ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 

Artikel 1 - Definities 1. Graficelly B.V., gevestigd te Reeuwijk, KvK-nummer 29045145, handelend onder de bedrijfsnamen Graficelly, Kijk op Bodegraven-Reeuwijk en Bijzonder Bedrijf wordt in deze algemene advertentievoorwaarden aangeduid als Kijk op Bodegraven-Reeuwijk. 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever. 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen. 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen. 

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene advertentievoorwaarden 1. Op alle opdrachten aan Kijk op Bodegraven-Reeuwijk zijn deze algemene advertentievoorwaarden van toepassing. 2. In deze Advertentievoorwaarden wordt onder Adverteerder verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan Kijk op Bodegraven-Reeuwijk. De term Adverteerder omvat tevens degene die direct of indirect namens voornoemde natuurlijke of rechtspersoon optreedt. 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Adverteerder of een derde wordt door Kijk op Bodegraven-Reeuwijk uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 3 - De Overeenkomst 1. Alle voorstellen en offertes van Kijk op Bodegraven-Reeuwijk zijn vrijblijvend en zijn geldig voor een periode van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 2. Overeenkomsten komen tot stand (i) door ondertekening van de overeenkomst door of namens Adverteerder, (ii) door verzending van een opdrachtbevestiging door Kijk op Bodegraven-Reeuwijk dan wel (iii) door de feitelijke uitvoering door Kijk op Bodegraven-Reeuwijk van een opdracht van Adverteerder. 3. De datum waarop de overeenkomst ingaat is de datum opgenomen in de bevestiging, of, bij gebreke daarvan, de datum waarop door Kijk op Bodegraven-Reeuwijk voor het eerst feitelijke uitvoering is gegeven aan de opdracht. 4. De advertentiemogelijkheden en de prijzen zijn beschreven in de tarievenlijst van Kijk op Bodegraven Reeuwijk (hierna de “tarievenlijst”). De tarieven wordt gepubliceerd op www.kobr.nl. Alle prijzen zijn in EURO en dienen te worden vermeerderd met btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 5. Kijk op Bodegraven-Reeuwijk behoudt zich te allen tijde het recht voor om gedurende de looptijd van de overeenkomst de volgende zaken aan te passen: (i) de mogelijkheden voor adverteren zoals opgenomen in de Prijsdocumentatie en/of de overeenkomst, (ii) de prijzen, kortingen en de overige daarmee verband houdende gegevens in de Prijsdocumentatie en/of de overeenkomst, en (iii) de oplagen, verspreidingsgebieden alsmede de verschijn-dag(en) van haar titels. 6. De advertentieruimte in een overeenkomst kan worden uitgebreid overeenkomstig de dan geldende tarievenlijst. Indien Adverteerder de advertentieruimte wenst uit te breiden, kan Adverteerder Kijk op Bodegraven-Reeuwijk daartoe schriftelijk (waaronder per e-mail) verzoeken. Indien Kijk op Bodegraven-Reeuwijk instemt met de uitbreiding, is het bepaalde in artikel 2.2. van overeenkomstige toepassing. De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen looptijd. Indien een overeenkomst een eenmalige opdracht tot plaatsing van een advertentie betreft, eindigt deze door voltooiing van de opdracht. Er worden geen overeenkomsten afgesloten met terugwerkende kracht. 7. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden, indien: A. de wederpartij een verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en nalaat zodanige tekortkoming te herstellen binnen tien (10) werkdagen na schriftelijke ingebrekestelling, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis in relatie tot de aangegane verbintenissen, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. B. het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard; Juni 2021 - pagina /16 C. de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of aan haar surseance wordt verleend, of; D. de wederpartij haar activiteiten staakt en/of wordt geliquideerd. 8. Bepalingen van deze Advertentievoorwaarden en de overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn ook na afloop van een overeenkomst voort te duren, blijven ook na afloop van kracht tussen partijen. 

Artikel 4 - Controle door Adverteerder 1. Adverteerder is verplicht de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging op juistheid en volledigheid te controleren. Bij eventueel geconstateerde afwijkingen van de schriftelijke opdracht van Adverteerder dient Adverteerder dit per omgaande te melden. Bij gebreken van een dergelijke melding geldt tussen partijen hetgeen is opgenomen in de communicatie namens Kijk op Bodegraven-Reeuwijk. 

Artikel 5 - Niet afname 1. Indien Adverteerder niet binnen de looptijd van de overeenkomst de overeengekomen advertentie-bestedingen heeft afgenomen, vervalt het recht op plaatsing van deze niet afgenomen advertentie-bestedingen. In dit geval is Adverteerder verplicht om naar keuze van Kijk op Bodegraven-Reeuwijk (i) het volledige bedrag dat overeenkomt met de overeengekomen advertentie-bestedingen te voldoen dan wel (ii) 10% van de totale overeengekomen advertentie-bestedingen exclusief de overeengekomen korting te voldoen. 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid 1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaardt Kijk op Bodegraven-Reeuwijk geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de schade van welke aard ook, die als gevolg van niet, niet-tijdige of onjuiste plaatsing van advertenties ontstaat. 2. De totale aansprakelijkheid van Kijk op Bodegraven-Reeuwijk uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de door Adverteerder voor de betreffende advertentie verschuldigde en betaalde vergoeding. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder in ieder geval gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is te allen tijde uitgesloten. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze Advertentievoorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 7 - Wijziging, annulering en aanlevering 1. Indien Adverteerder een reservering of order annuleert of het betreffende advertentiemateriaal niet voor de deadline aanlevert, is Adverteerder aan Kijk op Bodegraven-Reeuwijk het volledige advertentiebedrag verschuldigd. 2. Wijzigingen en/of annuleringen kunnen alleen schriftelijk (waaronder per e-mail) plaatsvinden tot aan de deadline van reservering. Voor reserveringen en orders voor commerciële bijlagen gelden de algemene voorwaarden van Graficelly B.V. 3. De sluitdata c.q. sluittijden voor het reserveren van advertentieruimte, het aanleveren van advertentiemateriaal door Adverteerder en de aanleverspecificaties (inclusief technische specificaties) zijn beschikbaar op www.kobr.nl 4. Kijk op Bodegraven-Reeuwijk kan advertentiemateriaal dat niet conform de aanleverspecificaties is aangeleverd weigeren in behandeling te nemen, dan wel aanpassen zodat deze alsnog voldoet aan de aanleverspecificaties en de daarmee gemoeide (technische) kosten aan Adverteerder in rekening brengen. Indien Kijk op Bodegraven-Reeuwijk advertentie-materiaal aanpast, is Adverteerder verplicht het door of namens Kijk op Bodegraven-Reeuwijk geleverde materiaal te controleren op juistheid en volledigheid. Bij eventueel geconstateerde afwijkingen van de opdracht van Adverteerder dient Adverteerder dit per omgaande te melden. Bij gebreke van een dergelijke melding wordt uitgegaan van de juistheid van het door of namens Kijk op Bodegraven-Reeuwijk vervaardigde c.q. aangepaste materiaal. Juni 2021 - pagina /26 5. Indien de advertentieruimtes en/of advertentiematerialen niet tijdig zijn gereserveerd en/of aangeleverd, is Kijk op Bodegraven-Reeuwijk gerechtigd om de reservering en/of het advertentiemateriaal niet in behandeling te nemen. De Adverteerder is verantwoordelijk voor de af- en/of aanlevering van het advertentiemateriaal. Indien er wel een tijdige reservering heeft plaatsgevonden, maar het advertentiemateriaal niet tijdig of niet juist door Adverteerder is aangeleverd, dan brengt Kijk op Bodegraven-Reeuwijk het volledige bedrag voor de advertentie bij Adverteerder in rekening. 6. Adverteerder is verantwoordelijk voor de aflevering van het advertentiemateriaal bij Kijk op Bodegraven-Reeuwijk, ongeacht de wijze van verzending. Kijk op Bodegraven-Reeuwijk zal het advertentiemateriaal met zorg behandelen maar is niet aansprakelijk voor mogelijke beschadiging, verlies, of op andere wijze onbruikbaar worden of verloren gaan van het advertentiemateriaal. 7. Adverteerder draagt er zorg voor dat het digitaal aangeleverde materiaal veilig wordt aangeleverd, dat het materiaal geen virussen of andere programma’s bevat die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, -programma’s of websites van Kijk op Bodegraven-Reeuwijk. Adverteerder draagt er zorg voor dat de wijze van aanlevering (in omvang of anderszins) de normale werking van de computersystemen, -programma’s of websites van Kijk op Bodegraven-Reeuwijk niet verstoort of onevenredig zwaar belast. Adverteerder vrijwaart Kijk op Bodegraven-Reeuwijk voor schade, zoals in het onderhavige artikel niet limitatief opgesomd, als gevolg van het niet zorg dragen van een veilige wijze van aanlevering van het advertentiemateriaal. 8. Verzochte correcties op advertentiematerialen worden door Kijk op Bodegraven-Reeuwijk alleen geaccepteerd en uitgevoerd indien dit naar de mening van Kijk op Bodegraven-Reeuwijk redelijkerwijs mogelijk is. Correcties ontvangen na de sluittijd kunnen niet worden uitgevoerd. 9. Kijk op Bodegraven-Reeuwijk bewaart het advertentiemateriaal gedurende tenminste drie (3) maanden. 

Artikel 8 - (Intellectueel) eigendom 1. Alle (intellectuele eigendoms)rechten op (i) de media van Kijk op Bodegraven-Reeuwijk, waaronder de redactionele content, (ii) de diensten die Kijk op Bodegraven-Reeuwijk in het kader van de opdracht inzet of levert alsmede de resultaten daarvan, waaronder de creatieve concepten en voorstellen berusten, en blijven berusten, bij Kijk op Bodegraven-Reeuwijk. De overeenkomst impliceert niet dat aan Adverteerder enig licentie of ander recht wordt verleend. 

Artikel 9 - Bijzondere omstandigheden en overmacht 1. Kijk op Bodegraven-Reeuwijk behoudt zich het recht voor om in geval van bijzondere omstandigheden te besluiten om (delen van) haar media vrij te maken van advertenties (bijvoorbeeld door bij breaking news op de voorpagina of homepage geen advertenties te plaatsen). 2. In geval Kijk op Bodegraven-Reeuwijk door overmacht verhinderd is de overeenkomst uit te voeren, heeft Kijk op Bodegraven-Reeuwijk het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering, dan wel de overeenkomst voor zover betrekking hebbende op de uitvoering van de desbetreffende advertentie op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding jegens Adverteerder te zijn gehouden. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door Kijk op Bodegraven Reeuwijk ingeschakelde derden, en onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen. 3. Indien de periode van overmacht op grond van het vorige lid langer duurt dan twee (2) maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. 

Artikel 10 - Klachten 1. Eventuele klachten over de uitvoering van een printadvertentie dienen, op straffe van verval van de betreffende vordering, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie (3) weken na de dag van plaatsing van de betreffende advertentie schriftelijk, waaronder per e-mail, bij Graficelly B.V. te worden ingediend. 2. Adverteerder is niet gerechtigd om klachten in te dienen over de uitvoering van telefonisch of handgeschreven gegeven opdrachten, of over geplaatste advertenties waarvan de reservering of het Juni 2021 - pagina /36 materiaal niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 is aangeleverd maar desondanks toch zijn geplaatst. 3. Eventuele klachten over een factuur dienen uiterlijk binnen 21 dagen na verzending van de factuur schriftelijk bij Graficelly B.V. te worden ingediend, bij gebreke waarvan de vordering vervalt. 4. Klachten ontslaan Adverteerder niet van de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder de (tijdige) betaling van de overeengekomen vergoeding onder de overeenkomst of opdracht. 

Artikel 11 - Eigen advertentie-uitingen 1. Adverteerder kan uitsluitend advertentie-uitingen plaatsen die betrekking hebben op de eigen onderneming van deze (natuurlijke of rechts-) persoon, of van een groepsmaatschappij van Adverteerder als bedoeld in artikel 2:24b BW. 2. Het is Adverteerder niet toegestaan om advertentieruimte waarover zij de beschikking krijgt op grond van de overeenkomst door te verkopen of anderszins ter beschikking te stellen aan derden. 

Artikel 12 - Weigering 1. Kijk op Bodegraven-Reeuwijk is te allen tijde gerechtigd een ter plaatsing opgegeven advertentie zonder opgave van redenen te weigeren of een lopende campagne op te schorten dan wel te staken. 

Artikel 13 - Positiegarantie 1. Indien Adverteerder voor de plaatsing van advertenties zekerheid wenst ten aanzien van een bepaalde positie of pagina, kan Kijk op Bodegraven-Reeuwijk op verzoek van Adverteerder een positiegarantie afgeven. Voor een positiegarantie is een toeslag op de prijs verschuldigd. 2. De hoogte van de toeslag is gepubliceerd op de tarievenlijst. 

Artikel 14 - Inhoud advertentie 1. Adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van de advertentie. Voor iedere advertentie staat Adverteerder er voor in dat deze niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden of Kijk op Bodegraven Reeuwijk. In het bijzonder garandeert Adverteerder dat advertenties geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet of regelgeving, de openbare orde of goede zeden, en geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. 2. Adverteerder vrijwaart Kijk op Bodegraven-Reeuwijk voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit inhoud en vorm van de door Adverteerder opgegeven advertentie. 

Artikel 15 - Facturering en betaling 1. Facturering geschiedt na elke plaatsing van een advertentie of advertentiecampagne. Bij langlopende campagnes kunnen partijen overeenkomen dat de facturatie in delen geschiedt. Kijk op Bodegraven Reeuwijk kan facturen zowel per gewone post als elektronisch, waaronder per e-mail, verzenden. Adverteerder gaat akkoord met elektronische facturatie door Kijk op Bodegraven-Reeuwijk. 2. De betaling dient in zijn geheel te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Adverteerder is niet gerechtigd enige korting of inhouding toe te passen. Het recht van verrekening en opschorting door Adverteerder is uitgesloten. 3. Kijk op Bodegraven-Reeuwijk kan, ter eigen beoordeling, een korting over de netto verschuldigde advertentiekosten toekennen aan reclame-bemiddelaars en begrafenisondernemers, voor zover het advertenties van derden betreft die rechtstreeks verband houden met het beroep waarin de betrokken bemiddelaar werkzaam is. Voor begrafenisondernemers geldt dat dit alleen van toepassing is op advertenties die geplaatst worden tegen de prijs conform de tarievenlijst. 4. Indien Adverteerder voor de betaling een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven, is zij verplicht voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken. Indien bij de uitvoering blijkt dat automatische incasso om welke reden dan ook niet mogelijk is, is het door Juni 2021 - pagina /46 Adverteerder verschuldigde bedrag in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar na constatering van de onmogelijkheid om tot automatische incasso over te gaan. 5. Kijk op Bodegraven-Reeuwijk is gerechtigd vooruitbetaling van te plaatsen advertenties te vorderen, indien Adverteerder aan Kijk op Bodegraven-Reeuwijk een achterstallige schuld heeft, dan wel naar het oordeel van Kijk op Bodegraven-Reeuwijk niet voldoende kredietwaardig is of indien dit tussen beide partijen vooraf is overeengekomen. 6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Adverteerder van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Onverminderd haar overige rechten is Kijk op Bodegraven-Reeuwijk vanaf dat moment gerechtigd om de geldende wettelijke rente op grond van artikel 6:119a BW in rekening te brengen en haar dienstverlening op te schorten. 7. Het niet betalen van de factuur binnen de betalingstermijn heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle op Adverteerder bestaande vorderingen tot gevolg. Tevens heeft Kijk op Bodegraven-Reeuwijk in dat geval het recht om alle eventueel nog lopende overeenkomsten te annuleren. Kijk op Bodegraven Reeuwijk heeft voorts het recht om het verschil tussen het voor de advertentieruimte afgenomen geldende prijs en de oorspronkelijk overeengekomen prijs op te eisen als schadevergoeding van Adverteerder, onverminderd de overige rechten die Kijk op Bodegraven-Reeuwijk heeft. 8. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Kijk op Bodegraven-Reeuwijk moet maken ter inning van het haar toekomende, komen voor rekening van Adverteerder. Deze kosten bedragen ten minste 15% van de totale vordering met een minimum van EUR 100,- te vermeerderen met de verschuldigde rente. 

Artikel 16 - Reclamebemiddeling 1. Indien een reclamebemiddelaar op eigen naam, maar ten behoeve van een Adverteerder, een overeenkomst afsluit of een opdracht plaatst, staat hij in voor de nakoming van de overeenkomst of opdracht (inclusief de nakoming van deze voorwaarden) door Adverteerder. 2. Indien een reclamebemiddelaar namens een Adverteerder een overeenkomst afsluit of een opdracht plaatst, dient de bemiddelaar op verzoek van Kijk op Bodegraven-Reeuwijk schriftelijk aan te tonen dat hij bevoegd is om Adverteerder te vertegenwoordigen, bij gebreke waarvan de reclamebemiddelaar geacht wordt op eigen naam en voor eigen rekening en risico te hebben gehandeld als ware hij Adverteerder. 

Artikel 17 - Privacy 1. Voor zover het door of namens Adverteerder aangeleverde advertentiemateriaal persoonsgegevens bevat, dan geldt het volgende: (i) Adverteerder handelt als verwerkings-verantwoordelijke en Kijk op Bodegraven-Reeuwijk als verwerker; (ii) Adverteerder staat er voor in dat de verwerking door Kijk op Bodegraven-Reeuwijk niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden; (iii) Kijk op Bodegraven-Reeuwijk zal de persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met de voorafgaande schriftelijke instructies van Adverteerder of voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met Adverteerder; met dien verstande dat Kijk op Bodegraven Reeuwijk Adverteerder zo spoedig mogelijk zal informeren (a) als een instructie van Adverteerder een inbreuk oplevert op de van toepassing zijn de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens of (b) als Kijk op Bodegraven-Reeuwijk wettelijk tot een verwerking is verplicht; (iv) Kijk op Bodegraven-Reeuwijk zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren; (v) Kijk op Bodegraven-Reeuwijk zal geen sub-verwerker inschakelen en geen verwerking van persoonsgegevens laten plaatsvinden buiten de EU in landen zonder passend beschermingsniveau plaatsvinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Adverteerder; (iv) Kijk op Bodegraven-Reeuwijk zal, op schriftelijk verzoek van Adverteerder informatie overleggen waar uit blijkt dat Kijk op Bodegraven-Reeuwijk voldoet aan de in dit artikel opgesomde voorwaarden; (vii) Kijk op Bodegraven-Reeuwijk zal indien daartoe genoodzaakt, bijstand verlenen bij het afhandelen van een verzoek van betrokkenen door de Adverteerder of bij gegevenseffectenbeoordelingen uitgevoerd door Adverteerder, of bij een (voorafgaand) onderzoek uitgevoerd door een bevoegde toezichthouder; (viii) Kijk op Bodegraven-Reeuwijk zal Adverteerder onverwijld maar in ieder geval binnen 48 uur (a) na de ontdekking van een datalek informeren over de datalek, de gevolgen ervan en de genomen Juni 2021 - pagina /56 herstelmaatregelen en (b) na kennisname van een onderzoek van een toezichthouder tenzij Kijk op Bodegraven-Reeuwijk tot geheimhouding is gehouden; (iv) Kijk op Bodegraven-Reeuwijk zal het aangeleverde advertentiemateriaal na afloop van de termijn genoemd in artikel 6.9 verwijderen. 

Artikel 19 - Vertrouwelijkheid 1. Adverteerder zal alle informatie die zij in het kader van voorstellen, offertes, opdrachten en/of overeenkomsten van Kijk op Bodegraven-Reeuwijk verkrijgt, op welke wijze dan ook, alsmede de overeenkomst zelf, zowel tijdens als na beëindiging van de opdracht c.q. overeenkomst strikt vertrouwelijk behandelen, niet aan derden kenbaar maken en slechts ter beschikking stellen aan zijn medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien Adverteerder tot openbaarmaking krachtens de wet of een bindende uitspraak van de rechter verplicht is of indien de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, van algemene bekendheid is. 

Artikel 20 - Diversen 1. Adverteerder staat ervoor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving (inclusief op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie), gedragscodes en andere vormen van zelfregulering, alsmede de eventueel nader door Kijk op Bodegraven-Reeuwijk te stellen regels, en dat hij het bepaalde in deze algemene voorwaarden volledig naleeft. Adverteerder zal Kijk op Bodegraven-Reeuwijk volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden voortvloeiende uit de niet-naleving van het bepaalde in dit artikel. Adverteerder zal tevens alle schade, boetes en kosten volledig vergoeden die Kijk op Bodegraven-Reeuwijk in verband daarmee ondervindt. 2. Kijk op Bodegraven-Reeuwijk behoudt zich het recht voor nadere informatie in te winnen omtrent de herkomst van de opgegeven advertentie en de identiteit van Adverteerder. 3. Kijk op Bodegraven-Reeuwijk is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst met Adverteerder gebruik te maken van derden. 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze Advertentie-voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk (waaronder per e-mail) met Kijk op Bodegraven-Reeuwijk zijn overeengekomen. 5. Indien een bepaling van deze Advertentievoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Kijk op Bodegraven-Reeuwijk en Adverteerder zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de nietige of vernietigde bepaling rekening zal worden gehouden. 6. De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Kijk op Bodegraven-Reeuwijk aangepast worden. Kijk op Bodegraven-Reeuwijk adviseert daarom de Advertentievoorwaarden regelmatig te bekijken op www.kobr.nl. 7. Op deze Advertentievoorwaarden, de overeenkomst als ook op de voorstellen en offertes van Kijk op Bodegraven-Reeuwijk, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de overeenkomsten met Kijk op Bodegraven-Reeuwijk voortvloeien zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

AANVULLENDE VOORWAARDEN ADVERTEREN IN OVERIGE MEDIA Op doorplaatsingen naar andere media gelden bovenstaande advertentievoorwaarden alsmede de advertentievoorwaarden van de betreffende uitgever. Juni 2021

----------------------------------