Nieuws uit dorp en wijk april 2021

Wijkteam Bodegraven Noord

Wijkteam Bodegraven Noord ondersteunt het burgerinitiatief Verkeersplan 2.0. Recent heeft u kunnen lezen in deze krant over de bouwplannen bij de voormalige timmerfabriek van den Oudenrijn. Belangrijk zijn de parkeermogelijkheden in buurt van dit bouwplan. Het parkeren in de buurt is hier een probleem. Het Verkeersplan 2.0 geeft hier de oplossing aan met bewonersparkeervergunningen.

De bewonersparkeervergunning zorgt ervoor dat inwoners in ieder geval één auto op een redelijke afstand van hun woning kunnen parkeren. De vergunning kan worden verstrekt als er geen eigen parkeerplaats is bij de woning. Mocht er een 2e of 3e auto zijn, dan kan deze iets verder worden geparkeerd op een lang parkeren parkeerplaats of ergens anders in het dorp waar geen parkeerprobleem is. In het centrum zijn verschillende mogelijkheden voor het bouwen en verbouwen van woningen/appartementen. Vaak wordt de verstrekking van de vergunning voor de uitvoering hiervan vertraagd vanwege de parkeernorm. Door gebruik te maken van een bewonersparkeervergunning kan deze parkeernorm voor het centrum komen te vervallen. Hiermee versnellen we het bouwen van nieuwe woningen. Met de bewonersparkeervergunning willen we de druk van het aantal auto’s verplaatsen naar straten waar nog ruimte is om te parkeren. De moeite waard om op te pakken!

Werkgroep Meijebelangen

De werkgroep leden van Meijebelangen zijn bezig om de uitkomsten van de in november 2020 gehouden enquête samen te vatten in een kort verslag. Deze is binnenkort op www.meijebelangen.nl te vinden. De uitkomsten zijn al op de site te vinden onder het kopje archief.

• Het weer wordt weer mooier en de afgelopen weekenden was het druk met motoren in de Meije. Bij Meijebelangen kwamen meerdere opmerkingen daarover. We hebben de gemeente gevraagd het weekendverbod ook dit jaar te handhaven. Uit de enquête is gebleken dat het handhaven van het verbod gewenst is. Ook willen wij vragen om de overlast niet alleen te mailen naar Meijebelangen maar ook te melden via het Meldpunt Openbare Ruimte op de website van de gemeente. Zo is de gemeente meteen op de hoogte van het aantal meldingen van overlast. Ondertussen is de gemeente gestart met een proef motorverbod in de Meije. Onlangs hebben alle bewoners van de Meije daarover een informatiebrief ontvangen van de gemeente.

• Het zwerfafval lijkt toe te nemen in de bermen. Vooral langs de Kerkweg ligt veel. Binnenkort start de proef met een blikvanger. Voorbijgangers kunnen hun blikjes, flesjes, verpakkingen dan in een soort vangkorf gooien. In andere gemeenten zijn hier positieve resultaten mee bereikt. We hopen dat het in de Meije ook zal helpen om het zwerfafval te verminderen.

• In februari heeft Meijebelangen een brief verstuurd naar de gemeente over onze visie op de energietransitie warmte. De Meije lijkt ons niet geschikt om als eerste wijk van het gas af te gaan. Uit de enquête komt naar voren dat het overgrote deel van de huizen slecht tot redelijk goed geïsoleerd is, wat niet verwonderlijk is aangezien in de Meije veel oude, vrijstaande woningen en oude boerderijen staan. De optie voor waterstofgas in plaats van aardgas zal wellicht passender zijn in de toekomst.

• Eind januari is er ook een brief verstuurd naar de gemeentes Bodegraven-Reeuwijk, Woerden en Nieuwkoop ten aanzien van onze visie op de energietransitie windmolens. Een groot gedeelte van de bewoners (70% van de reacties van de in november 2020 gehouden enquête) is tegen het plaatsen van grote molens in de polder Bodegraven-Noord. Zij geven als alternatief aan het plaatsen van zonnepanelen op daken van stallen op boerderijen.

• Ook zijn we bezig met de verkeersveiligheid te verbeteren in de Meije. Met de gemeente zijn we in overleg hoe dit te realiseren.

• Nu het vaarseizoen bijna weer begint, zijn we in overleg met de verschillende organisaties over de bevaarbaarheid van de Meije en de toegangssloten naar de Nieuwkoopse Plassen. Onze insteek is dat bevaarbare sloten bevaarbaar moeten zijn. Dit is nu op meerdere plekken niet het geval.

• In de Meije is in maart de flyer Meijegraslanden: De buren gaan verbouwen verspreid. Deze flyer en bijbehorende documenten zijn te vinden op de site Meijebelangen onder het kopje archief.

In juni is de volgende vergadering van Meijebelangen gepland. Heeft u een vraag of een onderwerp wat u daar graag in besproken wilt zien, dan kunt u een mail sturen naar meijebelangen@gmail.com.

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied

Effect bezuinigingen voor ons gebied
Gemeenten hebben het financieel moeilijk en we vroegen ons als Dorpsteam af wat dit de komende jaren gaat betekenen voor ons gebied. Deze vraag hebben we aan de gemeente gesteld. De gemeente gaf aan dat hun insteek is om de huidige lijn door te trekken. Maar de gemeente moet wel 4 jaar vooruitkijken en daarbij moeten prioriteiten worden gesteld want er zijn nieuwe opgaven bij gekomen zoals inspelen op de gevolgen van de klimaatverandering. In principe gaat wat al gepland is gewoon door, maar als de financiële situatie verslechtert kan het zijn dat zaken worden vertraagd. Het betreft dan vooral investeringen (groot onderhoud) en niet het reguliere beheer.

W24
Er was veel onrust vanwege een bericht in de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk (KOBR) van 17 maart waarin over de consultatie van het maatregelenpakket van Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) was aangegeven dat de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk wel wat zou zien in een nieuwe ontsluiting (W24) van Reeuwijk-Dorp richting de A12. De werkgroep BBG van het Dorpsteam had enkele weken ervoor van de wethouder gehoord dat het in de gemeenteraad was besproken, maar dat geen besluit was genomen. We hebben de gemeente om opheldering gevraagd en naar aanleiding daarvan is in de KOBR van 24 maart een persbericht geplaatst met de juiste informatie: Bodegraven-Reeuwijk is - mede gezien de omvang van de verkeersstromen – van mening dat de verkeerssituatie en het gebruik van de Brugweg beter in beschouwing moet worden genomen door een gerichte analyse van het gebied. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat hierover met Waddinxveen in gesprek.

Mocht er nog meer ruimte zijn dan kunnen jullie onderstaande tekst gebruiken (staat in volgorde van belangrijkheid).

Reesvelt II
Vanwege de commotie die was ontstaan over de toewijzing van woningen in Reesvelt II heeft het Dorpsteam contact opgenomen met de gemeente en gevraagd hoe onterechte toewijzing in de toekomst voorkomen kan worden. Volgens de gemeente was er geen sprake van onterechte toewijzing. De projectontwikkelaar heeft als één van de criteria voor toewijzing van de vier koopstart-woningen gehanteerd dat deze woningen in eerste instantie zijn bedoeld voor starters uit Reeuwijk-Dorp. De projectontwikkelaar heeft bij de gemeente geverifieerd of de inschrijvers in de basisregistratie persoonsgegevens in Reeuwijk-Dorp staan ingeschreven. Dat bleek ook het geval te zijn. Men heeft wel lering uit de situatie getrokken; voortaan zal meer aandacht worden besteed aan de daadwerkelijke woonsituatie van inschrijvers voor woonruimte.

Afvaldumping
Als Dorpsteam constateren we dat, sinds men moet betalen bij het afvalbrengstation, er afval in de omgeving wordt gedumpt. We hebben dit aangekaart bij de gemeente en kregen de volgende uitleg. Vanwege het rijksbeleid wordt afvalverwerking steeds duurder, daarom is de gemeente bezig om e.e.a. anders in te richten om kosten te besparen, kosten zo eerlijk mogelijk te verdelen en te zorgen voor goede afvalscheiding. Niet alle maatregelen worden tegelijk ingevoerd en de gemeente onderzoekt na invoering of ze het gewenste effect hebben. Als dat niet zo is kan het zijn dat maatregelen uiteindelijk weer worden teruggedraaid of aangepast.

St. Catharina
Het Dorpsteam heeft nogmaals bij de gemeente aangekaart dat het gat in het dak van het pand St. Catharina nog steeds niet is gerepareerd en wil weten wat de gemeente hier nu aan gaat doen. De gemeente heeft aangegeven dat de eigenaar is aangeschreven en er een dwangsom is opgelegd. De eigenaar schijnt bezig te zijn met een ontwerp waar zowel een monumentenarchitect als de monumentencommissie bij betrokken zijn.

Dorpsteam Sluipwijk/Plassengebied

Het dorpsteam Sluipwijkse Plassengebied buigt zich al enige tijd over de vraag:

Is de ambtelijke organisatie klaar voor burgerinitiatieven. de Participatie en Omgeving wet?
En bent u, als bewoner, klaar voor deze verandering?

We horen graag van u waar u tegen aan denkt te lopen. Hoe denkt u over een duidelijk vastgelegd stilte en duisternis beleid in de achterste plassen? Zou u, als u uw brughoofd zou moeten vervangen, een andere maatvoering ingevoerd willen zien worden, zodat u makkelijker van de weg af kunt indraaien? Waar zou u als ‘s-Gravenbroekseweg bewoner en of gebruiker van deze toegangsweg de passeerplaatsen willen zien? Of denkt u aan signalering op de weg, een teken van wegvernauwing, of een voorrangsbord aan beide zijden.

Wat vindt u van de bermbescherming die men in Reeuwijk-Dorp heeft ingevoerd, te weten elzenstruiken vlak langs de weg van max 70 cm hoog zodat men niet zo makkelijk bruut door de bermen gaat bij het elkaar passeren, maar even wacht op een passeerstrook en: zou u bereid zijn , als de grond van u is, deze elzenstroken zelf 2 keer per jaar te onderhouden? Zomaar wat vragen die wij graag met u willen delen, want wij willen voor u de schakel zijn met de gemeente om ‘ons’ gebied mooi en toegankelijk te houden.

Sluipwijk/Plassengebied heeft een nieuw bericht gepubliceerd met de titel ‘Denk mee over de dorps- en wijkteams in de gemeente!’

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk evalueert op dit moment het dorps- en wijkgericht werken in de gemeente. Onderdeel hiervan is een online enquête onder de inwoners. Iedereen kan meedoen! Door het beantwoorden van de vragen kunnen wij zien of inwoners bekend zijn met de dorps- en wijkteams. Het complete bericht is te lezen op

https://sluipwijk.dorpenwijk.nl/denk-mee-over-de-dorps-en-wijkteams-in-de-gemeente/

www.dorpenwijk.nl 

Meer berichten