Logo kobr.nl
Foto:
Politici aan het woord

Kansen benutten

  Politiek

Ook in deze tijd waarin we ‘geregeerd’ worden door de coronacrisis, trachten we het bestuurlijk proces zo goed en zo kwaad als het gaat, doorgang te laten vinden. We nemen natuurlijk de voorschriften in acht door niet onnodig bij elkaar te komen en ontdekken nieuwe manieren om met elkaar te overleggen. Zo hebben we afgelopen week ‘gewoon’ de agenda’s van de raadscommissies behandeld, zij het ieder vanaf de eigen keukentafel of kantoor. Ieder raads(commissie)lid diende schriftelijk haar/zijn bijdragen mb.t. de agendapunten kenbaar te maken, waarna deze door de griffie in het RaadsInformatieSysteem (RIS) werden geplaatst, inclusief de reacties van het college. Voordeel voor de betrokkenen en inwoners van onze gemeente is dat iedereen mee kan lezen en zo weet welke standpunten de verschillende fracties innemen.

Mijn ervaring is, dat bij de bespreking van raadsbesluiten, deze manier van werken nog wel te doen is. Hoewel van een echt debat natuurlijk geen sprake kan zijn. Lastiger is het wanneer het agendapunten betreft waar een meningvormende of opiniërende bespreking aan de orde is. Echt in gesprek zijn we ten slotte niet. Misschien is het daarom beter om deze zaken nog even uit te stellen, mits daardoor inwoners of belanghebbenden niet geschaad worden.

Na ‘bespreking’ in de commissie Ruimte staat voor komende raadsvergadering het raadsbesluit kleinschalige windmolen in Waarder op de agenda. In het raadsakkoord hebben we opgenomen, dat we op het gebied van duurzaamheid goede voornemens willen omzetten in concrete stappen. De initiatiefnemer heeft bijna twee jaar geleden met zijn verzoek bij de gemeente aangeklopt en wat het CDA betreft, is dit een goed idee. Met een eigen kleine windmolen, aangevuld met zonnepanelen op zijn stal, kan hij voorzien in de eigen energiebehoefte. Mooi dat er ondernemers zijn die op deze wijze hun steentje willen bijdragen aan de gemeenschappelijke doelstelling van een klimaatneutrale gemeente in 2035. Nog mooier kan het worden wanneer het gemeentebestuur snel werk maakt van beleid op dit gebied en de rekening voor dit soort goede ideeën niet bij de initiatiefnemer neerlegt. Bij Samen Duurzaam Gezond doen we het vooral samen!

Meer berichten