Logo kobr.nl
Foto: BAM

Problemen met WKO in Weideveld nog steeds niet opgelost.

  Politiek

BODEGRAVEN - Ondanks dat de raad door middel van moties het college opdracht heeft gegeven met voortvarendheid de problemen met de warmte-koudeopslag (WKO) van 142 woningen in de wijk Weideveld aan te pakken en zelfs 28.000 euro beschikbaar stelde, lijkt er weinig schot in de zaak te zitten.Dat bleek uit de inspraak van een vijftal bewoners tijdens de inspraakraad van vorige week.


Als eerste inspreker gaf Levi Hogendoorn, die zichzelf inmiddels expert op dit gebied mag noemen, aan dat leverancier Eteck er de afgelopen maanden een puinhoop van heeft gemaakt. Eteck heeft wel reparateurs langsgestuurd, maar die zorgden alleen dat de problemen van kwaad tot erger gingen. “Een echte oplossing blijft alleen bij woorden,” volgens Levi, die vervolgens een opsomming gaf van de punten die wel waren afgesproken, maar niet tot uitvoering gebracht.

Hij verweet Eteck de problemen te bagatelliseren en in de media de problemen goed te praten. Hij vroeg de raadsleden om begrip: hoe zouden zij zich voelen als ze 40-50 keer per jaar storingen hadden in hun energievoorziening? Levi riep de raad op niet akkoord te gaan met de aanpassing van het contract met Eteck, zoals dat door het bedrijf was voorgesteld, en zo nodig handhavend op te treden.

Ontluisterd beeld

De overige insprekers, Erik Enter, Ton Valentijn, Jeroen Leenderts en Laurens Rorive, gingen nader in op de problemen. Uit hun inbreng bleek dat er weinig vertrouwen was in het oplossend vermogen van Eteck en van het door dat bedrijf ingeschakeld installatiebedrijf. Erik Enter gaf daarbij een uiteenzetting, waaruit zijn twijfel bleek over de effectiviteit van de updates die uitgevoerd worden. Ton Valentijn uitte zijn ongenoegen over het feit dat de gemeente niet bij machte was Eteck op de vingers te tikken en vond dat de bewoners die destijds voor een duurzame energievoorziening hadden gekozen, hard worden gestraft door de gang van zaken en de hoge energiekosten die zij moeten betalen.

Vakantieperiode

Jeroen Leenderts gaf een heel gedetailleerde schets van het verloop van het groot onderhoud tijdens de vakantieperiode. Bestuurlijk kunnen de raadsleden daar mogelijk weinig mee, maar het gaf wel een ontluisterend beeld van de knulligheid waarmee getracht wordt aanpassingen aan de installatie te verrichten. In Jeroens geval leidden die uiteindelijk tot een dusdanige lekkage dat hij eerder van vakantie moest terugkomen.

In gesprek blijven

Met hun betogen maakten de insprekers de raads- en commissieleden duidelijk dat zij hoopten en verwachten dat de raad druk op het college blijft uitoefenen, zodat er op korte termijn een oplossing is voor de inmiddels al jaren voortslepende problemen. Die oproep werd door de raadsleden zeker opgepikt. Aan de bewoners en het college werd nadrukkelijk gevraagd met elkaar in gesprek te blijven. Gezien er vijf insprekers waren over dit onderwerp, was dat overleg met het college kennelijk gestagneerd.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten