Het uitbreidingsgebied Zoutman-West bestaat uit volkstuinen, kwekerijgrond en extensief gebruikte weilanden.
Het uitbreidingsgebied Zoutman-West bestaat uit volkstuinen, kwekerijgrond en extensief gebruikte weilanden. Foto: Bert Verver

Laatste woord nog niet gezegd over ontwikkelingen Zoutman

Politiek

REEUWIJK - Na de presentatie in de laatst gehouden inspraakraad boog de commissie Ruimte zich vorige week opnieuw over de plannen die ontwikkeld worden voor de uitbreiding en gedeeltelijke transformatie tot woongebied van het Reeuwijkse bedrijventerrein Zoutman.

Zowel de uitbreiding als de transformatie maken deel uit van een gecompliceerd proces en de commissieleden hadden tijdens de opiniërende bespreking dan ook nogal wat vragen aan wethouder Dirk-Jan Knol. Op niet alles kon hij direct een antwoord geven. Dat bracht de wethouder ertoe om het memo ‘Strategische uitgangspunten en keuzes’ voor nader beraad nog even terug te nemen.

Geen gemeentegrond
Een van de complicerende factoren in het geheel is dat de gemeente nauwelijks grond bezit in het gebied waar de uitbreiding en transitie moet plaats vinden. Binnen het uitbreidingsplan is alleen het perceel waarop nu de volkstuinen zijn gevestigd eigendom van de gemeente. De overige gronden (kwekerijgrond en weiland) zijn in handen van particulieren, die hebben aangegeven dat zij zelf het bedrijventerrein zouden willen ontwikkelen. Binnen de commissie riep dat nogal wat vragen op. Een aantal fracties vroeg de wethouder om, wellicht in een besloten vergadering, eerst nog eens nader te beraadslagen over de te volgen strategie.

Als eerste spreker vond Jan van Rooijen (CDA) dat er een mooi voorstel lag dat paste in het raadsprogramma. Hij had echter nog wel wat vragen over de inrichting van het gebied, omdat naar zijn mening de benodigde watercompensatie en de inpassing van de hoofdgasleiding wel wat slimmer zou kunnen. Henk van der Smit (SGP) was het daar volmondig mee eens. Hij zag het stuk meer als een eerste praatplan. Hij was van mening dat de gemeente door het ontbreken van gemeentelijke gronden wel goede kaders moet stellen om grip te houden op de ontwikkelingen.

VVD-woordvoerder Robin Kersbergen wilde het het aspect ‘woningbouw in combinatie met bedrijfspanden’ nog wat meer geconcretiseerd zien, zowel voor het transitiegebied als voor de uitbreiding. Volgens hem was het namelijk mogelijk op die manier een stukje van de woningnood op te heffen maar hij vroeg zich wel af welk perspectief het de bewoners zal bieden om naast bedrijven te wonen. Zowel de fractie van BBR als GroenLinks gingen mee met de suggestie van Robin omdat het past in de nieuwe filosofie om functies als wonen en werken te vermengen.

Strategie
Uit zijn reactie op de gestelde vragen bleek dat wethouder Dirk-Jan Knol wel tegemoet wilde komen aan het verzoek om eerst nog eens een overleg te voeren over de te kiezen strategie. Hij was het eens met de opmerkingen dat een woonfunctie op het bedrijventerrein een stukje van de woningnood kan opheffen. Hij wees er wel op dat de gasleiding in het uitbreidingsgebied een belemmering is voor een mogelijke mix van bedrijven en wonen.

Uit een latere toelichting van projectleider Herman Petter bleek dat het op termijn gaat over 100 tot 150 nieuwe woningen in het transitiegebied. Petter wees er daarbij op dat de transitiebereidheid in het gebied vrij hoog is. De drijfveren bij de ondernemers zijn echter nogal verschillend. Sommigen willen met hun bedrijf stoppen en ruimte maken voor woningbouw of zien dat hun verouderde panden niet meer gewild zijn in de markt. Anderen zijn echter afhankelijk van nieuwe mogelijkheden in Zoutman-West, omdat zij behoefte hebben aan uitbreiding. De wethouder legde de commissieleden uit dat transitie wel een kostenpost oplevert, omdat veel tijd en geld moet worden gestoken in de begeleiding van de plannen en in de herinrichting van de openbare ruimte. Die kosten worden volgens de gebruikelijke normen aan ontwikkelaars doorberekend.

Aan het slot van het debat trok de wethouder de conclusie dat het stuk nog niet rijp was voor definitieve besluitvorming. Hij nam het daarom nog even terug om zich te beraden over de te kiezen strategie, de gestelde vragen en gedane suggesties.

Tekst en beeld: Bert Verver

Hoop gloort voor hobbytuinvereniging
In de voorkeurvariant voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Zoutman is het voorstel opgenomen om de hobbytuinvereniging Bouwlust, die haar complex huurt van de gemeente, te verplaatsen naar een strook grond achter de woningen aan de Nieuwdorperweg. Tijdens verschillende inspraakronden heeft het bestuur van de vereniging aangegeven onvoldoende betrokken te zijn in het proces en bepaald niet blij te worden van een vierde verplaatsing in haar bestaan. Dat vindt de vereniging niet alleen vanwege het vele werk dat eraan vastzit, maar vooral omdat veel oudere leden het niet meer kunnen opbrengen om mee te verhuizen. Daarmee verliezen zij hun hobby en sociale contacten.

Tijdens de behandeling bleek dat vrijwel alle fracties gevoelig waren voor de aangedragen argumenten. Daarbij werden ook twijfels uitgesproken over de vraag of de volkstuinen wel een voldoende buffer zouden vormen tussen het bedrijventerrein en de huizen aan de Nieuwdorperweg. Enkele fracties wilden de verdere planvorming nog wel afwachten, mede omdat de vereniging nog een kleine vijf jaar te gaan heeft binnen het huidige huurcontract. Andere fracties stelden onomwonden dat de vereniging moest blijven op de huidige locatie als groene long in het bedrijventerrein en ter besparing van de verplaatsingskosten.

Advertentie

Categorieën