Het streekmuseum heeft de poorten al open gezet voor de nieuwbouw
Het streekmuseum heeft de poorten al open gezet voor de nieuwbouw Foto: Bert Verver

Extra krediet nodig voor nieuwbouw streekmuseum

Politiek Politiek Cultuur

REEUWIJK-BRUG - Terwijl de noodingang naar het streekmuseum al maandenlang klaar ligt, boog de commissie Samenleving zich vorige week opnieuw over de financiering voor de nieuwbouw voor de ‘witte vleugel’ van het pand aan de Oudeweg in Reeuwijk. Dit gedeelte van het museum is destijds op tijdelijke basis gebouwd en is eigenlijk al jaren aan vervanging toe.

door Bert Verver

Al ruim een jaar geleden stelde de gemeenteraad een krediet beschikbaar van- afgerond- 1,5 miljoen euro voor de nieuwbouw van het pand. Volgens het nu voorliggende raadsvoorstel zit tussen het moment van het vaststellen van het krediet en nu een dusdanig grote macro-economisch ontwikkeling dat de prijsindexatie van met name bouwprojecten zeer groot is. Ook bestaat er behoefte aan het nemen van extra duurzaamheidsmaatregelen. In totaal zal een extra krediet nodig zijn van  201.000 euro hetgeen leidt tot een extra jaarlijkse kapitaallast van 7500 euro.

Opmerkelijk was dat tijdens de discussie in de commissie beperkt aandacht werd besteed aan het beschikbaar stellen van dit bedrag, maar dat veel aandacht uitging naar de wijziging van de afspraken die vorig jaar tussen de gemeente (de wethouders van het vorige college) en het bestuur van het Streekmuseum zijn gemaakt. In dat ‘Overzicht plan en implementatie Bouw’ is namelijk vastgelegd dat het streekmuseum de regie en de verantwoordelijkheid heeft over de bouwplannen en dat additionele inflatie/prijsstijgingen worden toegestaan. Die laatste twee punten hadden volgens het huidige college niet in de afspraken mogen staan, omdat het gebouw eigendom wordt van de gemeente en de gemeente dus verantwoordelijk is voor de regie en het bouwproces. Om dat te begeleiden zal een externe regievoerder worden aangesteld. De afspraak over de financiën doet, volgens de toelichting van wethouder Elly de Vries, tekort aan het budgetrecht van de raad.

Geen overeenkomst

In juridische zin is volgens het college ook geen sprake van een ‘overeenkomst’, maar daar dachten verschillende commissieleden anders over. Als eerste spreker zette Remco Tijssen (BBR) daarover al de toon door te stellen dat er gewoon een set afspraken lag waarnaar gehandeld zou moeten worden. Gerrit-Jan Ankoné (VVD) vond het wel opmerkelijk dat alle financiële mogelijkheden bij het streekmuseum lagen en hij vroeg zich af hoe er meer grip gekregen zou kunnen worden op zowel de realisatie als de exploitatie. Willem Zuijderduijn (LLBR) was blij dat de problematiek in de raad werd gebracht maar memoreerde wel dat hij in het verleden gewaarschuwd had voor het hanteren van te lage inflatiecijfers. Hij vond het droevig dat een projectleider moest worden ingehuurd en had die taak graag bij het bestuur van het streekmuseum gelaten. Evenals de LLBR voorman vroeg Jan Vergeer (CDA) zich af hoe het zat met het multifunctionele gebruik van het gebouw. Zijn fractie had destijds niet verder willen gaan dan een investering van zeven ton. “De gemeente is geen pinautomaat”, aldus Jan die ook vroeg hoe het met de subsidies van derden stond.

De fracties van de PvdA en GroenLinks wilden niet veel woorden vuil maken aan het voorstel en eigenlijk gold dat ook voor de SGP en D66. Els Oliwkiewicz vond dat er sprake moest zijn van een betrouwbare overheid, maar constateerde ook dat de extra gevraagde twee ton niet paste in de financiële kaders en vond dat een flink dilemma.

Multifunctioneel

Wethouder Elly de Vries verdedigde met verve het voorstel. Zij hield de commissieleden voor dat er echt gezocht werd naar medegebruikers voor het mooie pand en dat ook verder gekeken zal worden naar subsidies. Volgens haar dient dan echter sprake te zijn van definitieve besluitvorming en die is er nog niet. Zo wilde zij de bouwperiode benutten om de zoektocht naar financiële bijdragen door derden voort te zetten. Zij benadrukte nogmaals dat in het document afspraken stonden die echt niet konden en die op een andere manier ingevuld moesten worden. Daarbij zegde zij toe dat de projectleider alleen ingezet zal worden bij belangrijke beslissingen, zodat de kosten beperkt zullen blijven. Naar aanleiding van vragen of het op onderdelen echt niet goedkoper kon antwoordde ze dat zij er alle vertrouwen in had dat het bestuur van het streekmuseum dat op alle mogelijke manieren had onderzocht.

Na de beantwoording bleek wel dat het voorstel niet als hamerstuk naar de raad zal kunnen. Verschillende fracties wilden zich er nog eens over beraden, maar sommigen lieten al wel doorschemeren dat een weg terug ook geen optie zal zijn.