De minister in gesprek met Dieter Möckelmann over de betrokkenheid van de inwoners bij De Fuut. Beeld: Bert Verver
De minister in gesprek met Dieter Möckelmann over de betrokkenheid van de inwoners bij De Fuut. Beeld: Bert Verver

Minister BZK lokale participatie

Politiek Politiek

REEUWIJK - Vorige week woensdag bracht de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) Hanke Bruins Slot een bezoek aan onze gemeente. De directe aanleiding was dat Bodegraven-Reeuwijk de eerste gemeente in Nederland is die een participatie-verordening heeft vastgesteld. Deze verordening geeft belanghebbenden een ankerpunt voor wat zij kunnen verwachten van de overheid op het punt van participatie.

door Bert Verver

Nadat de minister in het Streekmuseum ontvangen was door waarnemend burgemeester Erik van Heijningen, bezocht zij met haar gezelschap drie projecten in Reeuwijk waarbij belanghebbenden waren betrokken bij de ontwikkeling, namelijk Treebord, De Fuut en natuurontwikkelingsproject Oostsloot.

Voorafgaand daaraan kreeg de minister in de filmzaal van het museum uitleg van raadsgriffier Hans Rijs en wethouder Elly de Vries over het traject dat doorlopen was om tot de verordening te komen. De Vries benadrukte het belang om inwoners in een vroegtijdig stadium bij planvorming te betrekken, maar stelde ook dat ‘inspraak’ niet in alle gevallen betekent dat de inspreker zijn of haar zin krijgt. Ook gaf de wethouder aan dat het dorps- en wijkgericht werken in de komende tijd nog verder ontwikkeld moet worden.

Vervolgens gaven Elmar van Bijsterveld, Dieter Möckelmann en Bert Adema een toelichting over de invloed van burgerparticipatie op de drie projecten. Ko van Dalen deed datzelfde namens het OPBR over de totstandkoming van ‘Ons Fonds’ en de betekenis daarvan voor de ondernemers.

Uitdaagrecht

Na afloop van de ‘veldbezoeken’ concludeerde de minister dat de gemeente echt werk had gemaakt van burgerparticipatie. Vooral de organisatie van De Fuut had indruk gemaakt. “Vanmiddag hebben inwoners laten zien hoe zij de gemeente hebben uitgedaagd om het beheer van zwembad De Fuut over te nemen. Door de inzet van vele vrijwilligers is het gelukt het zwembad open te houden.”

Dit is een typisch voorbeeld van het ‘uitdaagrecht’, waarbij inwoners de gemeente ‘uitdagen’ om een publieke taak over te nemen met eventueel een klein budget. De minister stuurt op korte termijn het wetsvoorstel ‘Versterking participatie op decentraal niveau’ naar de Tweede Kamer, waarin onder andere het uitdaagrecht wettelijk wordt vastgelegd “om de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid in heel Nederland te versterken”.

Het uitdaagrecht en de participatieverordening werden ook door waarnemend burgemeester Van Heijningen van harte onderschreven: “De gemeente loopt bewust voorop met het vaststellen van de participatieverordening. We hechten aan de betrokkenheid van burgers, bedrijven en instellingen in een vroeg stadium. Alleen zo ontstaat er een stevig draagvlak voor besluiten. En we staan open voor initiatieven vanuit de gemeenschap, vandaar het uitdaagrecht.”

Meer weten

Wil je meer lezen over hoe de gemeente Bodegraven-Reeuwijk omgaat met participatie. Scan de QR-code en lees onze special ‘Het gaat ook nóóit goed!’.

Afbeelding
Lees de special 'Het gaat ook nóóit goed!' over de successen en problemen met participatieprojecten in Bodegraven-Reeuwijk.
!