Komst restaurant zorgt voor buikpijn

Reeuwijk - Op het sinds jaren braakliggende terrein aan de Notaris d'Aumerielaan wordt, naar het zich laat aanzien, binnenkort een nieuw horecabedrijf gevestigd: Loetje. De komst van dit restaurant
zorgt voor onrust in de directe omgeving.

Restaurant Elfhoeven was lange tijd een begrip in Reeuwijk en daarbuiten. Het mocht zich, bijna vijftig jaar geleden, zelfs verheugen op een bezoek van koningin Juliana. De laatste 25 jaar ligt het terrein braak, wachtend op het juiste plan en de bijbehorende vergunningen. Het lijkt er nu toch weer van te komen: een horeca­gelegenheid aan de Notaris d'Aumerielaan. Maar wel een die al voor dat er een paal de grond in geslagen is, voor buikpijn zorgt bij de omwonenden.

Horecabestemming

Het terrein aan de Notarisd'Aumerielaan kent een recreatiebestemming waarop horeca is toegestaan. "Wij zijn er voorstander van dat er wat gebeurt op het terrein," zegt Hans de Leeuw namens RZVG (Roei- en Zeilvereniging Gouda), de vereniging die al sinds 1911 aan de laan gevestigd is. Hans Groeneveld, die namens de omwonenden spreekt, geeft aan geen enkel bezwaar te
hebben tegen een horecabedrijf op die plek. Het zijn de verwachte schaalgrootte en het verkeersaantrekkende karakter van het plan dat nu voorligt, die grote bezorgdheid oproepen.

Meedenken

Diverse partijen hebben contact gezocht met college van b en w, gemeente­raad, ODMH en ontwikkelaar. Vanuit 'Bodegraven', De Leeuw duidt hiermee op de gemeente, is tot nu toe nog geen enkele reactie vernomen. "Ik vind dat heel vreemd. Wij hebben nadrukkelijk gevraagd om overleg. We willen meedenken over de situatie die gaat ontstaan, om ervoor te zorgen dat problemen kunnen worden voorkomenen niet achteraf hoeven
worden opgelost." Met ODMH heeft inmiddels wel een gesprek plaatsgevonden. "Een verhelderend gesprek," zegt Groeneveld. "Het werd duidelijk dat we aan het verkeerde loket waren. ODMH toetst of een ingediend plan voldoet aan het bestemmingsplan. Zij kijken niet naar de verkeerssituatie en de verwachte parkeerproblemen. En juist daar ligt onze zorg."

Eisen

In het gesprek met ODMH werd duidelijk dat de bestemming op het terrein horeca uit de categorie 1B toestaat, horeca met een maximale oppervlakte van 400 m2. De Leeuw: "Aangevraagd is 399 m2, nét eronder dus. Bij de uitleg van de horecabepaling wordt echter aangegeven dat bij die vierkante meters ook terras en opslag moet worden meegerekend. Dat is in het voorliggende plan, mijns inziens, niet het geval. Zoals ik het zie, moet ODMH het plan dus afwijzen." Bert Bras, eigenaar en ontwikkelaar van Villapark Elfhoeven, waar Loetje deel van gaat uitmaken, ziet dat compleet anders. "Wij voldoen volledig aan alle eisen die worden gesteld. Laat de klagers de stukken maar goed lezen. Ik heb er geen enkele twijfel over dat de vergunning gaat worden afgegeven. Als de vergunning binnen is, heien we mogelijk al binnen een maand."

Heien

De Leeuw geeft aan te gaan handelen als het heien ervan komt. "Zodra er geheid wordt, zullen we als RZVG bij de rechter een voorziening indienen om het heien te stoppen." "Prima," is de reactie van Bras op deze uitspraak, "De rechter zal ons in het gelijk stellen. Alles klopt gewoon. Wordt de partij die de voorziening heeft aangevraagd bij de rechter in het ongelijk gesteld, dan is de mogelijkheid aanwezig een schadeclaim in te dienen. Het bedrag daarvan wordt door de rechter bepaald, maar kan best aardigoplopen."

Brandweer

ODMH gaf aan nog te wachten op enkele technische gegevens alvorens de vergunning te kunnen afgeven. Ook moet de goedkeuring van de brandweer nog bij ODMH binnenkomen. Groeneveld: "De brandweer heeft al aangegeven niet de vereiste acht minuten aanrijtijd te kunnen halen. Dit hoeft toestemming van ODMH overigens niet in de weg te staan, het is dan aan het college van b en w om te beslissen wat ze daarmee doet."

Verkeersmaatregelen

De reden dat zo gekeken wordt naar de omvang van het horecabedrijf is de verwachte verkeersaantrekkende werking van Loetje. Bij andere vestigingen van deze succesformule is de ervaring dat alle stoelendrie keer per avond bezet zijn. Dat brengt het aantal personen dat het restaurant bezoekt op zo'n 450 per avond. Dat is veel
voor de smalle Reeuwijkse
brug en de Notaris d'Aumerielaan. Volgens Bras valt het reuze mee. "Ik kom vaak bij Loetje. Daar komen jongeren, vertegenwoordigers, mensen die snel wat willen eten. Met driekwartier sta je weer buiten, de doorloop is heel groot. Ik maak me geen zorgen om de veiligheid op de weg en zeker niet over het parkeren bij Loetje. Met een totaal van 124 parkeerplaatsen op eigen terrein, bieden we ruim meer parkeergelegenheid dan volgens de berekening nodig is." Groeneveld is het niet met hem eens: "Zonder rigoureuze aanpassingen wordt de weg overbelast en kunnen bewoners van de laan en de daaraan gelegen Ree hun huizen niet meer bereiken. Ook kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als hulpdiensten vast komen te staan. Een verkeerskundig kantoor zou onderzoek gaan verrichten. Dat gaat echter niet gebeuren. Dat is in strijd met
hetgeen vorig jaar door
de ontwikkelaar aan ons toegezegd is."

Problemen

Bras ziet wel problemen op de Notaris d'Aumerielaan ontstaan, maar die zijn niet het gevolg van de komst van Loetje, of de acht woningen die op het villa­park worden gebouwd. "Er zijn twee zaken waar ik mij zorgen om maak. Een ervan betreft het ledenaantal van de Roei- en Zeil. Zij hebben nu meer dan 1000 leden en geen enkele eigen parkeerplaats. De vereniging wil zelfs nog verder groeien en dat is vragen om moeilijkheden. Zeker als je bedenkt dat de leden met alle soorten van roeiboten de weg oversteken. Een tweede probleem zie ik in de losplaats die gebouwd gaat worden aan deze laan. Omdat het plassengebied niet meer voor vrachtverkeer toegankelijk wordt, wordt er naast Loetje een plaats gecreëerd waar vrachtauto's hun lading op boten kunnen overslaan. Die vrachtwagens moeten bij ons voor keren en dan achteruit een stuk over de laan naar de losplaats rijden. Waarom maken ze de losplaats niet gewoon recht voor het Lucassenpleintje en dan een losplaats in de Breevaart? Achteruit rijden met al die fietsende kinderen op hetzelfde stuk, dat is gekkenwerk. Ik hoop dat ze zich bij de gemeente nog een keer bedenken."

Onveilig

AnneMarie Visser volgt de besluitvorming vanuit het BIR (Burgerinitiatief Reeuwijk) met argusogen. "Het gaat het BIR er met name om te kijken of alle belangen zorgvuldig worden afgewogen, ook de belangen van de vele jonge fietsers die op de laan fietsen. De gemeente heeft de wettelijke plicht om de weg veilig te houden. Wij zien erop toe dat de gemeente zich daarvoor inzet en roepen wethouder Inge Nieuwenhuizen op om vooral in overleg te gaan met de betrokkenen. Laten we voorkomen dat er een situatie komt zoals nu bij de Raadhuisweg waar verschillende partijen boos zijn en we met een onveilige weg opgezadeld zitten. De komst van grootschalige horeca zorgt voor veel verkeer over de laan. Los van de voorgenomen losplaats moeten vrachtwagens nu al achteruit de laan inrijden. De mogelijkheid om te keren op de laan is namelijk verdwenen en er komen parkeerplaatsen voor in de plaats. Het is wachten tot het fout gaat. Iedereen, wij ook, vindt het leuk dat Loetje komt, maar voor ons gaat veiligheid boven alles."

Alles op zín tijd

Wethouder Jan Leendert van den Heuvel geeft aan te snappen dat er zorgen zijn rondom het parkeren en de verkeerssituatie. Hij wil "uiteraard" met alle partijen overleggen. "Maar wel alles op z'n tijd en in de juiste volgorde. Ik heb nog niet eens met de aanvrager gesproken, laat ik daarmeebeginnen." De termijn waarin over de omgevingsvergunning moet worden beslist, ligt op 19 juni van dit jaar. Van den Heuvel: "We zijn nu zaken aan het onderzoeken en bekijken het dossier zeer zorgvuldig. Als er redenen zijn om de beslistermijn met zes weken te verlengen, bijvoorbeeld omdat nader onderzoek gewenst is, zullen we dat doen. Deze aanvraag ligt pas kort bij ons. Eerst wilde de aanvrager een andere procedure volgen, namelijk die van 'verklaring van geen bedenkingen'. Dat is een langduriger traject waarbij de gemeenteraad de mogelijkheid heeft mee te kijken naar het dossier. De raad heeft aangegeven zich, gezien de unieke locatie, van die mogelijkheid gebruik te willen maken. Daarop is die aanvraag ingetrokken en is met een gewijzigd plan de gebruikelijke, simpeler, procedure ingegaan. Er hoeft nu alleen nog te worden getoetst of het plan binnen de kaders van het bestemmingsplan past. Voordat ik met andere partijen in overleg ga, wil ik eerst een goed beeld hebben van de aanvraag zelf, de gevolgen en de speelruimte die de gemeente heeft. Daar kan ik nu niet op vooruit lopen."

Recreatie

De klagers zijn op twee handen te tellen, volgens
Bras. "Iedereen vindt het leuk dat er eindelijk wat gebeurt hier! Als de gemeente de plassen de bestemming recreatie meegeeft, dan moet er toch ook gelegenheid zijn om te recreëren? Anders moet ze de bestemming aanpassen in natuurgebied." Bras: "Het vroegere Elfhoeven was trouwens veel groter dan Loetje nu gaat worden, dus waar hebben we het over? Wat mij betreft komen er nog twee restaurants bij in Reeuwijk. Het hoeft hier geen Loosdrecht te worden, maar een beetje meer horeca is wel gewenst."

Tekst: Elly de Knikker

Meer berichten