Nieuws uit dorp en wijk

Nieuws uit dorp en wijk - 6 januari 2021

  Politiek

Werkgroep Meijebelangen

Namens werkgroep Meijebelangen de beste wensen voor 2021! Ook dit jaar gaat Meijebelangen zich inzetten voor de belangen van buurtschap de Meije en haar bewoners. In de Meije zijn veel bewoners de afgelopen weken bezig geweest met snoeiwerkzaamheden langs de weg. Zo zorgen we samen voor een veiligere situatie voor fietsers, wandelaars en andere verkeersdeelnemers. De enquête heeft 195 reacties opgeleverd op een totaal van 363 bewoners (leeftijd 13-85+). De enquête werd gehouden omdat per 1 januari 2022 de nieuwe Omgevingswet van kracht gaat. In de wet is bepaald dat de gemeenten de regie gaan voeren en dat ze de bewoners bij de plannen moeten betrekken. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk doet dat o.a. via overleg met de wijkteams. De uitkomst van de enquête kunt u vinden op de website van Meijebelangen (www.meijebelangen.nl). De komende tijd gaat Meijebelangen de grote hoeveelheid informatie die de enquête heeft opgeleverd bestuderen. Dat moet resulteren in weloverwogen standpunten. Die worden dan weer meegenomen in het overleg met de gemeente en dat moet dan leiden tot plannen waarin met de wensen van de Meije rekening wordt gehouden. Graag willen wij u bedanken voor het invullen van de enquête.

Vergadering
De eerstvolgende vergadering voor de werkgroep staat halverwege februari 2021 gepland. Heeft u punten die u graag besproken wilt hebben tijdens de vergadering? Stuur een e-mail naar meijebelangen@gmail.com. Zie ook www.meijebelangen.nl voor meer informatie over Stichting Werkgroep Meijebelangen. Hier kunt u onder andere ook de notulen van vergaderingen teruglezen. Ook kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.


Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied 

Namens het Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied wensen we iedereen een heel goed en gezond 2021 toe!

Omdat de geplande bijeenkomst in Amicitia in oktober vanwege de coronamaatregelen niet door kon gaan, mist het Dorpsteam nog detailinformatie die nodig is voor het maken van de Dorpsvisie 2020 - 2030. Omdat een fysieke bijeenkomst nog steeds niet mogelijk is, hebben we een tweede enquête gemaakt waarmee we de ontbrekende informatie boven tafel proberen te krijgen. Deze enquête is 8 januari via onze website beschikbaar. We hopen dat zoveel mogelijk mensen uit alle leeftijdscategorieën weer hun stem laten horen. Als de resultaten zijn verwerkt, willen we de concept Dorpsvisie aan de inwoners presenteren middels een webinar. De reacties van de inwoners zullen we dan waar mogelijk verwerken in de definitieve versie.

BBG
In november heeft een lid van onze werkgroep Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) tijdens een vergadering van de Provinciale Staten – Statencommissie Bereikbaarheid en Energie, onze mening ten aanzien van de vijf mogelijke combinatiepakketten van maatregelen voor BBG kenbaar gemaakt. Een deel van de maatregelen heeft namelijk de nodige impact in ons gebied. In december heeft het werkgroeplid eveneens over dit onderwerp gesproken tijdens de vergadering van de commissie Ruimte van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. In december hebben we daarnaast nog een reactie gestuurd naar het projectteam BBG van de Provincie Zuid-Holland. De brief en de inspreekteksten kunt u vinden op onze website.

Verlichting op de Kerkweg
Het dorpsteam heeft in december klachten ontvangen over de nieuwe (LED-)verlichting op de Kerkweg waardoor de uitwijkplaatsen minder goed zichtbaar zijn. We hebben hierover contact gehad met de gemeente. Het beleid van de gemeente is om lichthinder/lichtvervuiling in het buitengebied zoveel mogelijk te voorkomen door langs vrijliggende fietspaden groene ledverlichting toe te passen. De verlichting op de Kerkweg is primair bedoeld om het fietspad te verlichten. We hebben aangegeven dat bij de herinrichting van de Kerkweg er wel voor gezorgd moet worden dat de uitwijkplaatsen duidelijk gemarkeerd worden.Wijkteam Bodegraven Noord

Allemaal een gezond en gelukkig Nieuwjaar toegewenst. Voor het komende jaar heeft het wijkteam een aantal zaken op de planning waar u als wijkbewoners vast wel iets van vindt. Ons email adres is aangepast en de site is https://bodegraven-noord.dorpenwijk.nl/. Het wijkteam heeft een aantal zaken op de agenda voor 2021 gezet.

Het burgerinitiatief Verkeersplan 2.0
Wij ondersteunen dit initiatief het is een mooie samenvatting van veel zaken op gebied van parkeren, verkeersstromen en inrichting van de wijk. Veel punten zijn de afgelopen 20-25 jaar al eens langsgekomen binnen de gemeente dus echt nieuw en verrassend is het gelukkig niet. Wel zaak om het op de agenda te krijgen en te houden zodat er nu ook echt iets gaat verbeteren. Hier gaan wij mee aan de slag.

Arbeidsmigranten
Wij hebben meegedaan met de discussie over de huisvesting van arbeidsmigranten. Het rapport is pas uitgekomen. Wij vinden het belangrijk dat er betaalbare huisvesting in onze wijk komt waar arbeidsmigranten kunnen wonen maar ook onze jeugd en anderen die een woning nodig hebben. De vraag die nog niet is opgelost is: Waar dan. Heeft u een idee? Kom ermee.

Centrum
Hart in Bodegraven heeft plannen gemaakt over de inrichting van het centrum. Wij zijn hier blij mee maar willen natuurlijk wel goed weten wat er precies gaat gebeuren. Een deel van de plannen staan ook in het Verkeersplan 2.0. Het is goed dat er vanuit verschillende standpunten naar de inrichting van onze wijk wordt gekeken. De Oude Markt rondom de kerk is een belangrijk historisch stukje van ons dorp. Al die geparkeerde auto’s daar is geen gezicht. Maar de auto’s moeten wel ergens geparkeerd kunnen worden. In ons overleg met de wijkwethouder hebben wij gevraagd de veranderingen in de bebouwing in het centrum te gaan toetsen aan de hand van een stedenbouwkundig plan/visie zodat niet voor iedere ontwikkeling/bouwplan een probleem ontstaat maar er gewerkt kan worden aan de hand van een lange termijnvisie. Want dingen aanpakken in een oude wijk duren vaak langer dan de 4 jaar termijn die de wethouders krijgen bij hun aanstelling. Wilt u meedoen/meedenken voor onze wijk, hartelijk welkom.Dorpsteam Reeuwijk-Brug

Graag willen we jullie als wijkteam de allerbeste wensen overbrengen voor 2021. Het is afgezaagd om te zeggen dat we hopen op een jaar waarbij we COVID-19 de baas worden en geen nieuwe ellende over ons heen krijgen. Maar dat wensen we u allen van harte. Wij kijken als dorpsteam terug op een jaar met veel veranderingen. We hebben een aantal nieuwe leden kunnen verwelkomen, maar helaas heeft onze voorzitter afscheid genomen. Het gevolg van de contacten die we met de gemeente hadden over de herinrichting van Reeuwijk-West. In de laatste maanden van 2020 hebben we intensief met de gemeente gesproken en we hebben goede verwachtingen voor 2021. We nemen dan ook geen afscheid van onze voorzitter gezien zijn betrokkenheid bij ons dorp en zijn wens om daar een verschrikkelijk mooi dorp en fijne leefomgeving voor iedereen van te maken. We gaan uit van een vorm van terugkeer en wachten af. Met een waarnemend voorzitter kunnen we voorlopig verder. Uit de goede relatie met de gemeente hebben op de valreep van 2020 al profijt. Een aantal bewoners van de Douwes Dekkerstraat heeft ons gevraagd of de tijdelijke parkeervakken langs het water behouden kunnen blijven. Daarover hebben we contact gehad met de projectleider en die gaat akkoord mits alle bewoners ermee instemmen. Zo gaan we vol vertrouwen het nieuwe jaar in en horen graag van u als wij als Dorpsteam iets voor u kunnen doen ter verbetering van de kwaliteit van Reeuwijk-Brug. We gaan er weer tegenaan!Dorpsteam Sluipwijk/Plassengebied

De jaarwisseling is, voor zover ons bekend, vrij rustig verlopen. Er werd druk gewandeld en gefietst waarbij opviel dat een deel van de mensen links wandelt om het tegemoetkomende verkeer te zien en daarop te anticiperen. Een ander deel loopt rechts, zoals een deelnemer in het verkeer geleerd is. Ook is er een groep mensen die de anderhalve meter regel ook tijdens het wandelen toepast, wat hier op de meeste wegen al eigenlijk niet kan en waardoor er soms best komische bewegingen ontstaan met tegenliggers. De sfeer blijft gelukkig meestal goed. Wat mooi dat Reeuwijk nog een stukje natuur heeft zo midden in de Randstad en laten we daarom vooral heel zuinig zijn op dit bijna zeldzame plekje waar tienduizenden watervogels nu overwinteren of op doortrek zijn. Dit gebied, wat ook even rust en ontspanning geeft aan al die mensen die ‘opgehokt’ zijn en door alle extra stress die dit coronavirus veroorzaakt op welk vlak dan ook en behoefte hebben aan een wandeling of fietstocht.

Dorpsvisie
Het dorpsteam is druk doende om de laatste definitieve versie te maken van de dorpsvisie. De basis is natuurlijk de uitslag van de enquête die we afgelopen zomer gehouden hebben. Om een balans te vinden tussen de belangen voor de oorspronkelijke flora en fauna en bewoners van dit gebied, de nog steeds toenemende aantal nieuwe bewoners in dit mooie natuurgebied en de steeds toenemende recreatiedruk van buiten de gemeente op de al bestaande groep watersporters is niet eenvoudig. Maar we hopen een mooi uitgebalanceerd stuk te presenteren.

Overbebording
Ook is het dorpsteam dit kwartaal bezig i.s.m. de gemeente het gebied op te schonen qua ‘overbebording’. Verkeersborden die niet meer voldoen en dus overbodig zijn, palen zonder bord en kapotte borden. Alles wordt gefotografeerd en doorgestuurd naar de gemeente. Daar wordt zorgvuldig bekeken wat weg kan en of vervangen moet worden. Uiteraard mag u uw suggesties over dit project sturen naar het dorpsteam. Zo hopen we in april/mei in een ‘opgeschoond’ gebied te kunnen wonen.

www.dorpenwijk.nl

Meer berichten