Toekomst milieustation komt in beslissende fase.

  Politiek

Toekomst milieustation in beslissende fase

BODEGRAVEN-REEUWIJK - In de presentatieraad werd een onderzoek gepresenteerd naar het opknappen van de milieustraat in Bodegraven. Er is voorkeur om de eigen milieustraat te behouden, al levert dat een aardige stijging in de gemeentebelasting op. Daarnaast praatte Stichting Veen de raad bij over haar gebiedsvisie en spraken inwoners in over het beloofd wegblijven van windmolens en de blijvende WKO-problemen in Weideveld.

Al sinds 2017 is bekend dat de huidige milieu-straat (afvalbrengstation, milieustation) in Bodegraven niet meer voldoet aan de eisen die eraan gesteld moeten worden. In oktober 2020 vroeg de commissie Ruimte om een onderzoek naar de toekomst van het station. Tijdens de informatieve raadsvergadering van vorige week kregen de raadsleden een ambtelijke presentatie van de heer Martijn Heesbeek.

Er is gekeken naar het opknappen van de huidige milieustraat. In de vorig jaar via Bodegraven-Reeuwijk Spreekt gehouden enquête was ook 55 procent van de 1048 inzenders van mening dat het behoud van een eigen station voorkeur verdiende. 35 procent zou tegen zo laag mogelijke kosten wel naar elders willen gaan.

Voor het opknappen zijn drie scenario’s uitgewerkt. Het scenario ‘optimaal’ heeft de voorkeur van het college, maar dat betekent wel een totale verbouwing van de huidige milieustraat, waarbij de kosten circa 2 miljoen euro bedragen. De lasten voor de inwoners stijgen bij deze oplossing naar verwachting met 10 euro per jaar per aansluiting. De milieustraat is dan wel voor 15 à 20 jaar op orde.

Een andere optie is om de milieustraat uit te besteden aan een buurgemeente. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft aangegeven daaraan mee te willen werken. Overigens valt te verwachten dat ook in dat geval het vastrecht met 10 tot 15 euro stijgt. Het precieze bedrag is op dit moment nog niet bekend, omdat Alphen wacht op het definitieve besluit van Bodegraven-Reeuwijk over de koers voordat zij de voorwaarden exact uitzoeken.

Voorkeur

In de presentatie werden een aantal voor- en nadelen van uitbesteden en behouden van de milieustraat naar voren gebracht. Het feit dat je altijd over een auto moet beschikken om naar Alphen te gaan, is zeker een van de aspecten waarmee rekening moet worden gehouden. Een andere toch wel opmerkelijke conclusie is de verwachting dat de netto lasten voor de burger bij uitbesteding harder stijgen dan bij investering in de eigen milieustraat, omdat de kosten die met die laatste oplossing zijn gemoeid kostendekkend worden doorberekend via de eigen afvalstoffenheffing.

De aanwezige raadsleden worstelden met een aantal, voornamelijk financiële, vragen, die grotendeels door de inleider konden worden beantwoord. De meer politiek-inhoudelijke discussie komt vanavond in de commissie Bestuur & Financiën aan de orde.

Gebiedsvisie Stichting Veen

Voorzitter van Stichting Veen Peter Blanken praatte de raadsleden bij over de gebiedsvisie die door de stichting is opgesteld voor het plassengebied en die momenteel verder wordt uitgewerkt. Meer over de inhoud van deze visie kunt u lezen in onze krant van 21 april jongstleden. Daaraan kan worden toegevoegd dat de voorzitter een beroep deed op de raad om met de gebiedsvisie in te stemmen en de visie te verweven in de toekomstvisie van de gemeente, waar op dit moment aan wordt gewerkt. Ook vroeg hij medewerking op het gebied van wet- en regelgeving, afstemming van het beleid en handhaving en bij cofinanciering en ondersteuning van subsidieaanvragen buiten de gemeente.

Geen grotere windmolens

Tijdens het inspraakuurtje voorafgaande aan de raad sprak de heer Theodoor Ludwig in over de strook die in Oud-Bodegraven in de RES 1.0 is aangewezen als reservelocatie voor windmolens. Hij wees erop dat in 2008 de vervanging van de lage windmolen van De Windvogel door een groot exemplaar is weggestemd en dat tijdens de bewonersavonden in 2018 door de toenmalige wethouder Robèrt Smits is toegezegd dat er geen grote windmolen zou komen op die locatie. Hij beklaagde zich in zijn betoog dat ondanks toezeggingen er later geen overleg meer had plaatsgevonden. Hij riep de raad op niet in te stemmen met deze reservelocatie bij de vaststelling van de RES.

Ludwigs inbreng werd ondersteund door Jeroen Heijmans, die recent een agrarisch bedrijf met manege overnam aan de Oud-Bodegraafseweg. Heijmans vreesde niet alleen voor een ernstige aantasting van zijn woongenot en de teloorgang van natuurwaarden, maar sprak ook de vrees uit dat zijn bedrijfsvoering, zoals het trainen van paarden, er ernstig onder te lijden zal hebben.

WKO

De al jaren voortslepende problemen met de WarmteKoudeOpslag (WKO) in een deel van de wijk Weideveld zijn nog steeds niet opgelost. Ervaringsdeskundige tegen wil en dank Levi Hogendoorn zat opnieuw aan de inspraaktafel om te vertellen dat de klachten die de laatste jaren al in de commissie en raad zijn behandeld, nog steeds niet zijn opgelost. De exploitant Eteck slaagt er volgens Hogendoorn niet in de klachten te verhelpen en gaat gesprekken daarover uit de weg. Inspreker heeft op eigen kosten specialistisch onderzoek laten uitvoeren. Daarbij is vastgesteld dat geen enkele waarde voldoet aan de KEMA-keur. Zo zouden er verkeerde filters zijn geplaatst en zijn er verschillende kleppen kapot gegaan door vervuiling.

Hoogendoorn verwijt Eteck gesprekken over die bevindingen uit de weg te gaan en ook nog steeds niet met het beloofde plan van aanpak voor verbeteringen te zijn gekomen. Hij riep de commissie en raadsleden op akkoord te gaan met het budget van 30.000 euro dat het college vraagt voor het doorlopen van een juridische procedure over deze problematiek en de onderzoeken die moeten worden uitgevoerd ten behoeve van een verbeterde werking van het WKO-systeem.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten