Redactieformule

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk (KijkopBR) is een gratis weekblad dat elke woensdag huis-aan-huis wordt bezorgd in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de aanpalende dorpen Zwammerdam en Hekendorp. De oplage op het moment van schrijven is 17.250 exemplaren en de gemiddelde omvang is 28 pagina’s wekelijks. 

Bij het weekblad hoort de website ww.kijkopbr.nl en de socialmediakanalen ‘KijkopBR’ op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.


Uitgever

De exploitatie van KijkopBR is in handen van Graficelly B.V.. Dit houdt in dat Graficelly B.V. verantwoordelijk is voor zowel inkomsten als uitgaven. De primaire focus ligt op de continuïteit van de uitgave. Uitgaven en inkomsten moeten in balans blijven.

Uitgever is Elly de Knikker-Vergunst, directeur van Graficelly B.V., elly@graficelly.nl, 0182-399264. Zij is aansprakelijk en verantwoordelijk voor en heeft beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de gang van zaken in de onderneming en de exploitatie van KijkopBR. 


Missie en visie

Missie

De missie van KijkopBR is het leveren van een positieve bijdrage aan de lokale samenleving van Bodegraven-Reeuwijk.


Visie

Een prettige samenleving is gebaat bij begrip. Daarom informeert KijkopBR inwoners uit Bodegraven-Reeuwijk goed over wat er in hun woonomgeving plaatsvindt. Wie goed is geïnformeerd, bezit de bouwstenen om te begrijpen wat er om hem of haar heen gebeurt. Het belangrijkste medium waarop die informatieverstrekking (nu) plaatsvindt is de wekelijkse uitgave op papier. In de toekomst verschuift dat naar meerdere media, al blijft vooralsnog de focus liggen op de wekelijkse uitgave (zowel op papier als online).

Daarnaast biedt KijkopBR een podium aan het lokale bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Zij hebben in de uitgave de mogelijkheid om de inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk te bereiken met hun (commerciële) informatie.


Redactie

De redactiecoördinator bepaalt welke teksten wel of niet in de krant gepubliceerd worden. Bij twijfel vindt overleg plaats tussen uitgever en redactiecoördinator.


Correspondenten

KijkopBR kent een wisselend aantal correspondenten. Zij ontvangen een vergoeding per uur en per geplaatste foto. Correspondenten komen in actie op het verzoek van of na overleg met de redactie, die hen kan vragen om over een bepaald onderwerp te schrijven, te interviewen of verslag te doen van een evenement.


Persberichten en suggesties voor onderwerpen

Alle inwoners, bedrijven en organisaties zijn van harte uitgenodigd om foto’s en persberichten toe te sturen waarvan zij denken dat het interessant is voor de lezers van KijkopBR. Voor ingestuurde berichten wordt geen vergoeding beschikbaar gesteld. 


Contact met de redactie

Redactiecoördinator is Stefanie Peters. Zij is tijdens kantoortijden bereikbaar via redactie@kijkopbr.nl, 0182-399266 of per WhatsApp 06-38277850.Redactiebeleid 

Feitencheckbeleid

De redactie streeft in de berichtgeving de grootst mogelijk zorgvuldigheid na. Zij proberen waar mogelijk hoor- en wederhoor te gebruiken, checken feiten bij de bron en citeren mensen die in de berichtgeving worden opgevoerd op een correcte manier. De manier van werken van de redactie is hiermee zoveel mogelijk in lijn met de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek


Ethisch beleid

De redactie streeft bij de uitvoering van haar werk steeds objectiviteit en onpartijdigheid na, zowel in berichtgeving als analyse. Ze laat zich leiden door de uitgangspunten van journalistieke zorgvuldigheid en evenwichtigheid. De redactie heeft geen binding met enige politieke of levensbeschouwelijke groepering of met belangengroepen.
De redactie hecht aan fundamentele waarden en grondrechten als de vrijheid van meningsuiting, het handhaven van de rechtsstaat en eerbiediging van de menselijke persoonlijkheid, ongeacht afkomst, ras, geslacht of seksuele geaardheid.


Rectificatiebeleid

Een rectificatie kan geplaatst worden naar aanleiding van berichtgevingsfouten in een tekst. Een rectificatie is een kort artikel waarin een redactie of auteur openlijk terugkomt op berichtgevingsfouten en deze verbetert. Onder rectificaties valt enkel de correctie van feiten. Een correctie van een mening wordt niet geplaatst. 

Let op: door een rectificatie worden lezers opnieuw herinnerd aan een twistpunt, dit kan ook negatieve schade tot gevolg hebben. Denk daarom eerst goed na voordat u een rectificatie instuurt.


Werking redactie

De redactie oefent de haar opgedragen programmatische journalistieke taken uit zonder rechtstreekse beïnvloeding door wie dan ook, noch van buitenaf, noch van binnenuit. Het professionele redactieteam heeft besprekingen over de te behandelen onderwerpen en de aanpak daarvan.


Onderwerpkeuze

De redactie is volledig onafhankelijk en streeft ernaar ook de berichtgeving zo objectief mogelijk te houden. Onderstaande informatie is een richtlijn, maar hieraan vallen geen rechten te ontlenen.


Persberichten

Persberichten van maatschappelijke organisaties worden normaliter opgenomen. Wel geldt dat over een onderwerp maar één keer wordt bericht, tenzij er extra nieuws beschikbaar is. 

Dit vergt van de inzenders van een bericht een goede selectie en coördinatie van de in te sturen berichten. Commerciële berichten worden niet opgenomen, al kunnen culturele organisaties of organisatoren van unieke activiteiten rekenen op onze medewerking om te zoeken naar een manier waarop de inwoners (met een klein budget) wel kunnen worden bereikt. Neem in dat geval vooraf contact op met redactie of uitgever.


Evenementen (ook sportevenementen)

KijkopBR geeft één keer betaalde aandacht aan een (groot) evenement of grote verenigingsactiviteit in de gemeente. Vaak is dat vooraf, omdat dit ervoor zorgt dat er meer publiek op afkomt. We vragen de organisaties dan om zelf verslag te doen en ons foto’s toe te sturen voor een bericht achteraf.


Scholen

In KijkopBR is regelmatig plaats voor foto en bijschrift van bijzondere activiteiten die op scholen plaatsvinden. De scholen kunnen hiervoor zelf een foto en tekst toesturen. Slechts bij uitzondering wordt een artikel gemaakt met inzet van een correspondent.

De scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de toestemming van de ouders van de kinderen die op de foto staan. Foto’s met ‘geblurde’ gezichten worden niet in de krant opgenomen.


Human interest

Humaninterestartikelen vormen een belangrijke pijler van de KijkopBR. We vertellen graag mooie verhalen van inwoners van Bodegraven-Reeuwijk en geven bestuurlijke of maatschappelijke instanties een gezicht. We zoeken naar inspirerende verhalen van mensen met een bijzondere geschiedenis of een sterke toekomstvisie.


Bedrijfsberichten

Elk bedrijf of organisatie uit het verspreidingsgebied mag een nieuwsbericht insturen van circa 100-150 woorden, met foto. Dit wordt kosteloos geplaatst. Er geldt wel een maximum aan het aantal plaatsingen en het moet wel nieuws betreffen. Voor acties of commerciële berichten is geen redactionele ruimte.


Politiek

De redactie volgt vrijwel alle commissie- en raadsvergaderingen. Als we niet in de raadzaal zelf aanwezig zijn, dan kijken we online. Van de vergaderingen wordt zo objectief mogelijk verslag gedaan, waarbij we proberen zoveel mogelijk de impact van besluiten voor de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk te benoemen. Vergen onderwerpen meer aandacht, dan spreken we zoveel mogelijk partijen om een genuanceerd beeld te schetsen. 

De correspondenten van KijkopBR zijn geen professionele journalisten, maar proberen wel de journalistieke regels zo goed mogelijk te volgen. 


Ingezonden brieven

Wij plaatsen ingezonden brieven. Ingezonden brieven bevatten een mening over het nieuws en passen hier niet in. In een ingezonden brief kunt u bijvoorbeeld reageren op een eerder verschenen brief of artikel. Kijk voor de voorwaarden op www.kobr.nl/ingezonden


Sportverslagen

De redactie ontvangt graag korte verslagen en foto’s van uitzonderlijke sportprestaties van inwoners van Bodegraven-Reeuwijk en verslagen van wedstrijden en activiteiten door verenigingen die gevestigd zijn binnen het verspreidingsgebied. In elke krant worden korte sporthoogtepunten gepubliceerd, bij voorkeur met een actiefoto. Sporters die een bijzondere prestatie leveren, worden in het zonnetje gezet door middel van een interview. 


Columns

De columns reflecteren de mening van de columnist. Deze mag scherp en opiniërend zijn en hoeft niet overeen te komen met de mening van de uitgever of redactie. 


Dorpsgedicht

Evertshuis, de Bibliotheek de Groene Venen en de Culturele Commissie stellen jaarlijks een dorpsdichter aan. KijkopBR ondersteunt het initiatief door de tweewekelijkse publicatie van een gedicht. De dorpsdichter is verantwoordelijk voor de inhoud van het gedicht.


Uw eigen kijk

Er wordt geen vergoeding gegeven aan foto’s die worden gepubliceerd in de de rubriek ‘Uw eigen kijk’. De inzenders zijn zelf verantwoordelijk voor de toestemming van gefotografeerde personen.


Vragen en opmerkingen

Wie van mening is dat de redactie een bepaald onderwerp over het hoofd ziet, of te eenzijdig belicht, kan hierover contact opnemen met de redactie en zijn of haar visie delen.Advertenties

Voor inkomsten is KijkopBR volledig afhankelijk van adverteerders.


Betaalde redactie

Redactioneel uitziende uitingen met commerciële inhoud of (politieke) propaganda worden voorzien van de tekst “gesponsorde tekst” of “advertorial”.  


Inhoud advertenties en betaalde redactie

KijkopBR is niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties en betaalde redactie. Waar fatsoensnormen in een advertentie worden overtreden, gaan we mogelijk wel in gesprek met de adverteerder. Advertenties die de wet overtreden worden geweigerd (laster, oproep tot geweld of schending van privacy).   


Non-profit

Lokale non-profit organisaties kunnen tegen een sterk gereduceerd tarief advertenties afnemen.


Samenwerking

Graficelly heeft met DPG Media een samenwerking op het gebied van advertentieverkoop. Deze samenwerking houdt in dat beide partijen in elkaars uitgaven kunnen adverteren. Adverteerders die gevestigd zijn in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk kunnen voor alle gezamenlijke uitgaven terecht bij Graficelly B.V. voor advies en inkoop van hun advertenties. Buiten Bodegraven-Reeuwijk kunnen adverteerders contact opnemen met hun contactpersoon bij DPG Media. 


Contact met de advertentiecoördinatie

De advertentie-afdeling is tijdens kantoortijden bereikbaar via advertentie@kijkopbr.nl of 0182-399266. Advertentiecoördinator is Gisela Middelkoop.


Drukwerk

KijkopBR wordt gedrukt bij Rodi Rotatiedruk, een ISO-gecertificeerde rotatiedrukkerij te Diemen. Dit is de enige drukkerij in Nederland waar wordt gewerkt met een waterloze drukpers. Een milieuvriendelijker procédé voor drukwerk is er niet. Het papier komt uit verantwoord beheerde bossen.Bezorging

KijkopBR wordt bezorgd in alle brievenbussen van Bodegraven-Reeuwijk, tenzij met een nee-neesticker is aangegeven dat de krant niet gewenst is.


Reclamefolders

Het verspreiden van folders samen met KijkopBR valt buiten de verantwoordelijkheid van KijkopBR. De bezorgorganisatie probeert te vermijden dat folders worden bezorgd bij adressen met een nee-neesticker. 


Contact

De bezorging van KijkopBR is uitbesteed aan Reclameverspreiding Bodegraven. Zij zijn te bereiken via 0172-615588, bezorging@kijkopbr.nl of reclamevb.nl.