Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied
Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied Foto: Loes Kamer

‘Goede hoop op betere communicatie’

Algemeen

‘Goede hoop op betere communicatie’

REEUWIJK - De gemeente Bodegraven-Reeuwijk besloot in 2012 per kern een dorpsteam in te stellen, dat de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geeft. Een informatieavond leidde tot de spontane aanmelding van een aantal enthousiaste dorpsteamleden. Het team Reeuwijk-Dorp is opgericht in 2013 en is eveneens actief in Tempel en het buitengebied. Anton de Wit (secretaris), René Groenendijk (lid) en Peter Spruit (werkgroep infrastructuur) vertellen over in het verleden behaalde successen en de plannen voor de toekomst.

Het dorpsteam bestaat momenteel uit vijftien (de functie van voorzitter is vacant) inwoners uit het totale werkgebied die zich op vrijwillige basis inzetten voor het behouden en bevorderen van de leefbaarheid in al haar aspecten. De centrale thema’s zijn: bewoonbaarheid, groenvoorzieningen, leefbaarheid/samenleven, natuur en milieu, openbaar gebied, ruimtelijke ordening, voorzieningen in het werkgebied, verkeer en mobiliteit, veiligheid, overlast en de gevolgen van voorgenomen plannen van overheden en organisaties. Het team is groot, deels door de grote hoeveelheid thema’s waar het zich mee bezighoudt, deels door de grote oppervlakte die het gebied bestrijkt. Kenmerkend daarvan is de centrale ligging in het Groene Hart en het feit dat, waarvandaan ook, binnen 10 minuten uitvalswegen bereikt kunnen worden. De uitkomst van een enquête geeft ook aan dat veel bewoners de bereikbaarheid goed vinden. “We zijn een groen dorp en dat willen we zo houden”, benadrukt Anton de Wit, “leefbaarheid en de groene omgeving zijn daarom belangrijke aandachtspunten”.

Dorpsvisie 2020-2030

In 2020 kregen de dorp- en wijkteams van de gemeenten het verzoek om een dorpsvisie te ontwikkelen, die als bouwstenen zouden gaan dienen voor de toekomstvisie van de gemeente. Peter Spruit: “Wij vinden het als dorpsteam belangrijk om de gemeente te laten weten wat de inwoners van ons gebied belangrijk vinden voor nu en in de toekomst, wat we graag willen behouden en wat verbeterd zou moeten worden”. Input voor de dorpsvisie werd opgehaald door middel van twee enquêtes, een in september 2020 en een in januari 2021. Anton: “De respons was beide keren hoog, daar waren we blij mee, het toont de betrokkenheid van de inwoners aan”. Met de uitkomst van de enquêtes is een concept dorpsvisie opgesteld. De visie is onderverdeeld in zes hoofdthema’s: wonen, verkeer, winkelaanbod, groene omgeving, samenleven en duurzaamheid. Via een webinar in maart werd dit concept aan de inwoners voorgelegd, naar aanleiding waarvan vragen konden worden gesteld. Met deze aanvullende informatie uit de webinar kwam de definitieve versie tot stand. Het dorpsteam hoopt met dit visiedocument invloed uit te kunnen oefenen op het toekomstige beleid van de gemeente in haar werkgebied en in een vroeg stadium bij de voorbereiding en uitvoering van alle plannen betrokken te zullen worden.

Speerpunten

Om een verdere invulling te geven aan de dorpsvisie, zijn er vanuit de inwoners diverse werkgroepen rond de thema’s gevormd.

Wat betreft wonen is de wens geuit om nieuwbouwwoningen te realiseren voor starters en senioren. Het plan is om het voormalige pand van Aldi en het terrein eromheen te gebruiken om een buurtwinkel en wooneenheden voor deze doelgroepen te bouwen, zodat jonge en oudere ‘dorpers’ in hun dorp kunnen blijven wonen. Hiervoor is het nodig het bestemmingsplan te wijzigen waar drie particuliere eigenaren bij betrokken zijn. Zolang deze procedure loopt wordt de voormalige Aldi verhuurd aan Action.

Terugdringen van sluipverkeer en veiligheid voor met name fietsers en voetgangers zijn de hoofdthema’s bij het onderwerp verkeer. Begonnen werd met het opknappen van de Kerkweg. Dit is een langdurig proces geweest van vijf à zes jaar, voordat nu uiteindelijk de schop in de grond is gezet en waarmee ondanks de bezuinigingen van de gemeente een aanvang is gemaakt. In het eerste plan van de gemeente zou het separate fietspad komen te vervallen. Onder invloed van het dorpsteam echter komt er nu een tweeënhalve meter breed fietspad met een groene scheiding tussen het fietspad en de weg, meer lantaarnpalen met insecten- en diervriendelijke groene verlichting, meer bomen en zal ecologisch bermbeheer toegepast worden.

De kruising Dorpsweg/Reewal/Kaagjesland werd met name door de school en ouders als gevaarlijk en onoverzichtelijk ervaren. Voor de reconstructie van dit kruispunt werd in eerste instantie een plan door de gemeente uitgewerkt, dat het dorpsteam heel kaal vond. De bochten zijn nu ‘ingegroend’ met perkjes en voorzien van betere verlichting waardoor ze overzichtelijker en beter zichtbaar zijn geworden. Bovendien wordt de snelheid uit het verkeer gehaald, waardoor het ook nog eens veiliger is geworden.

Verkeer en de groene omgeving zijn twee onderwerpen die nauw met elkaar verbonden zijn, het dorpsteam ziet er op toe dat bij de reconstructie van infrastructuur naast veiligheid tegelijkertijd zoveel mogelijk kansen om vergroening van de leefomgeving en verbetering van biodiversiteit te realiseren benut worden. Zo werden hagen en bloemrijke bermen aangelegd in de berm van de Oud Reeuwijkseweg om ‘optisch’ te versmallen en de snelheid uit het verkeer te halen.

De aanleg van glasvezel binnen- en buiten de bebouwde kom, is door het dorpsteam geïnitieerd, bevorderd en begeleid. Dit mede in overleg met de kabelexploitant Rekam, LTO en enkele bedrijven.

Bij de realisatie van de plannen wordt de gebrekkige communicatie met de gemeente door het team nogal eens als een struikelblok ervaren. “Wij hebben er goede hoop op dat met de nieuwe organisatiestructuur het overleg met gemeenteambtenaren bij het realiseren van de plannen soepeler gaat verlopen”.

door Loes Kamer

!