Streekmuseum Reeuwijk. Beeld: Bert Verver
Streekmuseum Reeuwijk. Beeld: Bert Verver

Meer budget voor vlot trekken nieuwbouw Streekmuseum

Politiek Cultuur Politiek


REEUWIJK - Na een uitgebreide discussie in de commissie Samenleving een week eerder boog de gemeenteraad zich vorige week over het voorstel het budget van circa 1,5 miljoen euro voor de nieuwbouw van het streekmuseum met ruim 200.000 euro te verhogen.

door Bert Verver

Deze verhoging was nodig om de gestegen inflatie en het duurder worden van de bouwmaterialen op te vangen en het museum een extra duurzaamheidsimpuls te geven. Een meerderheid van de raad stemde in met de verhoging, maar de fracties van het CDA en BBR bleven vasthouden aan het oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget.

In het voorstel van het college ging het niet alleen om geld. Na het beschikbaar stellen van het geld vorig jaar februari heeft de gemeente met het bestuur van het Streekmuseum afspraken op papier gezet die in feite de hele verantwoordelijkheid voor de realisatie van de nieuwbouw bij de bestuurders legden. Daarbij was het ook mogelijk te beslissen over een extra budget voor inflatie en prijsverhogingen. Bij monde van wethouder Elly de Vries liet het huidige college weten dat geen goede zaak te vinden. “Het gaat om het realiseren van gemeentelijk vastgoed. Wij zijn verantwoordelijk voor de realisatie en het budgetbeheer en mogen dat niet overlaten aan een vrijwilligersbestuur, hoe goed zij daar overigens ook mee omgaan,” liet De Vries, kort samengevat, de raad weten.

Willem Zuijderduijn (LLBR) had al eerder aangegeven te waarderen dat het college met de problematiek terug was gekomen naar de raad. In zijn ogen had de wethouder een zorgvuldige afweging gemaakt. Wel maakte zijn fractie zich zorgen over de kosten van een externe projectleider, maar die zorgen werden door een latere toelichting van de wethouder en de inbreng van het CDA weggenomen. 

Leon Prijs (D66) zag de noodzaak van het extra budget en sprak zijn steun uit voor het voorstel. Die steun kwam er ook van Dirk van den Acker, die namens de VVD aangaf het goed te vinden om de regietaak voor nu en in de toekomst bij de gemeente te houden.

Cultuurvisie

BBR-fractievoorzitter Remco Tijssen vond het een lastig dossier. Hij miste node de cultuurvisie, die pas voor 2024 op het programma staat. Hij was van mening dat er nu te vaak beslissingen, zoals de budgetverhoging, op gevoel genomen moeten worden. Hij vroeg zich af het niet toch binnen het oorspronkelijke budget van 1,5 miljoen euro kon. Zijn oproep om eerst de Cultuurvisie te produceren en dan pas een beslissing te nemen, kreeg geen bijval en ook de wethouder was daar niet enthousiast over.

De woordvoerders Els Oliwkiewicz (CU), Gerrit Weerheim (SGP) en Reinoud Doeschot (GL) spraken hun steun uit voor het voorstel. Fractieleider van het CDA Jan Vergeer bleef echter onverminderd kritisch. Zijn fractie wilde destijds al niet verder gaan dan een investering van 700.000 euro en volgens Vergeer had het afsprakendocument destijds niet ondertekend mogen worden. Hij bleef bij de mening dat de verhoging buiten de gestelde kaders viel en vond dat er binnen een armlastige gemeente hier een pijnlijke keuze gemaakt moest worden. Zijn pleidooi voor een krachtige, professionele regierol voor de gemeente kwam duidelijk over en trok fracties die daar nog over aarzelden over de streep, zeker toen bleek dat de kosten daarvan binnen de normen bleven.

Stinkende best

In haar beantwoording beloofde wethouder De Vries haar stinkende best te doen om voor de extra 200.000 euro externe fondsen te verwerven en dat bedrag niet ten laste te brengen van de gemeente. Ook beloofde zij om samen met het bestuur te kijken naar de invulling van een multifunctioneel gebruik van het gebouw; zij zag daarvoor goede kansen.

Haar pleidooi was helder, maar kon de fracties van het CDA en BBR niet verleiden hun standpunt te wijzigen. BBR zag nog te veel open einden in het voorstel en het CDA wilde niet verder gaan dan de oorspronkelijk vastgestelde financiële kaders.

De overige fracties steunden het voorstel wel en met 14 stemmen voor en 8 tegen werd het voorstel voor de verhoging van het bouwbudget dan ook aangenomen. Het zorgde voor grote opluchting bij de delegatie van het streekmuseum op de publieke tribune.