertshuis de opdracht had gekregen een extern onderzoek te laten instellen voor de exploitatie werkte niet erg geruststellend omdat eerder al is gebleken dat een dekkende commerciële exploitatie eigenlijk niet mogelijk was. Sommige commissieleden vroegen zich dan ook af of het niet wenselijk zou zijn om voor (een deel van) het gebouw een alternatieve bestemming te zoeken. Financieel wethouder Dirk-Jan Knol verdedigde het voorstel vanuit de filosofie dat niemand wil dat het Evertshuis omvalt en dat de voorgestelde stappen nodig waren om tot een rendabele exploitatie te komen. Volgens eerstverantwoordelijk wethouder Robèrt Smits is het moment om keuzes te maken nu echt aangebroken. Hij was van mening dat de cultuurdoelstellingen, die ook uitgerold worden over de dorpen, geld mogen kosten en berekende dat die kosten grofweg € 13,- per inwoner waren. Smits memoreerde dat er inmiddels maatregelen waren genomen om het tekort van € 50.000,- op de horecatak terug te brengen en wees ook op het feit dat het aantal theatervoorstellingen waren verminderd van 50 naar 40. Ook hield hij de commissieleden voor dat er nog een exploitatieonderzoek zou volgen, maar zijn opmerking dat hij niet wist of het tekort teruggebracht kon worden klonk niet erg hoopvol.

Tot slot van de discussie stelden de commissieleden vast dat er te veel punten zijn waarover nog eens nagedacht moet worden en dat het daarom beter was het onderwerp nog eens in een volgende commissie terug te laten komen.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten