Logo kobr.nl
Foto: Sabrina Broer
Evertshuis

Besluiten over toekomst Evertshuis naderen cruciale fase

  Politiek

BODEGRAVEN - Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving van vanavond zullen de commissieleden zich buigen over de drie scenario’s die Synarchis Adviesgroep heeft geschetst voor de toekomst van het Evertshuis.


Het rapport is voortgekomen uit de opdracht die de raad aan het college had gegeven om een aantal zaken uit te zoeken op het gebied van beheer en financiën van het cultuurhuis. Tijdens de inspraakraad van vorige week gaf de directeur van het Evertshuis Ton van Rheenen al enig inzicht in de ontwikkelingen die in de afgelopen tijd hebben plaats gevonden om het exploitatietekort van het Evertshuis omlaag te brengen.

Zorgvuldige afweging

Directeur Van Rheenen stond stil bij het belang van de cultuur- en dorpshuisfunctie van het Evertshuis voor de Bodegraafse en Reeuwijkse gemeenschap. Hij was van mening dat de raad op basis van de aangeleverde stukken in staat moest zijn een zorgvuldige afweging over de toekomst van zijn organisatie.

Hij ging in het kort in op de functies van het Evertshuis en de keuzes die binnen het aangepaste beleid zijn gemaakt. Zo is er naast de professionele theatercultuur sprake van een verbreding van sociaal-culturele activiteiten en is de presentie in de kernen van onze gemeente vergroot.

Hij ging verder in op de maatregelen die zijn genomen om de exploitatietekorten te verminderen, onder andere versterking van bestuur- en management, controle op de financiële huishouding, bezuinigingen op het personeel en omschakelen naar de activiteitgerichte horeca.

Aanpassingen

Door de aanpassingen verwacht de directeur dat het gewenste sociaal-culturele programma voor een subsidiebedrag van 375.000 euro kan worden gerealiseerd. De horeca-exploitatie zal door een derde partij ter hand worden genomen, zodat daar geen financiële risico’s liggen.

Betere benutting

Daarnaast wordt er gewerkt aan het omlaag brengen van het bedrag van 70.000 euro dat nodig is voor de beheersfunctie. Dat zou onder andere kunnen worden bereikt door een betere benutting van de foyer en andere vrij komende ruimten. Ook wordt nagedacht over de versterking van de filmhuisfunctie, omdat in het verleden is gebleken dat daaraan behoefte is. De uitwerking van de plannen gebeurt aan de hand van een van de drie scenario’s uit het rapport van Synarchis.

De raadsleden lieten het in deze fase bij enkele informatieve vragen over de financiën, de dorpshuisfunctie en een mogelijke samenwerking met het Gouds Filmhuis, maar verwacht mag worden dat er in de commissie nog wel een stevige discussie zal plaatsvinden, gezien de lastige financiële positie van de gemeente.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten