Logo kobr.nl
Het nieuwe stemkistje dat aan de griffiers werd overhandigd.
Het nieuwe stemkistje dat aan de griffiers werd overhandigd. (Foto: John Zwetsloot)

College reageert: het huidige laten landen en het nieuwe op de agenda

  Politiek

Snel naar een keuzenota
Wethouder Dirk-Jan Knol noemde het tekort op het sociaal domein en de resulterende financiële uitdaging voor de gemeente de kern van de kadernota. De gemeente voert, samen met nog zo’n honderd andere gemeenten, een flinke lobby bij het rijk om de tekorten op het sociaal domein aan te vullen. Hij waardeerde de vele suggesties die raadsleden deden om tot oplossingen te komen en beloofde de keuzenota zo snel mogelijk klaar te hebben. Het sportbeleid noemde hij 'delicaat' en hij hechtte eraan het lopende traject met de sportverenigingen af te ronden. Naar aanleiding van een vraag van de VVD meldde hij dat naar zijn inzicht de herinvoering van het 'vierwekenhekje' bij woningtoewijzing wettelijk niet mogelijk was en ook niet nodig. Hij gaf toe dat door de coronacrisis de handhaving op degelijke huisvesting voor arbeidsmigranten vertraging had opgelopen, maar dat dat traject inmiddels weer was opgepakt.

Niet zomaar alles stoppen
Zijn collega Inge Nieuwenhuizen zei Ferm Werk kritisch te volgen, zowel op financieel gebied als op doelmatigheid. Zij wilde de verhouding met die organisatie nader bekijken als een lopende evaluatie is afgerond. Stoppen met de visie op waterrecreatie leek haar niet verstandig. Zij wil juist inzetten op duidelijke kaders, waarin lusten en lasten in balans worden gebracht. De verbeteringen van het centrum van Bodegraven wil zij doorzetten voor zover het in gang is gezet, maar zij beloofde verdere plannen nog eens tegen het licht te zullen houden.

Investering rustig aan
Jan Leendert van den Heuvel zag mogelijkheden om investeringen te temporiseren, maar wees erop dat besparingen op de exploitatiebegroting vaak tegen vallen. Het investeringsfonds zag hij als bruikbaar middel bij de grondpolitiek, maar hij zag er vooral ook een steunmaatregel in bij herstructureringsopgaven.

Duurzaamheid geagendeerd
Kees Oskam liet weten dat er binnenkort weer wordt gesproken over de Regionale Energie Strategie (RES). Daarin is nog een lange weg te gaan waar nog lastige keuzes moeten worden gemaakt. In september is er meer inzicht in de afvalstromen en de kosten die daarmee gemoeid.

Door sociaal domein curve ombuigen
De pas aangetreden wethouder Odd Wagner hield zich op de vlakte wat het betreft de bezuinigingen op het sociaal domein. Hij constateerde dat de kosten sinds 2016 stijgen en hij wil die curve afvlakken. Zijn inzet is daarbij ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare groepen de zorg krijgen die zij echt nodig hebben. Hij zegde toe op 17 juli een routekaart te presenteren met mogelijke oplossingen, maar voor de juiste keuzes legt hij de bal bij de raad.

Ten aanzien van het Evertshuis gaf wethouder Odd Wagner aan dat de rapporten inmiddels binnen zijn en dat de raad daaruit haar conclusies kan trekken. Hij verwachtte overigens dat het moeilijk zou zijn het kaasmuseum te integreren in het streekmuseum.

Stemkistje
De fractie van de VVD maakt er de laatste jaren de gewoonte van tijdens de behandeling van de kadernota een cadeautje uit te delen. Vorig jaar mocht de burgemeester enkele voorzittershamers in ontvangst nemen. Dit jaar ging het presentje naar de griffiers Hans Rijs en John Zwetsloot, die ter vervanging van het oude ‘stemkistje’, een mooi, nieuw, glanzend exemplaar in ontvangst mochten nemen.

Tekst: Bert Verver. Beeld: John Zwetsloot

Meer berichten