Vier locaties voor parkeerplaatsen Bodegraven-Centrum

  Politiek

Al in november 2016 werd door de raad aan het college opdracht gegeven een verkeerscirculatie en parkeeronderzoek te verrichten. Na een aantal tussenstappen kregen de raadsleden vorige week tijdens een presentatie te zien dat vier locaties kansrijk zijn voor een oplossing voor de parkeerdruk. Een nader onderzoek naar die mogelijkheden is nog nodig.

In de afgelopen jaren is de parkeerproblematiek regelmatig aan de orde geweest. Daarbij is duidelijk geworden dat deze problematiek niet los kan worden gezien van het complex aan maatregelen dat het centrum van Bodegraven aantrekkelijker moet maken. Het dorpsteam Bodegraven-Noord en het burgerinitiatief ‘Hart in Bodegraven’ hebben in de zoektocht naar oplossingen in de afgelopen jaren regelmatig hun bijdrage geleverd. 

Tijdens de presentatie die de raadseden vorige week te zien kregen, werd een inkijk gegeven in het onderzoek naar oplossingen. Een belangrijke conclusie was dat er in de openbare ruimte geen plaats meer is voor extra parkeerplaatsen en dat het zelfs wenselijk is om op enkele plekken het aantal parkeerplaatsen omlaag te brengen. Er is in het onderzoek gezocht naar ‘robuuste parkeermogelijkheden’. Sommige mogelijkheden waren niet in de presentatie meegenomen, omdat op voorhand al duidelijk was dat ze financieel niet haalbaar waren. Verder is er in de zoektocht een onderscheid gemaakt tussen het noordelijk en zuidelijk deel van het centrum.

Kansrijke locaties
Vier locaties werden gepresenteerd als ‘kansrijk’, omdat zij een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van het parkeervraagstuk. Het gaat daarbij om:
• de parkeergarage aan het Raadhuisplein. Daarvan wordt onderzocht of een betere benutting of een uitbreiding mogelijk is.
• een verbetering van de openbare ruimte rond de Aldi/Albert Heijn, met als optie een tweelaagse ondergrondse garage.
• de bouw van een bovengrondse parkeergarage bij het station.
• de bouw van een parkeergarage op het terrein van de voormalige Verhoeff-Rollmanschool.

Inspraak
Dat de problematiek leeft, bleek wel tijdens de inspraakraad. De bekende voorman van Hart in Bodegraven Han Koevoets sprak zijn vreugde uit dat het plan ook uitging van een verbetering van het gebied van de Oude Markt rond de dorpskerk, zowel wat betreft de kwaliteit van de openbare ruimte als de parkeerbalans. Hij zag goede kansen om de visie die het burgerinitiatief had ontwikkeld voor dat gebied te realiseren, maar vreesde wel dat het lang zou duren als de plannen ingepast moeten worden in de totale verkeersopgave van het centrum.

Namens de bewoners rond het kerkplein deed Remko van den Wijngaart juist het verzoek om niet één onderdeel uit het ontwikkelingsplan te halen en het geheel juist als één integraal plan te beschouwen. In de ogen van de bewoners leidt een verlaging van het aantal parkeerplaatsen tot een onleefbare woonomgeving. In zijn uitvoerige betoog vroeg Remko onder andere om een correctie van de huidige hoeveelheid beschikbare plaatsen in relatie tot het aantal woningen, waarbij hij aangaf dat 81 plaatsen niet door bewoners kunnen worden gebruikt omdat ze overdag en op vrijdagavond en zaterdag binnen de beperkingen van de blauwe zone vallen. Hij ging nader in op de loopafstanden en sprak ook zijn verbazing uit over het feit dat de invoering van een bewonersvergunning, die het parkeren van één auto binnen 100 meter van de woning mogelijk zou maken, niet is meegenomen. Verder deed hij de suggestie te kijken naar de mogelijkheden voor een parkeergarage onder het Rosarium.

Namens het wijkteam Bodegraven-Noord zei voorzitter Sietse Bonnema dat het wijkteam verrast was door de presentatie. Hij vroeg zich af of de opmerking dat er in het centrum geen plaats is voor nieuwe parkeerplaatsen ook betekent dat er geen nieuwe bouwvergunningen meer worden afgegeven. Het dorpsteam voorziet dat, als bij nieuwbouwplannen er geen parkeergarage gebouwd kan worden, de parkeerdruk alleen maar toeneemt en dat dat nog problematischer wordt door de kwaliteitsverbetering van de Oude Markt. Hij riep de raad op het proces te versnellen door een taskforce in het leven te roepen om met alle betrokken partijen de oplossingen beter in beeld te brengen.

Bert Verver,
Meer berichten