Logo kobr.nl

Reacties van raadsfracties op plannen huisvesting arbeidsmigranten

Bodegraven-Reeuwijk - In de gemeenteraad is nog geen inhoudelijke discussie gevoerd over de twee onderkomens voor arbeidsmigranten op de bedrijventerreinen Groote Wetering (voor 640 personen) en Broekvelden (voor 300 personen). Toch bleek vorige week al wel dat de acht raadsfracties bepaald niet gelukkig zijn met de gevolgde procedure. Zij voeden zich nogal overvallen door de perspublicaties over de bouw.

Op verzoek van deze krant gaven alle fracties afgelopen maandag hun mening over het voorstel. Met dien verstande dat het collegebesluit dinsdag tot nieuwe planvorming de reacties ietwat gedateerd maakt. Maar de hoofdlijnen van de fractiemeningen zijn naar onze mening toch interessant voor de inwoners en geven aan hoe de fracties erin staan.

CDA

Jan Vergeer gooide vorige week als eerste de knuppel in het hoenderhok. Zijn partij steunt op zichzelf het idee achter een betere huisvesting voor arbeidsmigranten, maar wil graag nog wat meer duiding over de haalbaarheid en de gemeentelijke mogelijkheden om de woningen/kamers in Bodegraven-centrum op een andere wijze in te zetten. Uit de vele gesprekken die gevoerd zijn met voor- en tegenstanders heeft de fractie volgens Jan Vergeer moeten concluderen dat de locatie in Groote Wetering niet geschikt lijkt. Positiever is deze coalitiepartij over de vestigingskansen aan de Duitslandweg.

SGP

"Voordat we over een exacte locatie praten, moeten er eerst nog andere vragen worden beantwoord," stelt Henk van der Smit. "Voor ons is de voorliggende vraag hoe om te gaan met de grote aantallen arbeidsmigranten. Dat is een sociaal en economisch vraagstuk, omdat je je kunt afvragen of onze economie op den duur wel gebaat is bij deze vorm van arbeid. Als je realistisch bent, kun je echter wel stellen dat je deze mensen niet kunt terugsturen en bedrijven ineen kunt laten storten. Een geleidelijke afbouw zou echter wel moeten worden bekeken. De gekozen omvang kan ook een aantrekkende werking hebben. Laten we daarom eerst de discussie met de inwoners aangaan en daarna in de volle breedte de gedachtewisseling in de raad voeren. Daarbij kan ook aan de orde komen of je over permanente of tijdelijke huisvesting moet praten."

ChristenUnie

Matthijs Kortleven verklaart verrast te zijn door de gang van zaken. "Het zou niet meer dan fatsoenlijk zijn geweest de plannen eerst met de inwoners en eigenaren van bedrijven op het bedrijventerrein Groote Wetering II te bespreken. Nu nog informatieavonden beleggen en klankbordgroepen instellen, is wat de ChristenUnie betreft het paard achter de wagen spannen. Gezien de maatschappelijke onrust kan het niet anders dan dat de nieuwbouw in Groote Wetering van tafel gaat. Het college heeft zichzelf op een enorme achterstand gezet op de manier waarop de plannen zijn gepresenteerd. Dat vertrouwen moet worden hersteld."

VVD

Dat laatste is zeker ook de mening van Willem Zuyderduyn, die aangeeft dat er nog eens kritisch naar de gevolgde procedure moet worden gekeken. "Wij hebben het college geadviseerd de locatie Groote Wetering te heroverwegen. Voor de betrokken inwoners en bedrijven moet er snel duidelijkheid komen via een openbaar debat en niet via de pers. Wij hebben ook vraagtekens of alle intenties wel ingevuld kunnen worden. Het valt en staat ook met handhaving."

GroenLinks

Reinoud Doeschot laat in zijn reactie weten verrast te zijn door de perspublicatie, maar onthoudt zich verder van een inhoudelijke reactie omdat zijn fractie ervoor kiest eerst het gesprek aan te gaan met de coalitiegenoten en de raad.

Burgerbelangen

Remco Tijssen zegt verrast te zijn door zoveel mensen op één locatie op Groote Wetering. "Over het resultaat van de huidige communicatieaanpak maken wij ons zorgen. Inwoners vragen terecht om betrokken en gehoord te worden! De onrust en boosheid van de toekomstige inwoners van Vrijeveld kunnen wij ons goed voorstellen. Tot september gingen wij uit van andere aantallen en meer spreiding. Deze locatie roept ook bij ons vraagtekens op. Net als het totaal van 940 mensen zo dicht bij elkaar op het bedrijventerrein. Wat ons betreft komt er een samenhangende aanpak die onrust wegneemt en vertrouwen terugwint. Een adequate oplossing die kan rekenen op steun en draagvlak in de samenleving. Daarbij gaat het niet om alleen om huisvesting voor arbeidsmigranten, maar ook om voldoende en betaalbare woonruimte voor jongeren, starters en spoedzoekers."

PvdA

Monique Jonker concludeert dat de communicatie met de inwoners moeizaam lijkt te gaan en op één richtingsverkeer lijkt. Ook het feit dat de communicatie is beïnvloed door 'geheimhouding' vindt zij geen goede zaak. "Feit is echter wel dat de arbeidsmigranten die hier nu in het centrum wonen vaak onder zeer erbarmelijke omstandigheden moeten (over)leven. Dit is zeker niet wat wij willen. Een goede huisvesting voor onze arbeidsmigranten is belangrijk. Het zijn uiteindelijk ook de mensen die bijdragen aan de economie van Bodegraven-Reeuwijk. Of dit in de genoemde groottes en buiten het dorp op bedrijventerreinen moet zijn, betwijfelen wij. De eerstvolgende commissie en raadsvergadering willen wij graag benutten om te bekijken hoe wij met alle betrokkenen in overleg kunnen gaan."

D66

Elly de Vries is niet verbaasd dat het plaatsen van een groep arbeidsmigranten in de directe nabijheid van een woonwijk tot onrust leidt, maar spreekt haar afschuw uit over vreemdelingenhaat. Ook heeft zij grote moeite met ongegronde uitspraken die onze lokale democratie beschuldigen van corruptie en machtsmisbruik. "Wij menen dat de arbeidsmigranten een belangrijke rol spelen in onze economie en dat zowel de gemeente als de gemeenschap de morele en juridische plicht hebben om voor een goede huisvesting te zorgen. Wél stemmen wij in met goed evalueren van hoe de besluitvorming tot dusverre tot stand is gekomen. En lessen hieruit trekken." D66 heeft vertrouwen in het democratisch proces. Daarbij hoort inspraak op het juiste moment, besluitvorming die zorgvuldig wordt afgewogen en goed luisteren naar onze inwoners. Voor dat meepraten moet, meer dan tot nu toe, ruimte komen waarbij de partij oproept met respect zijn of haar steentje in de discussie bij te dragen.

Meer berichten