Foto: Sander Hoogendoorn

Kansen voor Bodegravenboog wegennet en spitspendel spoor

Bodegraven-Reeuwijk - De aansluiting van de N11 op A12, de zogenoemde Bodegravenboog, en extra spitstreinen tussen Leiden en Utrecht zijn twee verbeteringen van de regionale infrastructuur die in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) zijn opgenomen. Ook de verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda en de verbetering van de A12 tussen Gouda en Utrecht krijgen de komende jaren veel aandacht.

Tijdens het halfjaarlijks Bestuurlijk Overleg over het meerjarenprogramma met minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven zijn de infrastructurele aandachtspunten op een rijtje gezet. Inge Nieuwenhuizen, regionaal voorzitter bestuurlijk overleg Verkeer en Vervoer in Midden-Holland en wethouder van Bodegraven-Reeuwijk: "Goede bereikbaarheid is een enorme uitdaging, ook in onze regio. De doorstroming van verkeer staat hoog op de agenda. Voor alle gemeenten zijn de toezeggingen goed nieuws. De grootste knelpunten in onze regio worden in deze afspraken specifiek genoemd. Provincie en regiogemeenten trekken samen op en zien nu dat er serieuze stappen worden gemaakt dankzij de goede samenwerking. Deze besluiten bieden kansen voor verbetering van de doorstroming op de A20 Nieuwerkerk-Gouda en de A12 Gouda-Utrecht, in samenhang met de aansluiting van N11 op A12 (Bodegravenboog)."

De besluiten zijn genomen in het bestuurlijk overleg MIRT waarin de financiële investeringen in ruimtelijke projecten en programma's worden besproken. De investeringen in Verkeer en Vervoer moeten de huidige knelpunten oplossen en moeten tegelijkertijd verdere ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maken. Het rijk trekt hierin samen op met de regio's.

Onderzoek knelpunten A12

In de eerste helft van 2019 start Rijkswaterstaat een verkennend onderzoek naar de knelpunten op de A12 tussen Gouda en Utrecht. De problematische aansluiting van de N11 op de A12 bij Bodegraven maakt hiervan onderdeel uit. In onze gemeente hopen velen dat een oplossing in de vorm van de Bodegravenboog nu snel in zicht komt. Als wethouder verkeer en vervoer is Inge Nieuwenhuizen in elk geval zeer content met deze ontwikkeling voor Bodegraven-Reeuwijk. "De verkeerssituatie op en rond de A12 vraagt echt om maatregelen. Dat geldt in het bijzonder voor het knooppunt N11/A12. Niet alleen veroorzaakt de N11 dagelijks oponthoud op de A12, er ontstaan ook steeds langere files op de N11 en op de lokale wegen. De bedrijventerreinen in Bodegraven staan daarbij dagelijks enige tijd op slot."

A20 versneld aanpakken

Voor de verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda is mede op aandringen van Regio Midden-Holland gekeken naar versnelling. Eerder stond de verbreding gepland voor 2023, maar nu heeft de minister aangegeven eerder te willen starten. Het door het rijk gereserveerde budget van 178 miljoen euro is naar voren gehaald, zodat de verbreding in 2021 kan starten.

Spoorcorridor Leiden-Utrecht

Rijk en regio constateren tevens dat de spoorlijn Leiden-Utrecht steeds drukker wordt en een knelpunt in de bereikbaarheid kan gaan vormen. Als eerste, kansrijke stap om die bereikbaarheid te verbeteren wordt gekeken naar het doortrekken van de spitspendel tussen Leiden en Alphen aan den Rijn naar Utrecht. Afgesproken is om het doortrekken van de spitspendel verder te onderzoeken, met de intentie om deze doortrekking zo snel mogelijk in te voeren. Hiertoe onderzoeken NS en ProRail hoe de spitspendel is in te passen in de dienstregeling en wat de eventueel benodigde kosten voor exploitatie en infrastructuur zijn. Partijen streven er naar dit onderzoek zo spoedig mogelijk uit te voeren met als doel voor het zomerreces van 2019 hierover een definitief besluit te nemen.

Los van dit onderzoek blijft de 'versnelde intercity-variant' nog steeds gewenste eindbeeld. Verkend wordt wat de vervolgstappen zijn voor het langetermijnperspectief van deze variant, waarbij zowel naar het belang van de bereikbaarheid van de regio als het landelijke netwerk wordt gekeken. Tevens is onderzoek nodig naar de baanstabiliteit, inclusief de mogelijkheid van innovatieve oplossingen voor het probleem van de slappe veenondergrond. Voor het zomerreces van 2019 wil de rijksoverheid definitieve afspraken kunnen maken over het langetermijnperspectief van de spoorlijn Leiden-Utrecht.

<kaderartikel>

Ook zelf onderzoek naar maatregelen

Met de provincie Zuid-Holland, de gemeente Alphen aan den Rijn en de Raad voor Handel Industrie en Dienstverlening Bodegraven-Reeuwijk bestudeert onze gemeente momenteel eigenhandig maatregelen die op korte termijn kunnen worden genomen voor de knelpunten van de aansluiting N11 op de A12. "De resultaten gaan we bespreken met Rijkswaterstaat en andere partners," aldus wethouder Inge Nieuwenhuizen. "Dat is geen eenvoudig verhaal. Uit de studie blijkt hoe complex het knooppunt eigenlijk is. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, die hangen dan weer samen met oplossingen van knelpunten elders langs de A12. Het wordt nog een hele puzzel om af te wegen wat de best mogelijke oplossingen zijn." De resultaten van de studie naar oplossingen voor knooppunt Bodegraven worden begin volgend jaar verwacht. Bijzondere aandacht daarin zal er zijn voor het fietsverkeer, dat nu het vaak overbelaste knooppunt vanuit en naar Bodegraven moet oversteken. De mogelijkheden van een veiliger fietsersoversteek, met bij voorkeur een aparte fietstunnel, worden in aparte studies in beschouwing genomen.

Meer berichten