Logo kobr.nl
Het pand van het evenementencafé PÛHA.
Het pand van het evenementencafé PÛHA. (Foto: Bert Verver)

Omwonenden zijn weekend overlast evenementen café PÛHA beu

  Politiek

Bodegraven - Sinds enkele jaren is aan de Wilhelminastraat in Bodegraven het evenementencafé PÛHA gevestigd. Enige overlast valt te verwachten, maar na een recente verbouwing loopt het de spuitgaten uit volgens drie insprekers in de inspraakraad.

"Het lijkt hier wel oorlog," aldus bewoner W. IJdo. Hij twijfelt niet aan de goede bedoelingen van de uitbaters, maar stelt vast dat het aanbrengen van driedubbel glas en bezoekerssluizen niet hebben kunnen verhinderen dat de ellende alleen maar is toegenomen. Doordeweeks is evenementencafé PÛHA gesloten, maar op vrijdagen en vooral ook op de zaterdagavond/nacht vinden er festiviteiten plaats die vaak honderden bezoekers trekken. Vooruitlopend op een landelijk verbod is recent de rookruimte opgedoekt en dat zorgt volgens IJdo voor de nodige overlast. "Rokers zoeken met tientallen tegelijk hun heil op straat. Diverse bewoners kunnen in de weekenden hun slaapkamers aan de straatkant niet meer gebruiken. Massa's lukraak neergekwakte fietsen belemmeren de vrije doorgang," aldus de inspreker, die zich verder beklaagt over het feit dat handhaving en toezicht, mede door personeelsgebrek, zwaar te wensen overlaat.

Dat laatste signaleert ook de heer Pothuizen, die aangeeft dat sluitingstijden soms zwaar worden overschreden. Hij riep de raad op de omwonenden te betrekken bij de evaluatie van het horecaconvenant, die in het lopende kwartaal moet plaats vinden. Mevr. J. van Beers vertelt dat de bewoners een enquête hebben uitgezet bij 210 adressen in de Wilhelminastraat en de straten daaromheen om de klachten beter in kaart te brengen. In 54 van de 61 formulieren die terug werden gestuurd, geven de indieners aan dat er sprake is van overlast in de vorm van zingen, schreeuwen, wildplassen en zelfs bedreiging. Desgevraagd deed Van Beers de toezegging de raad op de hoogte te stellen van de uitgewerkte enquête.

Raadsinformatiebrief

In een raadsinformatiebrief gaat het college nader in op de problematiek. Belangrijk daarbij is dat de horecagelegenheid in het geldende bestemmingsplan is ingedeeld in de zwaarst mogelijke categorie "waarvan de exploitatie een aantasting van het woon- en leefklimaat kan veroorzaken en een grote druk op de openbare orde met zich meebrengt." In de brief wordt ook vastgesteld dat als direct gevolg van het rookverbod de druk op de woon- en leefomgeving bij deze horecagelegenheid aanzienlijk is verhoogd. De extra problematiek die is ontstaan door het rookverbod wordt in de evaluatie van het horecaconvenant meegenomen. Daarbij is het ook mogelijk dat het toegangsverbod na 2.00 uur voor nieuwe bezoekers ook gaat gelden voor bestaande bezoekers. De bedoeling is dat het daardoor na 2.00 uur rustiger wordt op straat doordat er geen grote groepen rokende mensen meer in- en uitgaan.

Reactie PÛHA

In een reactie op de klachten laat Mariel Dijkstra van PÛHA het volgende weten: "In de raadsinformatiebrief staat helder beschreven dat wij handelen binnen de kaders van de vergunning, maar dat met name de nieuwe rokerswet zorgt voor de toegenomen overlast sinds enkele maanden. Wij zijn de eerste uitbater binnen de gemeente die deze wet als zodanig toepassen en ook wij zijn niet blij met de gevolgen van deze wet, die onze controlemogelijkheden beperkt en de verhoudingen met onze buren op scherp zet. Op dit moment doen wij alles wat in ons vermogen ligt om de overlast te beperken. Wij hebben enkele maanden geleden al een aantal oplossingen aangedragen bij de gemeente. Wij zijn met hen op zeer positieve wijze aan het onderzoeken welke oplossing het meest passend en (juridisch en constructief) haalbaar is. Dit kost tijd en vele disciplines zijn hiermee gemoeid. Wij hebben het vertrouwen dat deze gesprekken, waar wij als uitbaters en de buurt betrokken in zijn, leiden tot een verbeterde situatie. Voor ons, onze gasten en onze buren."

tekst en beeld : Bert Verver

Meer berichten