College zoekt oplossingen wonen en parkeren Bodegraven-Centrum | KOBR: het nieuws uit Bodegraven-Reeuwijk

College zoekt oplossingen wonen en parkeren Bodegraven-Centrum

  Politiek

BODEGRAVEN - Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Bodegraven Centrum 2020’ heeft een hoop reacties opgeleverd. Het college wil in het opvolgende ontwerpbestemmingsplan meer duidelijkheid geven over transformatie van winkelpanden naar wonen en het parkeerbeleid. Het ontwerpbestemmingsplan staat gepland voor het tweede kwartaal van 2021.

Van 18 juni tot en met 29 juli lag het voorontwerpbestemmingsplan ‘Bodegraven Centrum 2020’ ter inzage. De gemeente ontving ongeveer 65 reacties en circa 20 reacties op initiatieven voor het transformeren van (leegstaande) winkelpanden naar woningen. Het college staat in principe positief tegenover deze transformaties, zolang ze buiten de grenzen van het kernwinkelgebied liggen. Wel wil het college er een hand in hebben hoeveel woningen er komen en hoe die eruit moeten zien. In de komende tijd stelt het college kaders op voor de transformatie. Dat gaat om eisen aan parkeerruimte, bouwhoogtes, volume en de doelgroep van de nieuwe woningen. Daarnaast moeten de woningen passen bij de cultuur-historische waarden en schaal van het dorp Bodegraven. De kaders komen terug in het ontwerpbestemmingsplan, dat in het tweede kwartaal van 2021 wordt gepubliceerd.

Parkeerdruk
Een belangrijk kader voor de transformaties is het parkeerbeleid. Inwoners lieten weten zich zorgen te maken over een oplopende parkeerdruk. Tegelijkertijd wordt de bestaande parkeercapaciteit niet optimaal benut (o.a. de parkeergarage onder het Raadhuisplein) en de parkeerplaatsen aan de randen van het centrum. De parkeerduk is hoog op bepaalde momenten (o.a. zaterdagmiddag) en op sommige locaties (rondom het station), maar er is nu geen structureel parkeerprobleem.

Toch houdt de gemeente de vinger aan de pols. Een van de maatregelen waar het college over nadenkt, is het invoeren van een vergunningstelsel voor parkeren. Bij één parkeervergunning per adres zou de parkeerdruk in het centrum afnemen, omdat bewoners hun tweede of derde auto dan elders moeten parkeren. Er heerst daarbij wel het risico van een ‘verdringingseffect’: in dat geval neemt parkeerdruk toe in de straten die grenzen aan het gebied waarvoor het vergunningsstelsel geldt.

De komende periode onderzoekt de gemeente alle mogelijke consequenties van een vergunningsstelsel. Daarnaast worden andere ideeën overwogen, zoals het stimuleren van deelauto’s en meer aandacht voor fiets-parkeren.

Meer berichten