Logo kobr.nl
Foto: Bert Verver

Geanimeerde nieuwjaarsbijeenkomst gemeente en ondernemers

  Politiek

Bodegraven-Reeuwijk - Maandagavond hield het gemeentebestuur, samen met het Ondernemers Platform Bodegraven-Reeuwijk de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst in het Evertshuis. De bijeenkomst werd ook dit jaar weer zeer goed bezocht.

De grote hal van het cultuurhuis was dan ook goed gevuld toen burgemeester Christiaan van der Kamp, na het optreden van de Boreftse Zangers, zijn nieuwjaarstoespraak hield. Als thema had hij dit jaar gekozen voor het principe 'we krijgen wat we zaaien, want wie zaait zal oogsten'. Vanuit dit thema benoemde hij onder meer de betrokkenheid van de inwoners bij veel initiatieven die in de zes dorpen genomen worden om te komen tot een visie voor de toekomst en het vele werk dat door de vrijwilligers wordt verricht voor de leefbaarheid in die dorpen. Hij roemde daarbij de inzet van de wijk- en dorpsteams, maar ook degenen die zich belangeloos inzetten op het gebied van sport, cultuur, duurzaamheid, de dorpsfeesten.

De burgemeester stond ook kort stil bij de stikstofproblemen, die de landbouw onder druk zetten. Hij wenste de landbouw een duurzame toekomst toe maar dankte ook Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer voor hun beheer en betrokkenheid bij het mooie Groene Hart.

In zijn toespraak keek Van der Kamp ook even vooruit naar de viering van 75 jaar bevrijding in mei van dit jaar. Aan deze viering zal extra aandacht worden besteed. Zo wordt op 4 mei op Fort Wierickeschans een speciaal programma worden aangeboden aan de inwoners om stil te staan bij alle gevallenen en zullen in verschillende kernen op 5 mei festiviteiten worden georganiseerd. De burgemeester haakte kort in op het thema 'democratie' uit de oudejaarsconference van Claudia de Breij en wees op de strijdigheid dat in een rijk land zoals Nederland nog bijna een miljoen mensen onder de armoedegrens leven en vaak problematische schulden hebben. Hij stak daarbij ook een vermanend vingertje op naar de landelijke politiek en pleitte voor afschaffing van de verhuurdersheffing zodat corporaties meer armslag krijgen voor de bouw van betaalbare woningen. Ook uitte hij kritiek op de overdracht van taken van het rijk naar de gemeenten, met daaraan gekoppeld een forse bezuiniging. "Als ze in Den Haag bijna 12 miljard overhouden, dan wordt het tijd voor andere keuzes. Het kabinet moet boter bij de vis gaan leveren zodat de gemeenten op verantwoorde wijze invulling kunnen geven aan hun taak als eerste overheid", aldus de burgervader, die ook de wens uitsprak om het gebruik van vuurwerk vergaand te beperken.

Aan het eind van zijn toespraak riep de burgemeester de aanwezigen op de uitdagingen voor 2020 met elkaar aan te gaan , "Wat we met elkaar zaaien, is wat we met elkaar oogsten. Ik hoop dat u met ons mee wilt zaaien zodat we samen kunnen oogsten."

Na zijn toespraak vroeg de burgemeester aan de voorzitter van het Ondernemers Platform, Jan Oostveen, naar diens wensen voor het komend jaar. Jan benoemde daarbij drie kernpunten: een visie op de huisvestingsmogelijkheden voor bedrijven mede omdat in de komende jaren 12 ha bedrijventerrein herbestemd zal worden (zoals Dronenhoek en de Welkooplokatie) , een voortvarende inzet voor een betere aansluiting van de N11 op de A12 en de inzet op het gebied van duurzaamheid.

Tot slot zette de burgemeester Renske en Klaas-Jan van Dam in het zonnetje omdat deze ondernemers met hun lifestyle winkel genomineerd zijn voor de ondernemersprijs Midden Holland 2020. De uitslag daarvan wordt op 20 januari a.s. in de Goudse Schouwburg bekend gemaakt.

Tekst en beeld: Bert Verver

Meer berichten