Logo kobr.nl

Gemeente wil in 2020 flinke stappen zetten op gebied van klimaatadaptatie

  Politiek

Bodegraven-Reeuwijk - Vorige week zijn tijdens de inspraakraad raads- en commissieleden bijgepraat over de stappen die gezet zijn en nog gezet moeten worden op het gebied van klimaatadaptatie (de aanpassing van de samenleving aan de veranderingen in het klimaat).

De heren Van den Berg en Ettema, leden van de projectgroep die zich in opdracht van de gemeente bezig houdt met het onderwerp, lieten in een compacte presentatie zien wat er al is gebeurd en welke stappen er in 2020 gezet moeten worden om uiteindelijk het doel, een klimaatbestendig en waterrobuust Bodegraven-Reeuwijk in 2050, te bereiken. Dat er voor het onderwerp veel belangstelling is, bleek wel tijdens de drie werkateliers die in 2019 zijn gehouden.

Risico's

Er zijn stresstesten uitgevoerd om de plaatsen in kaart te brengen die risico lopen in geval van hevige regenval. Deze plekken werden verdeeld over verschillende klassen. Een nadere analyse moet in de komende tijd inzicht geven in de risico's die daaraan verbonden zijn. Het gaat echter niet alleen om water.

Ook aan hitte en droge zomers zijn grote risico's verbonden. Daarbij kan gedacht worden aan verhoogde sterfkansen voor ouderen, maar ook aan zaken als het ontstaan van giftige blauwalgen in het water, bodemdaling, schade aan wegen en verzilting. Een getoond kaartbeeld laat zien waar de warmste plekken in de gemeente liggen en uit het beeld valt ook op te maken dat groenzones een hitte-dempende werking hebben.

Neerslagscenario's simuleren

Het is de bedoeling dat in 2020 flinke stappen gezet worden om tot een uitvoeringsagenda te komen, maar er zal eerst bestuurlijke overeenstemming moeten komen over de uitgangspunten voor die agenda en over de prioriteiten. Het is de bedoeling, ook op uitdrukkelijk verzoek van de raadsleden, om ondernemers en inwoners bij dat proces te betrekken. Hoewel je geneigd zou zijn de periode tot 2050 nog als 'ver weg' te beschouwen, bleek uit de toelichting op de presentatie dat het zaak is snel een strategie en een uitvoeringsagenda op te stellen en een aantal stappen te zetten, zodat ook bij reconstructie van straten, wijken en nieuwbouwprojecten al op de toekomst geanticipeerd kan worden.

Zo is het de bedoeling dat in 2020 neerslagscenario's worden gesimuleerd, die weer effect kunnen hebben op de doorrekening van het rioolstelsel. Daarnaast is het wenselijk dat er gewerkt wordt aan het opstellen van een visie over groene en blauwe structuren in de gemeente, maar ook aan stimuleringsprojecten zoals de aanleg van groene daken, de operatie steenbreek (minder stenen in de tuin) en meer wateropslag op eigen terrein.

Laaghangend fruit

De gemeenteraadsleden waren zich duidelijk bewust van de noodzaak van de klimaatmaatregelen en vroegen de inleiders om een aantal gemakkelijk uitvoerbare maatregelen naar voren te halen, zodat eventuele financiële consequenties daarvan bij de kadernota in juni in beeld gebracht kunnen worden.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten