Logo kobr.nl
Bijzonder beeld van de raad met slechts één raadslid.
Bijzonder beeld van de raad met slechts één raadslid. (Foto: Bert Verver)

Bijzondere raadsvergaderingen dankzij coronavirus

  Politiek

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Hoewel gemeenteraadsvergaderingen nog worden toegestaan binnen de maatregelen rondom het coronavirus, heeft de raad ervoor gekozen om niet fysiek bij elkaar te komen, maar te vergaderen in de vorm van een videoconferentie.

Dat leverde vorige week woensdag het bijzondere beeld op van een nagenoeg lege raadszaal met als aanwezigen, op veilige afstand van elkaar, burgemeester Christiaan van der Kamp en raadsgriffier Hans Rijs. Omdat de regels het niet mogelijk maken op deze wijze een besluitvormende vergadering te houden, opende de burgemeester de vergadering niet. Het vereiste quotum van de helft-plus-één raadslid was immers niet aanwezig. De bespreking van de agenda ging daarna verder als raadsberaadslaging, waarbij de officiële besluiten in een extra raadsvergadering 24 uur later genomen werden. Bij deze vergadering was één raadslid in de persoon in de raadszaal aanwezig: BBR fractievoorzitter Remco Tijssen.

Bijzondere tijd

Aan het begin van de beraadslaging richtte burgemeester Van der Kamp zich indringend tot de raadsleden en de inwoners.

Hij sprak van een bijzondere tijd waarin het noodzakelijk is om op afstand te vergaderen. Hij maakte daarbij een groot compliment over de wijze waarop de raad handelde door het voorbeeld te geven niet bij elkaar te komen, maar wel het democratisch proces doorgang te laten vinden. Hij was van mening dat de raad daarmee recht doet aan allen die moeten doorwerken binnen de vitale beroepen. De burgemeester wees in zijn toespraak op de grote impact die alle maatregelen hebben op de samenleving en sprak zijn waardering uit over de vele inspanningen die worden geleverd om het gewone leven zoveel als mogelijk doorgang te laten vinden met daarbij een grote inzet om zich aan de regels te houden.

In het bijzonder vroeg de burgemeester aandacht voor de velen die ernstig ziek zijn of inmiddels zijn overleden. Hij riep op om tijdens het gebruikelijke moment van ‘stilte en gebed’ daarbij stil te staan.

Raadsbrede motie

Het kenschetst de bijzondere situatie van het moment dat alle fracties hun handtekening hadden gezet onder een ‘motie voor Steun en Bemoediging’. Het komt niet veel voor dat alle fracties in de raad gezamenlijk een motie indienen. In de motie wordt geconstateerd dat er ongelooflijk hard gewerkt wordt en dat er ook sprake is van veel saamhorigheid. Met de motie wil de raad niet alleen steun betuigen aan allen die het nu moeilijk hebben of in onzekerheid verkeren, maar ook dank overbrengen aan allen die zich (vaak belangeloos en spontaan) inzetten voor de medemens. In de motie wordt ook een compliment gegeven aan de ambtelijke crisisorganisatie en een steunbetuiging aan het college. De motie werd in de tweede raadsvergadering vanzelfsprekend unaniem aangenomen.

WKO Weideveld

Meer discussie leverde de behandeling van de motie ‘Nu handelen in WKO-dossier’ op. Deze motie werd ingediend door de ChristenUnie, VVD, D66, Fractie van Os, PvdA, GroenLinks en BBR. In de motie wordt geconstateerd dat het dossier over het slecht functioneren van het systeem van verwarming, koeling en douchewater bij 140 woningen in Weideveld zich al 2,5 jaar voortsleept. In het verleden heeft het college zich meermalen uitgesproken dat de gemeente een morele plicht heeft om bewoners bij te staan, maar de indieners van de motie zijn van mening dat er sprake is van te weinig voortgang en daadkracht. De indieners dragen het college op zich binnen een week te vergewissen van de gebreken en zo nodig contractueel een oplossing van de acute problemen af te dwingen bij de verantwoordelijke eigenaar/exploitant Eteck.

In een memo geeft het college een overzicht van alle acties van de afgelopen 1,5 jaar. Daaruit blijkt dat er verschillende gesprekken met de exploitant zijn gevoerd, maar dat er ook advies is gevraagd over de juridische positie van de gemeente. Dat laatste is van belang, omdat het college aangeeft zeker bereid te zijn juridische stappen te ondernemen tegen Eteck. Dit bedrijf geeft overigens zelf aan hard aan het werk te zijn om duidelijkheid te creëren in constructieve samenwerking met de gemeente en Adviesbureau Merosch. Deze samenwerking werd bevestigd door wethouder Oskam, waarbij hij benadrukte dat de inzet is een goed werkend systeem te krijgen dat goedkoper is dan aardgas. Pas als dat niet bereikt kan worden, worden juridische stappen overwogen.

Stemming

Tijdens de tweede raadsvergadering, die slechts 10 minuten duurde, stemde de raad bij monde van Remco Tijssen. Zo stemde de raad in met de Beleidsnotitie Doorontwikkeling Versneld Burgerschap als uitvloeisel van de nieuwe Wet Inburgering. Tegen stemden de fracties van BBR en de PvdA. Het afgeven van een omgevingsvergunning voor de realisatie van een kleinschalige windmolen aan het Oosteinde in Waarder werd met algemene stemmen aangenomen.

De motie over de WKO-aanpak leverde meer discussie op, maar werd uiteindelijk met 14 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen. Tegen stemden de fracties van SGP en CDA, niet omdat zij de zorgen niet serieus nemen, maar omdat er twijfels zijn of het dreigen met een juridische procedure op dit moment bijdraagt aan de oplossing van het probleem.

Tekst en schermfoto: Bert Verver

Meer berichten