Gemeente verlengt inzet stimuleringssubsidie voor aanpak Centrum Bodegraven | KOBR: het nieuws uit Bodegraven-Reeuwijk
De gevel van dit pand aan de Brugstraat heeft een grondige metamorfose ondergaan
De gevel van dit pand aan de Brugstraat heeft een grondige metamorfose ondergaan (Foto: )

Gemeente verlengt inzet stimuleringssubsidie voor aanpak Centrum Bodegraven

  Politiek

BODEGRAVEN - Ter bevordering van de revitalisering van het winkelgebied Centrum Bodegraven stelde de gemeente in maart 2019 een stimuleringsregeling vast voor planontwikkeling, verhuiskosten, gevelverbetering en transformatie (herinrichting voor andere functie). Deze subsidie wordt voor plan-ontwikkeling en transformatie met een jaar verlengd.

Het stimuleringstraject is voor wat de onderdelen verhuiskosten en gevelverbetering inmiddels afgerond, maar de commissie Ruimte boog zich vorige week over het voorstel van het college om de regeling voor de twee andere doelen met een jaar te verlengen. Daarbij wordt het subsidieplafond wel verlaagd van 1 miljoen naar 600.000 euro. Het verschil vloeit dan terug naar de algemene reserve.

Inspirerend
Uit de evaluatie van de regeling blijkt dat bij de eerste gesprekken veel vastgoedeigenaren zich nog terughoudend opstelden. Toen hen daarna beeldmateriaal en bouwtekeningen werden gepresenteerd van de oorspronkelijke gevels, had dat een inspirerend effect. Een aantal eigenaren heeft direct initiatieven ontwikkeld en onder invloed van de vervolggesprekken kwamen daar nog veertien aanvragen bij voordat de regeling op 31 december afliep.

93 panden
Het kernwinkelgebied, waarvoor de regeling is bedoeld, telt 93 winkelpanden. 44 daarvan verkeren in goede staat. Voor 24 panden is subsidie aangevraagd en inmiddels toegekend. De verbetering van vier panden is afgerond, drie panden zijn in uitvoering en voor zeventien panden zijn de plannen in voorbereiding. Voor vijf panden hebben de eigenaren subsidie aangevraagd voor nieuwe reclame of rolluiken en eveneens voor vijf panden onderzoeken de eigenaren gezamenlijk de mogelijkheid tot nieuwbouw. Het toegezegde subsidiebedrag per aanvraag bedroeg 50 procent van de kosten, met een maximum van 12.500 euro. Uit de evaluatie blijkt dat iedere euro subsidie een investering van de eigenaar heeft opgeleverd van ongeveer 2,77 euro.

Beeldkwaliteit
Voorafgaand aan de behandeling van het voorstel stelde wethouder Inge Nieuwenhuizen vast dat de eerste resultaten in de Brugstraat en Marktstraat laten zien dat de gevelsubsidie een belangrijke bijdrage levert aan de beeldkwaliteit van het winkelgebied. Zij verwachtte wel dat de transitie van de panden die na een verhuizing zijn achtergelaten nog een flinke inspanning vergt. Dat is dan ook de reden om de subsidie voor dat onderdeel met een jaar te verlengen.

In het algemeen waren de commissieleden content over de wijze waarop de regeling had gewerkt, al spraken enkelen hun zorg uit over de toekomstige aanpak van de achterlaatlocaties. Lisbeth Hertogh (PvdA) noemde het zelfs ‘de achilleshiel’ van het geheel. Jan van Rooijen (CDA) vroeg zich af of de aftopping van de subsidie wel verstandig was in verband met aanvragen die nog kunnen binnenkomen en waardoor het budget onvoldoende zou zijn. In soortgelijke bewoordingen lieten ook Henk van der Smit (SGP) en Fred Westerink (ChristenUnie) zich uit en eerstgenoemde vroeg zich zelfs af of hij in de raad nog met een amendement daarover zou moeten komen. Elly de Vries (D66) plaatste ook een kritische noot bij het terugbrengen van het subsidieplafond. Zij vroeg zich af waarom dat bij de begrotingsbehandeling niet was meegenomen.

Wethouder Inge Nieuwenhuizen reageerde op de opmerkingen door aan te geven dat dat bedrag destijds nog niet bekend was. Zij wilde ook niet meegaan in de suggestie van Henk van der Smit om nog een extra consultatieronde te houden, omdat iedereen vorig najaar al was benaderd en de kans had gehad voor het aflopen van de regeling een aanvraag in te dienen voor gevelverbetering en verhuizing.

Door de vragen die nog bleven leven over de financiële kant van de regeling, werd besloten het voorstel als bespreekstuk in de volgende raad te brengen, maar tegen de verlenging zal weinig weerstand zijn.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten